Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 33. Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Deze afbeelding bestaat uit een circel met daarin een onderscheid naar de uitgaven op dit artikel en de overige uitgaven op de JenV-begroting. Dit is gebaseerd op de uitgaven zoals deze in het voorstel van wet per artikel zijn opgenomen. Naast de circel is een staaf opgenomen waarbij de uitgaven op dit artikel nader zijn verdeeld naar de artikelonderdelen. Dit is gebaseerd op de uitgaven zoals zijn opgenomen bij onderdeel D van dit hoofdstuk bij de tabel Budgettaire gevolgen van beleid.

Een veiligere samenleving door een doelmatige en effectieve rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding, en door versterking van de bestuurlijke aanpak van criminaliteit door de decentrale overheden.

Opsporing en vervolging

De Minister heeft een regisserende rol. Zij is beleidsverantwoordelijk voor het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid en financiert daartoe onder andere het Openbaar Ministerie (OM) en het Nationaal Forensisch Instituut (NFI).

Het OM is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde (Wet op de rechtelijke organisatie). Het voert het gezag over de opsporing door politie en bijzondere opsporingsdiensten, beslist over de vervolging van strafbare feiten en ziet erop toe dat de opgelegde straf naar behoren wordt uitgevoerd.

Veiligheid en lokaal bestuur

Op het gebied van veiligheid en lokaal bestuur heeft de Minister een stimulerende rol. Zij is belast met het ontwikkelen van visie, beleid en samen­ werkingsvormen op het terrein van de bestuurlijke aanpak van onveiligheid en criminaliteit.

Inspanningen zijn er op gericht het lokaal bestuur en het bedrijfsleven zo effectief en efficiënt als mogelijk in staat te stellen de veiligheid te vergroten en weerbaar te maken tegen onveiligheid en criminaliteit met een integrale en preventieve aanpak. Door de (wettelijke) toerusting van de burgemeester ten aanzien van zijn openbare orde taak en het aanpakken van criminaliteit tegen en gefaciliteerd door het bedrijfsleven, onder andere door het bewaken van de bestuurlijke integriteit (Bibob) en de inzet van de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s).

JenV faciliteert en ondersteunt de aanpak van de meest voorkomende vormen van overlast, zoals overlast gerelateerd aan uitgaan, voetbal en evenementen. Dit wordt ingevuld samen met het lokale bestuur, onder andere via structureel overleg met de VNG en gemeenten.

JenV is in staat in- en extern coalities te vormen die nodig zijn om lokaal bestuur en bedrijfsleven in staat te stellen onveiligheid en criminaliteit te bestrijden.

Binnen het Actieprogramma Veilig Ondernemen 2023-2026 van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing wordt door overheid en bedrijfsleven intensief samengewerkt om criminaliteit te voorkomen en terug te dringen. JenV stimuleert deze publiek-private samenwerking op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Daarbij ligt de focus op de aanpak van criminaliteit tegen het bedrijfsleven en het (on)bewust faciliteren van criminaliteit door het bedrijfsleven. In dit actieprogramma staan geprioriteerd: de aanpak preventie cybercrime voor het bedrijfsleven, de aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit en de gebiedsgerichte aanpak van (vermogens)criminaliteit.

Vervolging en berechting van verdachten van het neerhalen van vlucht MH17

De Minister is verantwoordelijk voor het strafrechtelijke vervolgings- en berechtigingsmechanisme en financiert daarvoor onder andere het Openbaar Ministerie (OM), de rechtspraak en de politie.

De vervolging en berechting van de verdachten van het neerhalen van de vlucht MH17 heeft in Nederland plaatsgevonden onder de Nederlandse wet, ingebed in internationale steun en samenwerking. Hiertoe is nauw samengewerkt met het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Zeden/mensenhandel

Het kabinet heeft € 27,5 mln. structureel vrijgemaakt voor de versterking van de aanpak van (online) seksuele misdrijven20 , waarmee onder meer in dekking van de financiële gevolgen van het wetsvoorstel seksuele misdrijven wordt voorzien. Ook wordt geïnvesteerd in de versterking van de capaciteit van de politie (inclusief keteneffecten), het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) en de versterking van de online aanpak.

