Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 5: Infrastructuur en Vastgoed

Het doel van dit artikel is inzicht bieden in het investeren in en in stand houden van alle infrastructuur en vastgoed van Defensie. De verwerving wordt nader uitgesplitst in de voorbereidings-, onderzoeks- en realisatiefase. De instandhouding is gerelateerd aan de beleidsdoelen en -instrumenten, zoals beschreven in beleidsartikel 8 (Defensie Ondersteuningscommando) van de Begroting Hoofdstuk X.

Artikel 5 Infrastructuur en vastgoed (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Verplichtingen

794.608

1.407.016

911.097

1.510.096

1.509.256

1.419.584

1.219.475

        

Uitgaven

811.620

1.087.749

982.991

977.021

1.398.755

1.310.346

1.315.514

juridisch verplicht

  

15,3%

    

bestuurlijk gebonden

       

beleidsmatig gereserveerd

  

84,7%

    

nog niet ingevuld/vrij te besteden

       
        

Verwerving

       

Opdrachten

378.147

535.263

700.815

902.989

1.249.006

1.129.452

860.466

Verwerving: voorbereidingsfase

0

0

119.443

163.705

513.535

477.336

298.840

Verwerving: realisatie

378.147

535.263

581.372

739.284

735.471

652.116

561.626

        

Instandhouding

       

Opdrachten

433.473

598.240

456.046

437.025

441.675

443.208

449.070

Instandhouding Infrastructuur

433.473

598.240

456.046

437.025

441.675

443.208

449.070

        

Over-/ onderprogrammering

       

Fonds

0

‒ 45.754

‒ 173.870

‒ 362.993

‒ 291.926

‒ 262.314

5.978

Fonds

0

‒ 45.754

‒ 173.870

‒ 362.993

‒ 291.926

‒ 262.314

5.978

        

Ontvangsten

21.510

28.240

28.240

28.240

28.240

28.240

28.240

Artikel 5 Infrastructuur en vastgoed (bedragen x € 1.000)
 

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Verplichtingen

1.155.557

1.053.798

1.119.820

1.104.861

1.217.816

1.316.011

1.326.920

1.317.437

1.248.419

1.132.402

           

Uitgaven

1.282.970

1.473.918

1.456.758

1.453.109

1.401.497

1.029.552

1.024.940

967.499

982.303

978.205

juridisch verplicht

          

bestuurlijk gebonden

          

beleidsmatig gereserveerd

          

nog niet ingevuld/vrij te besteden

          
           

Verwerving

          

Opdrachten

758.371

600.134

644.205

600.423

648.376

734.880

694.821

674.060

595.367

479.523

Verwerving: voorbereidingsfase

245.875

259.376

239.572

216.769

332.554

406.724

381.025

370.420

291.138

183.587

Verwerving: realisatie

512.496

340.758

404.633

383.654

315.822

328.156

313.796

303.640

304.229

295.936

           

Instandhouding

          

Opdrachten

447.474

445.452

446.311

450.329

450.003

450.003

450.194

450.169

449.978

449.799

Instandhouding Infrastructuur

447.474

445.452

446.311

450.329

450.003

450.003

450.194

450.169

449.978

449.799

           

Over-/ onderprogrammering

          

Fonds

77.125

428.332

366.242

402.357

303.118

‒ 155.331

‒ 120.075

‒ 156.730

‒ 63.042

48.883

Fonds

77.125

428.332

366.242

402.357

303.118

‒ 155.331

‒ 120.075

‒ 156.730

‒ 63.042

48.883

           

Ontvangsten

28.240

28.240

28.240

28.240

28.240

28.240

28.240

28.240

28.240

28.240

Het aandeel juridisch verplicht heeft betrekking op uitgaven voor levering van goederen en/of diensten waarvoor Defensie een overeenkomst is aangegaan. Voor 2024 gaat het op 1 januari 2024 naar verwachting om 15,3 % van het uitgavenbudget. Dit betreft de lopende contracten voor het instandhouden van vastgoed en de reeds aangegane verplichtingen voor nieuwbouw. Dit percentage is exclusief de jaarovereenkomst tussen het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en Defensie en om die reden relatief laag, omdat de jaarovereenkomst tussen het RVB en Defensie begin januari 2024 tot stand komt en dan verplicht wordt. Naar verwachting wordt op basis van de jaarovereenkomst in januari 2024 het jaarbudget verplicht. Daarom is het deel van 84,7 % beleidsmatig gereserveerd.

