Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3 Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen (bedragen x € 1000)
 

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Verplichtingen

7.593

0

7.593

446

8.039

417

416

416

416

7.985

           

Uitgaven

7.593

0

7.593

446

8.039

417

416

416

416

7.985

           

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

7.593

0

7.593

446

8.039

417

416

416

416

416

Extrapolatie

         

7.569

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Dit betreft de doorbelasting van de in de begroting van het ministerie van AZ opgenomen loon- en prijsbijstelling voor 2024 voor het Kabinet van de Koning en Commmunicatie Koninklijk Huis (€ 283 duizend), de loon- en prijsbijstelling voor het Militair Huis (€ 134 duizend) en de uitkering van de eindejaarsmarge 2023 bij het Kabinet van de Koning (€ 30 duizend).

Extrapolatie

Met de extrapolatiemutaties worden de begrotingsstanden in het extrapolatiejaar 2029 toegevoegd aan de begroting van de Koning.

Licence