Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 31. Politie

Deze afbeelding bestaat uit een circel met daarin een onderscheid naar de uitgaven op dit artikel en de overige uitgaven op de JenV-begroting. Dit is gebaseerd op de uitgaven zoals deze in het voorstel van wet per artikel zijn opgenomen. Naast de circel is een staaf opgenomen waarbij de uitgaven op dit artikel nader zijn verdeeld naar de artikelonderdelen. Dit is gebaseerd op de uitgaven zoals zijn opgenomen bij onderdeel D van dit hoofdstuk bij de tabel Budgettaire gevolgen van beleid.

Een veilige samenleving met behulp van een goed functionerende politie.

De Minister heeft een financierende en regisserende rol ten aanzien van de politie. Hierbij zijn drie verantwoordelijkheden te onderscheiden:

  • De eerste verantwoordelijkheid betreft de inrichting, werking en ontwikkeling van het politiebestel;

  • De tweede verantwoordelijkheid betreft de bevoegdheden en het beheer ten aanzien van de politie. Onder deze beheersverantwoordelijkheid van de Minister16 valt het vaststellen van de begroting, de meerjarenraming, de jaarrekening, het beheersplan, het jaarverslag en de operationele sterkte. De korpschef is belast met de leiding en het beheer van de politie. De korpschef opereert binnen de kaders die de Minister stelt. De Minister kan de korpschef te allen tijde over alle beheeraangelegenheden algemene en bijzondere aanwijzingen geven;

  • Tot slot stelt de Minister vanuit haar beleidsverantwoordelijkheid, gehoord het College van procureurs-generaal en de regioburgemeesters, ten minste eens in de vier jaar de landelijke beleidsdoelstellingen van de politie vast (zie 2.2 veiligheidsagenda).

De Minister heeft ten aanzien van het politiekorps en brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) een financierende en regisserende rol. De beheersverantwoordelijkheid voor het politie- en brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba, berust bij haar.17

Visie op de politiefunctie

Onze samenleving verandert steeds sneller, onder meer als gevolg van internationalisering, digitalisering, polarisatie en sociale media. Het is belangrijk om te weten wat deze ontwikkelingen betekenen voor de politiefunctie in de toekomst, zodat deze relevant en legitiem blijft én kan blijven rekenen op een breed draagvlak. We werken aan een visie op de politiefunctie, met als doel een stevig verankerde politiefunctie en zelfbewuste organisaties, die met gezag kunnen opereren in de samenleving van de 21ste eeuw.

Een goed toegeruste politieorganisatie

In 2024 wordt de transitie van de Landelijke Eenheid voortgezet. Het streven is dat er vanaf 1 januari 2024 twee separate landelijke eenheden bestaan: een eenheid landelijke expertise en operaties en een eenheid landelijke opsporing en interventies. Daarnaast zal in 2024 gewerkt worden aan de tweede stap van de transitie, namelijk de doorontwikkeling van de twee landelijke eenheden, waarbij het vak centraal wordt gesteld. Er zal in 2024 ook worden gewerkt aan het realiseren van de eerste ambities, waaronder de versterking van de capaciteit van de Dienst Landelijke Recherche. Tot slot zullen de inspanningen op het vlak van de werkcultuur en het leiderschap in 2024 worden voortgezet. De monitoringscommissie Schneiders zal de transitie van de landelijke eenheid blijven volgen.

Tot slot zullen in 2024 maatregelen worden getroffen om de forensische geneeskunde te versterken. Hiervoor maakt het kabinet ca. € 17 miljoen vrij in 2024, oplopend naar ca. € 22 miljoen per 2027. In 2024 zal worden gewerkt aan de concentratie van de dienstverlening aan de politie op het terrein van forensisch medisch onderzoek en lijkschouw door de GGD-en en verwante organisaties. Tevens wordt er ingezet op de vergroting van de aantrekkelijkheid van het beroep van forensisch arts.

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 (bedragen x € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Art.