Verwerving infrastructuur en vastgoed

De geraamde uitgaven betreffen de verwerving van infrastructuur en vastgoed, inclusief de bijbehorende apparaatskosten RVB en de inrichtingskosten.

Nieuw aan te kopen infrastructuur en vastgoed leidt mogelijk tot hogere of lagere instandhoudingsuitgaven; hiermee wordt rekening gehouden in de raming van de investering. Op het moment dat de gerealiseerde infrastructuur en vastgoed aan het desbetreffende defensieonderdeel ter beschikking is gesteld, worden ook de hogere of lagere instandhoudingsuitgaven verrekend.

Ondanks de extra inspanningen in deze en de vorige kabinetsperiode (Rutte III en IV) werkt en slaapt het Defensiepersoneel nog vaak in gebouwen die in slechte staat zijn en die onvoldoende de operationele inzetbaarheid van de krijgsmacht ondersteunen. Om de vastgoedportefeuille in balans te krijgen zijn ingrijpende keuzes nodig. Met kamerbrief Strategisch Vastgoedplan 2022 (Kamerstukken II, 2022/23 36124, nr. 12) is de kamer geïnformeerd over de doelen en de aanpak. In lijn met het Strategisch Vastgoed Plan zijn ook de budgetten van dit artikel aangepast.

In onderstaande tabel wordt de planning weergegeven van de infrastructuur- en vastgoedprojecten die zich in de voorbereidingsfase bevinden. Voor deze projecten wordt de behoeftestelling uitgewerkt. Ook de planning van de A-brieven van DMP-plichtige projecten is - indien van toepassing - in de tabel opgenomen.

Tabel 14 Projecten in voorbereidingsfase (in miljoenen euro)

Projecten in voorbereiding

Projectbudget

2023

2024

2025

2026

2027

2028 e.v.

Revitalisering regio Den Helder

1.000-2.500

  

A-brief

   

Revitalisering Johannes Postkazerne

250-1.000

A-brief

     

Revitalisering Vlb Woensdrecht

250-1.000

A-brief

     

Realisering kazerne regio Roosendaal

250-1.000

   

A-brief

  

Realisering kazerne regio Schaarsbergen

250-1.000

   

A-brief

  

Uitbreiding Afmeercapaciteit de Nieuwe Haven

100-250

A-brief

     

Marine Etablissement Amsterdam (MEA)

100-250

 

A-brief

    

Revitalisering JWK Assen

100-250

 

A-brief

    

Revitalisering regio 't Harde

100-250

  

A-brief

   

Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023 zijn alle projecten behalve het project Revitalisering Johannes Postkazerne nieuw in de voorbereidingsfase.

Het DPO biedt een verdere uitwerking van deze projecten.

In onderstaande tabel wordt het projectbudget en de planning van Kamerbrieven weergegeven van de verwervingsprojecten voor infrastructuur en vastgoed die zich in de onderzoeksfase bevinden. In deze fase wordt onderzocht hoe invulling gegeven kan worden aan de behoefte.

Tabel 15 Projecten in onderzoeksfase (in miljoenen euro)

Projecten in onderzoek

Projectbudget

2023

2024

2025

2026

2027

2028 e.v.

Geen projecten in de onderzoeksfase.

       

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de projecten voor infrastructuur en vastgoed die zich in de realisatiefase bevinden. Dit betekent dat de opdracht voor verwerving aan de uitvoeringsorganisaties is gegeven. In onderstaande tabel wordt ook weergegeven wat het projectbudget van deze projecten is en hoe dit projectbudget over de jaren verdeeld is (tenzij commercieel vertrouwelijk).

Tabel 16 Projecten in realisatiefase (in miljoenen euro)

Projecten in realisatie

Projectbudget

t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028 e.v.

