Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

81.525

0

81.525

‒ 40.113

41.412

11.569

580

960

545

9.687

            
 

Uitgaven

83.919

0

83.919

‒ 40.113

43.806

11.569

580

960

545

13.687

            

4.1

Curaçao, Sint Maarten en Aruba

62.154

0

62.154

‒ 32.261

29.893

3.516

‒ 96

284

‒ 131

7.043

 

Subsidies (regelingen)

53.388

0

53.388

‒ 36.472

16.916

‒ 2.583

‒ 7.580

‒ 8.585

0

0

 

Diverse subsidies

100

0

100

0

100

0

0

0

0

0

 

Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)

38.988

0

38.988

‒ 24.806

14.182

‒ 13.249

‒ 7.580

‒ 8.585

0

0

 

Onderwijshuisvesting Curaçao

14.300

0

14.300

‒ 11.666

2.634

10.666

0

0

0

0

 

Opdrachten

1.662

0

1.662

3.901

5.563

4.098

5.483

6.868

‒ 132

1.630

 

Opdrachten landen

1.662

0

1.662

‒ 1.099

563

‒ 902

‒ 517

‒ 132

‒ 132

1.630

 

Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)

0

0

0

5.000

5.000

5.000

6.000

7.000

0

0

 

Inkomensoverdrachten

5.268

0

5.268

0

5.268

0

0

0

0

5.268

 

Toeslagen op pensioenen NA

5.268

0

5.268

0

5.268

0

0

0

0

5.268

 

Bijdrage aan medeoverheden

1.678

0

1.678

322

2.000

2.000

2.000

2.000

0

0

 

Onderwijshuisvesting Curaçao

1.678

0

1.678

‒ 1.678

0

0

0

0

0

0

 

Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)

0

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

0

0

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

158

0

158

‒ 12

146

1

1

1

1

145

 

Diverse bijdragen

158

0

158

‒ 12

146

1

1

1

1

145

4.2

Caribisch Nederland

21.765

0

21.765

‒ 7.852

13.913

8.053

676

676

676

6.644

 

Subsidies (regelingen)

1.139

0

1.139

465

1.604

11

11

11

11

846

 

Subsidies Caribisch Nederland

1.139

0

1.139

465

1.604

11

11

11

11

846

 

Opdrachten

1.636

0

1.636

494

2.130

650

650

650

650

2.358

 

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

1.636

0

1.636

‒ 106

1.530

50

50

50

50

1.758

 

Opdrachten Caribisch Nederland

0

0

0

600

600

600

600

600

600

600

 

Inkomensoverdrachten

1.349

0

1.349

0

1.349

0

0

0

0

1.349

 

Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers

1.349

0

1.349

0

1.349

0

0

0

0

1.349

 

Bijdrage aan medeoverheden

17.641

0

17.641

‒ 8.811

8.830

7.392

15

15

15

2.091

 

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

17.641

0

17.641

‒ 8.811

8.830

7.392

15

15

15

2.091

            
 

Ontvangsten

0

0

0

1.149

1.149

0

0

0

0

0

            

Geschatte budgetflexibiliteit

Tabel 10 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 4
 

2024

juridisch verplicht

41,2%

bestuurlijk gebonden

43,9%

beleidsmatig gereserveerd

3,4%

nog niet ingevuld/vrij te besteden

11,5%

Juridisch verplicht

Van het totale uitgavenbudget op artikel 4 is 41,2% juridisch verplicht.

Artikel 4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Subsidies (regelingen)

Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)

De uitgaven van de middelen voor de ondersteuning van de uitvoering van de Landspakketen verlopen minder snel dan verwacht door onder andere een tekort in de uitvoeringscapaciteit. Daarnaast duurt de besluitvorming over complexe en majeure hervormingen langer. Daarom vindt een kasschuif van circa € 13,3 mln. plaats van 2024 naar de jaren 2026 en 2027.

De resterende € 10,5 mln. betreffen voornamelijk reallocaties van het TWO-programmabudget naar verschillende instrumenten om de uitgaven op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.

Vanuit artikel 7 onvoorzien wordt er € 1,0 mln. aan eindejaarsmarge aan het budget van TWO toegevoegd. Per jaareinde 2023 zijn verplichtingen op het instrument subsidies TWO overgelopen naar 2024 omdat de facturen hiervoor door leveranciers later zijn ingediend. Dit heeft geleid tot onderbesteding ten opzichte van het budget.

Onderwijsvesting Curaçao

De voorbereidingen van het onderhoud aan scholen op Curaçao duurt langer dan eerder werd gedacht. Daarom wordt via een kasschuif circa € 10,6 mln. doorgeschoven van 2024 naar 2025.

In 2023 is € 1,0 mln. meer verstrekt aan onderwijshuisvesting Curaçao dan er budget beschikbaar was. Deze extra middelen waren afkomstig uit de TWO subsidiemiddelen. De middelen worden nu weer gerealloceerd van onderwijshuisvesting naar TWO subsidiemiddelen.

Opdrachten

Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)

Dit betreft een reallocatie van het TWO-programmabudget van het instrument subsidies naar opdrachten om de uitgaven op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.

Bijdrage aan medeoverheden

Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)

Dit betreft een reallocatie van het TWO-programmabudget van het instrument subsidies naar bijdrage aan medeoverheden om de uitgaven op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.

Artikel 4.2 Caribisch Nederland

Bijdrage aan medeoverheden

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

In 2024 kan door vertraging niet alle beschikbare middelen voor de werkzaamheden aan de klif op Sint Eustatius worden ingezet. Daarom vindt een kasschuif van € 7,6 mln. plaats naar 2025.

Licence