Verplichtingen

7.337.941

7.527.440

7.729.302

7.719.314

7.792.821

7.766.591

7.765.902

         
 

Uitgaven

7.360.357

7.555.390

7.755.785

7.773.081

7.792.821

7.766.591

7.765.902

         

31.2

Bekostiging Politie

7.122.736

7.301.588

7.498.914

7.483.233

7.492.972

7.466.689

7.466.002

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

7.090.529

7.272.352

7.468.980

7.453.299

7.463.563

7.437.280

7.436.593

 

Politie

7.087.318

7.269.005

7.465.586

7.449.949

7.460.213

7.433.931

7.433.244

 

Politieacademie

3.211

3.347

3.394

3.350

3.350

3.349

3.349

 

Bijdrage aan medeoverheden

28.919

29.236

29.934

29.934

29.409

29.409

29.409

 

Brandweerkorps en Politiekorps Caribisch Nederland

28.919

29.236

29.934

29.934

29.409

29.409

29.409

 

Opdrachten

3.288

0

0

0

0

0

0

 

Taptolken

3.288

0

0

0

0

0

0

31.3

Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

237.621

253.802

256.871

289.848

299.849

299.902

299.900

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

219.656

231.016

237.559

270.535

280.536

280.533

280.532

 

Internationale Samenwerkingsoperaties

11.122

25.805

25.140

25.141

25.142

25.139

25.139

 

Beheer meldkamers

207.594

204.254

211.447

244.422

254.422

254.422

254.422

 

Overige bijdrage ZBO's/RWT's

940

957

972

972

972

972

971

 

Bijdrage aan medeoverheden

1.525

913

927

927

927

927

927

 

Bijdrage in het kader van de kwaliteit van de politiezorg

1.525

913

927

927

927

927

927

 

Subsidies (regelingen)

6.700

10.571

7.110

7.110

7.110

7.107

7.107

 

Opsporing

2.362

2.596

2.590

2.590

2.590

2.589

2.589

 

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

2.673

3.872

3.918

3.918

3.918

3.917

3.917

 

Overige subsidies

1.665

4.103

602

602

602

601

601

 

Opdrachten

9.740

11.302

11.275

11.276

11.276

11.335

11.334

 

Providers

8.124

8.768

8.747

8.748

8.748

8.807

8.807

 

Overige opdrachten

1.616

2.534

2.528

2.528

2.528

2.528

2.527

         
 

Ontvangsten

21.243

14.117

500

500

500

500

500

         

Budgetflexibiliteit

Tabel 10 Geschatte budgetflexibiliteit
 

2024

Juridisch verplicht

100%

bestuurlijk gebonden

0%

beleidsmatig gereserveerd

0%

nog niet ingevuld / vrij te besteden

0%

Het juridisch verplichte deel van de bijdragen aan ZBO’s/RWT’s heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.

31.2 Bekostiging politie

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

Politie

De politie levert een belangrijk aandeel aan het handhaven en vergroten van de veiligheid in Nederland. De politie ontvangt daartoe, op basis van artikel 33 van de Politiewet 2012, algemene- en bijzondere bijdragen. De doelstelling is het beschikbaar stellen van personeel en materieel ten behoeve van een effectieve taakuitvoering en adequaat beheer van de politie.

De algemene bijdrage wordt jaarlijks als lumpsumbedrag ter beschikking gesteld aan de politie en komt volledig ten gunste van de reguliere politietaken. Het beleid is erop gericht de politie de nodige flexibiliteit te geven om de middelen zo doelmatig en doeltreffend als mogelijk in te zetten en de afgesproken doelstellingen te realiseren.

Tabel 11 Algemene bijdrage politie (bedragen x € 1 mln.)
 

Realisatie

Begroting

    
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Bijdrage

6.952

7.306

7.599

7.473

7.536

7.534

7.534

De bijzondere bijdragen worden meerjarig verstrekt voor een specifiek omschreven doel. Hiervan is onder meer sprake bij de Dienst Speciale Interventies € 72 mln. en het Recherche Samenwerkings Team (RST) € 18 mln. Verder worden nieuwe middelen in het kader van ondermijning en de motie Hermans in beginsel toegekend als bijzondere bijdrage.

Vanuit de motie-Hermans zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van cybersecurity bij de politie. Daarnaast zijn er vanuit het Coalitieakkoord middelen ingezet ten behoeve van cybersecurity. Het budget wordt in 2024 aanvullend hierop opgehoogd met € 18,4 mln. met een oploop naar € 38,7 mln. vanaf 2027.