Verder is in het coalitieakkoord € 2 mln. structureel vrijgemaakt voor de voortzetting en versterking van het programma ‘Samen tegen mensen­ handel’.

Cybercrime

Het coalitieakkoord heeft een intensivering voor de aanpak van cybercrime mogelijk gemaakt. Het OM wordt versterkt om de kennis en capaciteit voor de aanpak van cybercrime op niveau te brengen, en de internationale en publiek-private samenwerking verder te ontwikkelen. Daarmee wordt invulling gegeven aan de motie-Groothuizen en Van Toorenburg van 26 november 2020. Naast opsporing, vervolging en verstoring van criminele activiteiten is de preventie van cybercrime een belangrijk onderdeel.

Daarvoor is een campagneprogramma voor bewustwording voorzien, waarbij personen en organisaties worden voorgelicht over de risico’s van cybercrime en de mogelijkheden er maatregelen tegen te nemen. Het campagneprogramma wordt samen met de ministeries van EZK en BZK vormgegeven. Daarmee wordt deels invulling gegeven aan de motie- Ephraim van 16 december 2021 en de motie-Hermans van 19 januari 2022.

Experiment gesloten coffeeshopketen

Het experiment wordt voortgezet. Voorgesteld is uitbreiding met een grote stad. De benodigde voorbereidingen daarvoor zijn in gang gezet, waaronder een wetswijziging om mogelijk te maken dat het experiment wordt uitgebreid naar 11 deelnemende gemeenten. Deze uitbreiding brengt extra kosten met zich mee (o.a. voor onderzoeken).

Sekswerk

De wijzigingen uit het coalitieakkoord met betrekking tot het wetsvoorstel regulering sekswerk (Wrs) zijn doorgevoerd in een nota van wijziging. De wijziging op het punt van het vergunning gesprek brengt hogere kosten met zich mee. Voor de financiering van het wetsvoorstel is voor 2024 € 15 mln. en de jaren daarna jaarlijks € 10 mln. beschikbaar gesteld. De uitstapprogramma’s zijn structureel gemaakt en uitgebreid. Sinds 1 januari 2021 is er een structurele financieringssystematiek en wordt het budget via een decentralisatie-uitkering uit het Gemeentefonds aan 18 aangewezen gemeenten uitgekeerd. Voor de Decentralisatie-Uitkering Uitstapprogramma’s Prostituees (DUUP) is sinds 2023 jaarlijks € 6 mln. ter beschikking gesteld.

In 2024 wordt ingezet op uitvoering van het plan van aanpak om de rechtspositie van sekswerkers te versterken. De toegang tot verzekeringen, zakelijke bankrekeningen en andere financiële dienstverlening zijn onder meer onderdeel van dit plan. In het plan is ook aandacht voor de bejegening van sekswerkers, de stigmatisering van sekswerk, voorlichting en hulpverlening aan sekswerkers en geweld tegen sekswerkers.

Verkeershandhaving

De Voorjaarsnota 2023 bevat een intensivering voor de geautomatiseerde verkeershandhaving. Het betreft twee categorieën aan extra middelen. Ten eerste middelen om de bestaande trajectcontroles op het hoofdwegennet te kunnen behouden. Het eerdere budgettaire kader was onvoldoende om alle trajectcontroles op het hoofdwegennet te vervangen. Met dit extra budget wordt dit wel mogelijk gemaakt.

Ten tweede zijn er extra middelen om de landelijke uitrol van traditionele en innovatieve vormen van geautomatiseerde verkeershandhaving verder te versterken. Met deze middelen worden extra verkeershandhavingsmiddelen zoals vaste flitspalen, focus- en flex flitsers aangeschaft en onderhouden. Hiermee kan op snelheid, roodlichtnegatie en afleiding in het verkeer gehandhaafd worden. Extra handhaving is nodig om de verkeersveiligheid te vergroten en het stijgend aantal verkeerslachtoffers terug te dringen. Het SWOV heeft berekend dat intensivering van de geautomatiseerde snelheidshandhaving een groot aantal slachtoffers per jaar kan voorkomen. Met deze intensivering wordt dit mogelijk gemaakt.

Tabel 22 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 (bedragen x € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Art.

