Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid art.ikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

2.183.852

0

2.183.852

34.671

2.218.523

‒ 16.568

‒ 12.107

35.596

52.561

2.198.246

            
 

Uitgaven

2.183.852

0

2.183.852

34.671

2.218.523

‒ 16.568

‒ 12.107

35.596

52.561

2.198.246

            
 

Apparaatsuitgaven

37.005

0

37.005

640

37.645

0

0

0

0

35.966

            

32.1

Apparaat Hoge Raad

37.005

0

37.005

640

37.645

0

0

0

0

35.966

 

Personele uitgaven

32.155

0

32.155

640

32.795

0

0

0

0

32.203

 

Eigen personeel

31.474

0

31.474

640

32.114

0

0

0

0

31.523

 

Externe inhuur

681

0

681

0

681

0

0

0

0

680

 

Materiële uitgaven

4.850

0

4.850

0

4.850

0

0

0

0

3.763

 

ICT

2.016

0

2.016

0

2.016

0

0

0

0

1.168

 

SSO's

586

0

586

0

586

0

0

0

0

586

 

Overig materieel

2.248

0

2.248

0

2.248

0

0

0

0

2.009

            
 

Programmauitgaven

2.146.847

0

2.146.847

34.031

2.180.878

‒ 16.568

‒ 12.107

35.596

52.561

2.162.280

            

32.2

Adequate toegang tot het rechtsbestel

708.562

0

708.562

6.300

714.862

4.101

5.712

6.281

6.281

675.177

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

40.795

0

40.795

300

41.095

200

200

200

200

41.022

 

Raad voor Rechtsbijstand

30.859

0

30.859

300

31.159

200

200

200

200

31.088

 

Bureau Financieel Toezicht

9.936

0

9.936

0

9.936

0

0

0

0

9.934

 

Subsidies (regelingen)

34.212

0

34.212

7.400

41.612

0

0

0

0

37.003

 

Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken

616

0

616

0

616

0

0

0

0

615

 

Juridisch Loket

32.170

0

32.170

5.000

37.170

0

0

0

0

34.963

 

Overige Subsidies

1.426

0

1.426

2.400

3.826

0

0

0

0

1.425

 

Opdrachten

633.555

0

633.555

‒ 1.400

632.155

3.901

5.512

6.081

6.081

597.152

 

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

10.797

0

10.797

‒ 5.000

5.797

0

0

0

0

10.795

 

Toevoegingen rechtsbijstand

619.493

0

619.493

2.810

622.303

3.901

5.512

6.081

6.081

584.682

 

Mediation in Strafrecht

1.183

0

1.183

300

1.483

0

0

0

0

1.183

 

Overige Opdrachten

2.082

0

2.082

490

2.572

0

0

0

0

492

32.3

Optimale randvoorwaarden doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

1.438.285

0

1.438.285

27.731

1.466.016

‒ 20.669

‒ 17.819

29.315

46.280

1.487.103

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

59.174

0

59.174

3.133

62.307

1.871

1.871

1.721

1.691

64.146

 

Autoriteit Persoonsgegevens

40.121

0

40.121

1.098

41.219

1.259

1.259

1.109

1.109

44.888

 

College voor de Rechten van de Mens

10.284

0

10.284

1.444

11.728

326

326

326

296

10.227

 

Nationaal Register Gerechtelijke Deskundigen

2.174

0

2.174

100

2.274

0

0

0

0

2.152

 

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

5.127

0

5.127

286

5.413

286

286

286

286

5.412

 

Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's

1.468

0

1.468

205

1.673

0

0

0

0

1.467

 

Bijdrage aan medeoverheden

1.364.429

0

1.364.429

24.503

1.388.932

‒ 23.085

‒ 20.208

27.112

44.136

1.407.036

 

Bijdragen Rechtspleging

47

0

47

0

47

0

0

0

0

47

 

Caribisch Nederland (BES)

20

0

20

11.257

11.277

6.433

6.733

6.732

6.731

6.751

 

Raad voor de rechtspraak

1.364.075

0

1.364.075

10.146

1.374.221

‒ 29.518

‒ 26.941

20.380

37.405

1.399.951

 

Overige Bijdrage aan medeoverheden

287

0

287

3.100

3.387

0

0

0

0

287

 

Subsidies (regelingen)

10.166

0

10.166

‒ 286

9.880

164

137

101

72

10.410

 

Rechtspleging

608

0

608

0

608

0

0

0

0

607

 

Wetgeving

1.401

0

1.401

0

1.401

0

0

0

0

1.401

 

Perspectief herstelbemiddeling

0

0

0

2.057

2.057

2.174

2.190

2.206

2.230

2.230

 