Een andere taak is het uitzenden van politiefunctionarissen naar crisisgebieden. Deze taken worden apart begroot en verantwoord als onderdeel van het artikelonderdeel 31.3.

Besteding bijdragen

De bijdragen vanuit de JenV-begroting worden door de politie aangewend voor de in de Politiewet opgenomen taken. Nog niet bestede middelen uit in eerdere jaren verstrekte bijzondere bijdragen worden hier eveneens voor ingezet. De onderstaande tabel geeft op hoofdlijnen inzicht in de bestedingsrichting van de aan de politie ter beschikking gestelde middelen.

Tabel 12 Besteding bijdragen politie (bedragen * € 1 mln.)
 

Realisatie

Begroting

    
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Personeel

5.280

5.511

5.684

5.581

5.633

5.635

5634

Rente

4

9

1

30

37

37

38

Opleiding en vorming

79

81

87

86

85

85

85

Huisvesting

379

386

423

420

420

421

421

Vervoer

227

218

235

235

235

233

233

Verbinding en automatisering

573

687

705

650

655

654

654

Geweldsmiddelen en uitrusting

65

56

65

67

69

70

71

Operationeel

182

203

213

218

219

215

215

Beheer

142

156

185

187

183

184

184

totaal besteding

6.930

7.306

7.599

7.473

7.536

7.534

7.535

Bron: Begroting en beheerplan politie 2024-2028 (Bijlage 3 Exploitatierekening)

De volledige begroting van de politie is als separate bijlage met de JenV-begroting meegezonden. In de begroting van de politie wordt per post nader ingegaan op de wijze waarop de aan de politie beschikbaar gestelde middelen worden ingezet.

In onderstaande tabellen is informatie opgenomen over de formatie (tabel 13) en de bezetting (tabel 14) die in algemene zin te relateren is aan de beleidsdoelstellingen. De bezetting en formatie van de politie, met name het operationele deel, en de opleidingen zijn belangrijke onderwerpen. Deze zijn onder de tabel kort toegelicht.

Tabel 13 Kengetallen formatie
 

Realisatie

Prognose

    

Formatie (fte)1

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

OS Regionale eenheden (incl. RST)

41.308

42.804

42.903

42.982

43.395

43.765

43.765

OS landelijke eenheden

4.743

5.245

5.272

5.288

5.289

5.289

5.289

OS korpsleiding en ondersteunende diensten

206

165

165

165

165

165

165

Aspiranten

4.965

4.680

4.685

4.695

4.700

4.700

4.700

TOTAAL OS excl. asp

46.257

48.214

48.340

48.435

48.849

49.219

49.219

TOTAAL OS incl. asp

51.222

52.894

53.025

53.130

53.549

53.919

53.919

TOTAAL Niet OS

11.939

12.191

12.402

12.428

12.430

12.430

12.429

        

Lasten (in %)

       

Personeel

76%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

Rente

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

Opleiding en vorming

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Huisvesting

5%

5%

6%

6%

6%

6%

6%

Vervoer

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

Verbinding en automatisering

8%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

Geweldsmiddelen en uitrusting

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Operationeel

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

Beheer

2%

2%

2%

3%

2%

2%

2%

Bron: bijlage 1 Begroting en beheerplan politie 2024-2028

1

OS staat voor operationele sterkte

Tabel 14 Kengetallen bezetting
 

Realisatie

Prognose

    

Bezetting (fte)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Operationele sterkte excl. Aspiranten

46.257

46.514

47.034

47.348

47.660

48.110

48.690

Aspiranten

4.965

5.335

4.974

5.198

5.386

5.442

5.285

Niet-operationele sterkte

11.939

11.626

11.835

12.023

12.094

12.120

12.147

Landelijke Meldkamer Samenwerking

 

420

420

420

420

420

420

Bron: bijlage 5 Begroting en beheerplan politie 2024-2028

De verstrekte bijdragen vanuit de JenV-begroting zijn primair ter financiering van de formatie. De formatie is binnen de politie conform het Inrichtingsplan en 'Besluit verdeling sterkte en middelen politie' verdeeld over de regionale eenheden, landelijke eenheid, Politieacademie, Politie Dienstencentrum en staf korpsleiding.

