Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 13 Bodem en Ondergrond

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid art. 13 Bodem en Ondergrond (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

118.942

0

118.942

91.306

210.248

‒ 80.694

‒ 23.616

‒ 26.849

‒ 29.539

124.889

            
 

Uitgaven

154.175

0

154.175

‒ 10.112

144.063

‒ 12.114

‒ 11.616

‒ 13.849

‒ 9.539

134.889

            

13.4

Ruimtegebruik bodem

154.175

0

154.175

‒ 10.112

144.063

‒ 12.114

‒ 11.616

‒ 13.849

‒ 9.539

134.889

 

Opdrachten

28.778

0

28.778

1.558

30.336

896

894

1.161

1.471

12.858

 

Bodem en STRONG

17.744

0

17.744

‒ 300

17.444

0

0

0

0

2.436

 

RWS Leefomgeving

2.740

0

2.740

0

2.740

0

0

0

0

2.535

 

Fysieke Leefomgeving Omgevingswet (FLOW)

5.824

0

5.824

1.603

7.427

896

894

1.161

1.471

7.429

 

Overige opdrachten

2.470

0

2.470

255

2.725

0

0

0

0

458

 

Subsidies (regelingen)

26.485

0

26.485

1.200

27.685

0

0

0

0

17.992

 

Bedrijvenregeling

16.000

0

16.000

0

16.000

0

0

0

0

10.000

 

Subsidie Caribisch Nederland

9.135

0

9.135

1.200

10.335

0

0

0

0

7.992

 

Overig

1.350

0

1.350

0

1.350

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan agentschappen

8.668

0

8.668

‒ 283

8.385

0

0

0

0

7.041

 

Bijdrage aan agentschap RWS

4.154

0

4.154

0

4.154

0

0

0

0

4.153

 

Bijdrage aan agentschap RIVM

4.514

0

4.514

‒ 283

4.231

0

0

0

0

2.888

 

Bijdrage aan medeoverheden

90.236

0

90.236

‒ 12.587

77.649

‒ 13.010

‒ 12.510

‒ 15.010

‒ 11.010

96.998

 

Meerjarenprogramma Bodem

90.236

0

90.236

‒ 12.587

77.649

‒ 13.010

‒ 12.510

‒ 15.010

‒ 11.010

96.998

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

8

0

8

0

8

0

0

0

0

0

 

Overige bijdragen

8

0

8

0

8

0

0

0

0

0

            
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

            

Toelichting

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 13 is in 2024 per saldo met € 91,3 miljoen toegenomen en neemt cumulatief af in de periode 2025 t/m 2029 met € 180,0 miljoen.

De toename in 2024 wordt met name verklaard door de verplichtingschuiven om een meerjarige specifieke uitkering voor Bodemsanering aan te kunnen gaan. Hiervoor wordt in 2024 in totaal € 103,2 miljoen aan verplichtingenruimte vanuit latere jaren naar voren gehaald. Voor het overige hangen de wijzigingen in het verplichtingenbudget samen met de uitgavenmutaties die hieronder worden toegelicht.

Uitgaven

Bijdragen aan medeoverheden

Per saldo is het kasbudget voor de bijdragen aan medeoverheden in 2024 met € 12,6 miljoen verlaagd en in de periode 2025-2029 neemt het kasbudget voor de bijdragen aan medeoverheden af met cumulatief € 62,6 miljoen:

2024 en verder:

  • Dit is met name het gevolg van een interdepartementale overboeking van IenW naar BZK ten behoeve van een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten van het gemeentelijke apparaat. Hierdoor neemt het budget af met € 8,6 miljoen per jaar.

2025 t/m 2027:

  • Daarnaast neemt de bijdrage aan het meerjarenprogramma bodem in de periode 2025-2027 cumulatief af met € 7,5 miljoen. Het programma wordt beperkt getemporiseerd om een bijdrage te kunnen leveren aan een interne herprioritering.

Diverse kleinere mutaties verklaren het resterende verschil.

Ontvangsten

Er zijn geen ontvangsten op dit artikel.

Licence