DBFMO Nationaal Militair Museum

137,0

36,6

5,9

5,6

6,2

5,8

5,9

71,0

Bouwtechnische verbeteringen brandveiligheid

157,0

144,0

13,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Nieuwbouw Technology Center Land (TCL)

100-250

  

Commercieel vertrouwelijk

    

Verbeteren Legering Defensiebreed (fase 1 en fase 2)

308,6

125,5

89,4

68,2

20,0

5,5

0,0

 

Aanpassing Vastgoed Defensie

416,9

99,4

74,7

62,7

62,1

70,6

30,0

17,4

DBFMO Kromhoutkazerne

658,6

234,9

30,9

31,8

34,9

37,5

36,7

251,9

Herinrichting Kamp Nieuw Milligen (KNM)

250-1.000

  

Commercieel vertrouwelijk

    

Revitalisering Bernhardkazerne

250-1.000

  

Commercieel vertrouwelijk

    

Revitalisering Vliegbasis Woensdrecht

250-1.000

  

Commercieel vertrouwelijk

    

SAM (Samenwerking AIVD MIVD)

250-1.000

  

Commercieel vertrouwelijk

    

Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023 is het project Verbeteren Legering Defensiebreed fase 2 toegevoegd.

Het DPO biedt een verdere uitwerking van deze projecten.

De geraamde uitgaven dienen voor de instandhouding van het vastgoed en de infrastructuur van Defensie. De omvang van de vastgoedportefeuille van Defensie is bijna 6 miljoen m2 bebouwd vloeroppervlak verdeeld over totaal 447 locaties in binnen- en buitenland. De portefeuille omvat circa 11.000 gebouwen. Daarnaast bezit Defensie circa 342 miljoen m2 terrein, waarvan circa 260 miljoen m2 aan oefen- en schietterreinen. Defensie gebruikt bovendien ook indirect ruimte: geluidsruimte om te kunnen vliegen en veiligheidszones rondom bijvoorbeeld munitieopslag. In bijlage 1 wordt de instandhouding nader toegelicht.

Het budget voor de instandhouding van het vastgoed voor 2024 en volgende jaren is lager dan het budget dat voor 2023 geraamd is. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er zowel in 2022 als in 2023 € 140 miljoen extra budget is toegevoegd vanuit het Strategisch Vastgoedplan. Daarnaast is budget dat in 2022 niet tot uitgaven heeft geleid (€ 34,3 miljoen) toegevoegd aan het budget voor 2023.

Figuur 7 Infrastructuur en Vastgoed (in miljoenen euro)

Toelichting

In het DMF wordt gewerkt met overprogrammering: zo worden in de eerste begrotingsjaren meer plannen toegestaan dan het beschikbare budget. Door met deze overprogrammering te werken wordt zoveel als mogelijk getracht te voorkomen dat vertragingen bij individuele projecten leiden tot onderrealisatie van het beschikbare budget. Op dit moment wordt een overprogrammering van maximaal 30 procent gehanteerd. Over de gehele looptijd sluit het fonds op nul, doordat de overprogrammering in eerdere jaren wordt gecompenseerd door onderprogrammering in latere jaren. Het hanteren van overprogrammering is nader toegelicht in de leeswijzer.  

De over-/onderprogrammering wordt in de budgettaire tabel apart inzichtelijk gemaakt. Omdat niet meer uitgegeven mag worden dan aan budget (de uitgaven in de budgettaire tabel) is geautoriseerd, vindt op de over-/onderprogrammering geen realisatie plaats. In 2024 is sprake van overprogrammering. Dit is ook inzichtelijk gemaakt in de begeleidende grafiek, waarin de budgetlijn (roze lijn) onder de behoeftelijn (blauwe lijn) ligt. In latere jaren is het tegenovergestelde het geval, zodat over de gehele planperiode plannen en budget gelijk zijn.

De verkoopopbrengsten infrastructuur en vastgoed hebben betrekking op de opbrengsten van de af te stoten objecten. Het overtollig vastgoed wordt in vrijwel alle gevallen eerst op basis van het Kader Overname Rijksvastgoed (KORV) door het RVB ingekocht. Incidenteel vinden nog verkopen onder de oude werkwijze plaats.

Licence