Politieacademie - Politieonderwijs

Het zelfstandig bestuursorgaan Politieacademie is verantwoordelijk voor het verzorgen van het politieonderwijs, de examinering daarvan en de uitvoering van wetenschappelijk onderwijs waarmee invulling wordt gegeven aan de kennisfunctie. De Politieacademie ontvangt een eigen budget waarmee onder andere de personele kosten van de directeur en zijn plaatsvervanger worden betaald en de kosten voor extern wetenschappelijk onderzoek. De bekostiging van het personeel en de middelen die door de korpschef om niet ter beschikking worden gesteld aan de Politieacademie, voor de uitvoering van haar wettelijke taken, zijn opgenomen in de algemene bijdrage aan de politie.

Bijdragen medeoverheden

Brandweerkorps en Politiekorps Caribisch Nederland

De Minister is korpsbeheerder van het brandweer- en politiekorps Caribisch Nederland. Ter bekostiging van de personele en materiële uitgaven van deze korpsen wordt een bijdrage verstrekt. De jaarlijks vastgestelde begroting vormt de wettelijke grondslag voor de bekostiging van de beide korpsen van Caribisch Nederland.

Opdrachten

Taptolken

Het beheer van het taptolkenbudget is met de 1e suppletoire begroting 2022 meerjarig overgedragen van JenV naar de Politie.

31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

Internationale samenwerkingsoperaties

In opdracht van de Minister voert de politie activiteiten uit in het kader van internationale politiesamenwerking en de uitzending van poitiefunctionarissen naar internationale (civiele) missies en operaties. Die activiteiten zijn voor een groot deel gebaseerd op de visie internationale politiesamenwerking en de bijbehorende strategische agenda.

Beheer meldkamers

Voor het beheer van de meldkamers ten behoeve van de hulpdiensten van politie, brandweer, ambulance en KMar, wordt jaarlijks een bijzondere bijdrage aan de politie verstrekt. Dit is een multidisciplinaire financiële bijdrage die tot stand is gekomen uit een bijdrage van alle hulpdiensten. Het beheer is ondergebracht bij het organisatieonderdeel Landelijke Meldkamer Samenwerking LMS van de politie. Het beheer heeft betrekking op facilitaire dienstverlening, huisvesting en het beheer van de ICT voorzieningen voor de meldkamers, waaronder het C2000 netwerk en het gemeenschappelijk meldkamersysteem. In de regeling hoofdlijnen van beleid en beheer meldkamers is de multidisciplinaire governance en de beleids- en beheercyclus beschreven. Binnen deze multidisciplinaire governance vinden aan de hand van het jaarlijks vast te stellen beleids- en bestedingsplan voor het beheer van de meldkamers integrale afwegingen plaats over de inzet van het beschikbare budget.

Bijdragen medeoverheden

Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg

Dit budget wordt gebruikt voor de ondersteuning van de regioburgemeesters bij het overleg met en de advisering aan de Minister over de taakuitvoering door en het beheer ten aanzien van de politie.

Subsidies

Opsporing

Deze subsidie wordt verstrekt aan de onafhankelijke Stichting Meld Misdaad Anoniem voor de exploitatie van de meldlijn Meld Misdaad Anoniem, zodat burgers makkelijker een bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van criminaliteit in Nederland.

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie (SAOP)

De Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie, het A&O fonds voor de sector politie, subsidieert, adviseert en registreert scholings-, arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsprojecten. Het primaire doel van de SAOP is het bevorderen van het goed functioneren van de arbeidsmarkt van de politie en het stimuleren van opleidingsactiviteiten. Dit doet de SAOP met behulp van een financiële bijdrage die zij op basis van arbeidsvoorwaardelijke afspraken ontvangt van de Minister.

Opdrachten

Providers

De Staat heeft, op grond van de Regeling kosten aftappen en gegevensverstrekking, een overeenkomst gesloten met de grote telecomaanbieders. Deze overeenkomst wordt periodiek vernieuwd.

Op grond van hoofdstuk 13 Telecommunicatiewet zijn telecomaanbieders verplicht om hun netwerken en diensten aftapbaar te maken en mee te werken aan aftappen en gegevensverstrekkingen over hun klanten. De Staat vergoedt bepaalde kosten die aanbieders in dit verband maken.

16

Vastgelegd in de Politiewet 2012

17

Veiligheidswet BES (Stb. 2010, 362)

Licence