Overige Subsidies

8.157

0

8.157

‒ 2.343

5.814

‒ 2.010

‒ 2.053

‒ 2.105

‒ 2.158

6.172

 

Opdrachten

4.516

0

4.516

381

4.897

381

381

381

381

5.511

 

Opdrachten en onderzoeken rechtspleging

510

0

510

0

510

0

0

0

0

510

 

Caribisch Nederland (BES)

0

0

0

381

381

381

381

381

381

381

 

Overige Opdrachten

4.006

0

4.006

0

4.006

0

0

0

0

4.620

            
 

Ontvangsten

165.000

0

165.000

9.222

174.222

13.456

13.837

14.266

15.106

177.870

Budgetflex artikel 32: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 100%

Toelichting

Mutaties uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Juridisch LoketDe Minister van SZW heeft besloten om voorzieningen te treffen om één van de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten te realiseren (Kamerbrief van 20 oktober 2023). Het gaat om de verbetering van de toegang tot het recht voor arbeidsmigranten c.q. kwetsbare werknemers. De voorzieningen die ze treffen betreft het bieden van 1) informatievoorziening, 2) juridisch advies en ondersteuning en 3) een laagdrempelige geschilbeslechting. De ministeries van SZW en J&V werken samen om de voorzieningen onder 2) en 3) te realiseren. Het onderdeel advies en ondersteuning zal geleverd worden door het Juridisch Loket. Hiervoor wordt een bedrag van € 5 mln. overgeboekt van SZW naar JenV.

Wet schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)Een ramingsbijstelling van € -5 mln. in 2024 op het terrein van de WSNP.

Toevoegingen rechtsbijstand

  • Het budget wordt verhoogd met € 6,7 mln. ten behoeve van financiering van rechtsbijstand voor derdelanders uit Oekraïne die per september 2023 niet meer onder de Richtlijn tijdelijke bescherming (RTB) vallen en die in beroep gaan tegen het aflopen van hun bescherming onder de RTB.

  • Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) laat op basis van de ramingen vanaf 2025 een stijgende ontwikkeling zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van het aantal geprognosticeerde toevoegingen op het gebied van asielrecht. In 2024 wordt het budget verlaagd met € -4 mln. , in 2025 verhoogd met € 3,9 mln., in 2026 verhoogd met € 5,5 mln. En vanaf 2027 verhoogd met € 6,1 mln. De reeks voor de rechtsbijstand is anders verwerkt in de JenV-begroting dan de PMJ-capaciteitsramingen. De oploop in de reeks is op het niveau van 2027 gestabiliseerd.

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Caribisch NederlandDit betreft een meerjarige technische mutatie van € 6,4 mln. op dit artikelonderdeel om het budget te centraliseren.

Raad voor de rechtspraak. Deze post bestaat uit onder ander de volgende mutaties.

  • De middelen voor Law delta Zeeland waren structureel vanaf 2025 toegevoegd aan het artikel-onderdeel met de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak. In verband met de doorlooptijd van de realisatie van het Justitieel Complex Vlissingen is een kasschuif noodzakelijk. Hiervoor wordt een totaalbedrag van € 20,6 mln. (€ 6,9 mln. per jaar over 2025 tot en met 2027) doorgeschoven en gelijkmatig verdeeld over jaren 2028 en 2029.

  • Bij de Raad voor de rechtspraak wordt het budget opgehoogd naar aanleiding van de PMJ- raming van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens. Vanaf 2027 met € 27 mln.

  • De raming van de Meerjaren Productie prognose (MPP) leidt in 2025 (€ -19 mln.) en 2026 (€ -20,5 mln.) tot een overschot op het terrein van het asiel. Vorig jaar gaf de prognose in de MPP een vrij grote toename van zwaardere asielzaken, waarvoor de Rechtspraak was gecompenseerd. Er is nog steeds sprake van een aanzienlijke toename van asielzaken bij de Rechtspraak, maar niet in de mate die vorig jaar werd geprognosticeerd.

Mutaties ontvangsten

  • Als gevolg van de ontwikkelingen in de geraamde instroom van zaken op basis van de PMJ-raming zijn de verwachte ontvangsten voor de griffierechten aangepast. De ontvangstenraming in 2025 wordt opgehoogd naar € 13,4 mln. met een oploop naar € 16,4 mln. in 2029.

  • In 2024 is een ramingsaanpassing van € 14,1 mln. die samenhangt met de verrekening van de gederfde ontvangsten in 2023 als gevolg van de uitgestelde indexering van de griffierechtentarieven.

  • Een ramingsbijstelling van € 23 mln. door terugstorting van een overschot aan liquiditeiten door de Raad voor Rechtsbijstand in verband met het overschrijden ultimo 2023 van de liquiditeitsnorm.

Licence