Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6: IT

Het doel van dit artikel is inzicht bieden in het investeren in en instandhouden van de IT van Defensie. De verwerving wordt nader uitgesplitst in de voorbereidings-, onderzoeks- en realisatiefase.

Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Verplichtingen

1.105.595

1.126.299

1.737.187

2.033.285

1.848.310

1.757.517

1.460.799

        

Uitgaven

751.622

902.235

1.816.435

1.369.419

1.520.721

1.325.505

1.301.841

juridisch verplicht

  

23,0%

    

bestuurlijk gebonden

       

beleidsmatig gereserveerd

  

77,0%

    

nog niet ingevuld/vrij te besteden

       
        

Verwerving

       

Opdrachten

371.412

697.637

1.410.078

1.546.388

1.331.303

1.290.075

890.215

Verwerving: voorbereidingsfase

0

0

619.107

965.105

1.026.338

887.858

722.691

Verwerving: realisatie

371.412

697.637

790.971

581.283

304.965

402.217

167.524

        

Instandhouding

       

Opdrachten

380.210

457.523

555.159

451.081

474.295

478.629

491.243

Instandhouding IT

380.210

457.523

555.159

451.081

474.295

478.629

491.243

        

Over-/ onderprogrammering

       

Fonds

0

‒ 252.925

‒ 148.802

‒ 628.050

‒ 284.877

‒ 443.199

‒ 79.617

Fonds

0

‒ 252.925

‒ 148.802

‒ 628.050

‒ 284.877

‒ 443.199

‒ 79.617

        

Ontvangsten

22.797

16.769

16.769

16.769

16.769

16.769

16.769

Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)
 

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Verplichtingen

1.490.581

1.567.308

1.386.600

1.353.834

1.340.744

1.363.601

1.222.457

1.235.201

1.215.932

1.864.001

           

Uitgaven

1.521.589

1.556.777

1.420.672

1.522.209

1.851.900

1.832.958

1.375.186

1.326.861

1.334.215

1.334.321

juridisch verplicht

          

bestuurlijk gebonden

          

beleidsmatig gereserveerd

          

nog niet ingevuld/vrij te besteden

          
           

Verwerving

          

Opdrachten

920.116

994.349

817.166

786.402

774.002

790.877

655.165

668.164

650.336

1.295.186

Verwerving: voorbereidingsfase

751.467

867.699

688.574

659.743

651.187

663.364

533.497

547.466

529.511

1.174.237

Verwerving: realisatie

168.649

126.650

128.592

126.659

122.815

127.513

121.668

120.698

120.825

120.949

           

Instandhouding

          

Opdrachten

491.124

489.618

490.193

488.191

487.501

489.483

488.051

487.796

486.355

489.143

Instandhouding IT

491.124

489.618

490.193

488.191

487.501

489.483

488.051

487.796

486.355

489.143

           

Over-/ onderprogrammering

          

Fonds

110.349

72.810

113.313

247.616

590.397

552.598

231.970

170.901

197.524

‒ 450.008

Fonds

110.349

72.810

113.313

247.616

590.397

552.598

231.970

170.901

197.524

‒ 450.008

           

Ontvangsten

16.769

16.769

16.769

16.769

16.769

16.769

16.769

16.769

16.769

16.621

           
           
           
           

Het aandeel juridisch verplicht heeft betrekking op uitgaven voor levering van goederen en/of diensten waarvoor Defensie een overeenkomst is aangegaan. Voor 2024 gaat het naar verwachting om 23,0 % van het uitgavenbudget. Dit betreft de lopende contracten voor het instandhouden van IT en de reeds aangegane verplichtingen voor IT-projecten.

Het resterende deel, 77,0 % van dit artikel, is beleidsmatig gereserveerd voor noodzakelijk geachte investeringen en onderhoudsprogramma’s, waarvan het aangaan van de juridische verplichting wordt voorbereid.

Verwerving IT

Defensie transformeert naar een moderne, technologisch hoogwaardige organisatie met een sneller reactievermogen, groter aanpassingsvermogen en betere gevechtskracht, handelend op basis van de beste informatie. In de huidige kabinetsperiode wordt daarom extra in IT geïnvesteerd, bestemd voor IT uitgaven. Schotelsystemen worden aangeschaft ter ondersteuning van F-35 jachtvliegtuigen en onbemande MQ-9 systemen. Met het oog op de interoperabiliteit worden pantserwielvoertuigen voorzien van moderne missiemodules (Joint Electronic Attack (EOV)).

De geraamde uitgaven aan investeringen betreffen de investeringen in IT. Onderstaande tabellen tonen de IT-projecten voor de komende vijftien jaar die groter zijn dan € 100 miljoen, onderverdeeld naar voorbereidingsfase, onderzoeksfase en realisatiefase.

Nieuw aan te kopen materieel (door middel van het verwervingsproject) leidt mogelijk tot hogere of lagere instandhoudingsuitgaven; hiermee wordt rekening gehouden in de raming van de investering. Op het moment dat de nieuw verworven IT-middelen aan het betreffende defensieonderdeel worden overgedragen, worden ook de hogere of lagere instandhoudingsuitgaven verrekend.

In onderstaande tabel wordt de planning weergegeven van de IT-projecten die zich in de voorbereidingsfase bevinden. Voor deze projecten wordt de behoeftestelling uitgewerkt. Ook de planning van de A-brieven van DMP-plichtige projecten is - indien van toepassing - in de tabel opgenomen.

Tabel 17 Projecten in voorbereidingsfase (in miljoenen euro)

Projecten in voorbereiding

Projectbudget

2023

2024

2025

2026

2027

2028 e.v.

Programma Foxtrot

1.000-2.500

A-brief

     

C2LAN

250-1.000

 

A-brief

    

Military Transmision Building Block

1.000-2.500

A-brief

     

Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023 zijn de bovenstaande projecten nieuw in de voorbereidingsfase.

Het DPO biedt een verdere uitwerking van deze projecten.

In onderstaande tabel wordt het projectbudget en de planning van Kamerbrieven weergegeven van de verwervingsprojecten voor IT die zich in de onderzoeksfase bevinden. In deze fase wordt onderzocht hoe invulling gegeven kan worden aan de behoefte.

Tabel 18 Projecten in onderzoeksfase (in miljoenen euro)

Projecten in onderzoek

Projectbudget

2023

2024

2025

2026

2027

2028 e.v.

Geen projecten in de onderzoeksfase.

       

Er zijn geen projecten in de onderzoeksfase.

Tabel 19 Projecten in realisatiefase (in miljoenen euro)

Projecten in realisatie

Projectbudget

t/m 2023

2024

2025

2026

2027

2028 e.v.

Geïnstrumenteerde oefen- en trainingscapaciteit voor grondgebonden eenheden

114,0

57,1

28,0

28,9

0,0

0,0

0,0

GrIT

250-1.000

Commercieel vertrouwelijk

     

Vervanging ESM-capaciteiten KL EOV-systeem

148,4

27,7

10,9

68,8

3,2

3,2

34,8

FOXTROT (SP0-FP1)

250-1.000

Commercieel vertrouwelijk

     

Joint EOV Electronic Attack

100-250

Commercieel vertrouwelijk

     

Modernisering Tactische Indoor Simulator (TACTIS)

100-250

Commercieel vertrouwelijk

     

KMAR Grenade-29

250-1.000

Commercieel vertrouwelijk

     

MOC ABNL

100-250

Commercieel vertrouwelijk

     

Ten opzichte van de begroting 2023 is het programma Joint EOV Electronic Attack overgegaan van de voorbereidingsfase naar de realisatiefase. De overige projecten zijn nieuw in de realisatiefase.

Het DPO biedt een verdere uitwerking van deze projecten.

De geraamde uitgaven dienen voor instandhouding van de IT van Defensie. Informatietechnologie (IT) en techniek in bredere zin ontwikkelen razendsnel. Informatie sneller en slimmer verkrijgen, verwerken en verspreiden, om zo gericht te sturen en succesvol te kunnen zijn in moderne conflicten en crises vormt de kern van informatiegestuurd optreden. Voorts wordt met de Defensienota een aantal gerichte maatregelen moderne IT toegepast om op arbeidsextensieve wijze bij te dragen aan hogere materiële gereedheid, compliance en veiligheid en inzicht voor snellere en betere besluitvorming. Vanuit de Instandhouding IT wordt een bijdrage geleverd aan voornoemde activiteiten.

Figuur 8 IT (in miljoenen euro)

Toelichting

In het DMF wordt gewerkt met overprogrammering: zo worden in de eerste begrotingsjaren meer plannen toegestaan dan het beschikbare budget. Door met deze overprogrammering te werken wordt zoveel als mogelijk getracht te voorkomen dat vertragingen bij individuele projecten leiden tot onderrealisatie van het beschikbare budget. Op dit moment wordt een overprogrammering van maximaal 30 procent gehanteerd. Over de gehele looptijd sluit het fonds op nul, doordat de overprogrammering in eerdere jaren wordt gecompenseerd door onderprogrammering in latere jaren. Het hanteren van overprogrammering is nader toegelicht in de leeswijzer.  

De over-/onderprogrammering wordt in de budgettaire tabel apart inzichtelijk gemaakt. Omdat niet meer uitgegeven mag worden dan aan budget (de uitgaven in de budgettaire tabel) is geautoriseerd, vindt op de over-/onderprogrammering geen realisatie plaats. In 2024 is sprake van overprogrammering. Dit is ook inzichtelijk gemaakt in de begeleidende grafiek, waarin de budgetlijn (roze lijn) onder de behoeftelijn (blauwe lijn) ligt. In latere jaren is het tegenovergestelde het geval, zodat over de gehele planperiode plannen en budget gelijk zijn.

Dit zijn de ontvangsten die rechtstreeks gerelateerd zijn aan IT, bijvoorbeeld als het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) van Defensie diensten levert aan derden.

Licence