Verplichtingen

1.208.481

1.240.721

1.443.810

1.528.715

1.580.457

1.523.040

1.369.687

         
 

Uitgaven

1.072.928

1.306.721

1.497.810

1.554.715

1.580.457

1.523.040

1.369.687

         
 

Apparaatsuitgaven

671.324

748.992

763.220

792.633

790.918

789.664

760.234

         

33.1

Apparaat Openbaar Ministerie

671.324

748.992

763.220

792.633

790.918

789.664

760.234

 

Personele uitgaven

533.293

595.821

616.879

625.016

625.255

624.702

614.443

 

Eigen personeel

476.064

540.435

559.086

557.776

558.015

557.476

556.662

 

Externe inhuur

55.327

53.813

56.186

65.633

65.633

65.619

56.174

 

Overig personeel

1.902

1.573

1.607

1.607

1.607

1.607

1.607

 

Materiële uitgaven

138.031

153.171

146.341

167.617

165.663

164.962

145.791

 

ICT

40.091

34.579

25.239

35.848

33.894

33.222

23.650

 

SSO's

40.135

50.093

50.196

51.262

51.262

51.251

51.250

 

Overig materieel

57.805

68.499

70.906

80.507

80.507

80.489

70.891

         
 

Programmauitgaven

401.604

557.729

734.590

762.082

789.539

733.376

609.453

         

33.2

Bestuur, informatie en technologie

31.478

61.151

68.542

59.709

58.391

57.434

57.432

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

0

416

0

0

0

0

0

 

Overige bijdrage ZBO's/RWT's

0

416

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan medeoverheden

16.449

29.980

30.701

29.852

29.852

28.899

28.898

 

Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC's)

13.409

25.492

27.093

26.544

26.544

26.539

26.538

 

Overige Bijdrage medeoverheden

3.040

4.488

3.608

3.308

3.308

2.360

2.360

 

Subsidies (regelingen)

14.529

26.276

16.245

16.256

16.206

16.203

16.202

 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

4.116

3.727

3.719

3.719

3.719

3.718

3.718

 

Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)

0

22

588

599

599

599

599

 

Overige subsidies

10.413

22.527

11.938

11.938

11.888

11.886

11.885

 

Opdrachten

500

4.479

21.596

13.601

12.333

12.332

12.332

 

Overige opdrachten

500

4.479

21.596

13.601

12.333

12.332

12.332

33.3

Opsporing en vervolging

360.487

467.870

661.948

699.873

729.048

675.942

552.021

 

Bijdrage aan agentschappen

132.600

154.276

153.466

149.285

149.273

145.067

144.326

 

NFI

94.361

102.001

99.539

95.616

95.790

96.038

95.297

 

Justid

38.239

25.243

26.587

26.224

26.038

21.590

21.590

 

Justis

0

27.032

27.340

27.445

27.445

27.439

27.439

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

0

5.197

5.602

6.024

6.024

6.023

6.023

 

Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM)

0

5.197

5.602

6.024

6.024

6.023

6.023

 

Bijdrage aan medeoverheden

101.148

153.374

296.246

282.794

290.603

263.344

261.971

 

Caribisch Nederland (BES)

6.553

12.653

6.433

6.433

6.733

6.732

6.731

 

FIU.Nederland

0

7.507

7.647

7.647

7.631

7.629

7.629

 

Aanpak ondermijning

91.200

127.349

276.350

261.118

265.181

239.477

238.300

 

Overige bijdrage medeoverheden

3.395

5.865

5.816

7.596

11.058

9.506

9.311

 

Subsidies (regelingen)

7.833

7.913

7.037

6.633

6.433

6.432

6.432

 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

596

546

556

556

556

556

556

 

Overige subsidies

7.237

7.367

6.481

6.077

5.877

5.876

5.876

 

Opdrachten

117.745

144.962

197.454

252.994

274.572

252.933

131.126

 

Schadeloosstellingen

39.588

22.628

22.577

22.577

22.577

22.572

22.572

 

Keten Informatie Management

291

0

0

0

0

0

0

 

Onrechtmatige Detentie

9.077

6.987

6.971

6.971

6.971

6.970

6.970

 

Caribisch Nederland (BES)

416

375

381

381

381

381

381

 

Gerechtskosten

30.203

39.671

39.581

39.582

39.582

39.573

39.573

 

Restituties ontvangsten voorgaande jaren

821

0

0

0

0

0

0

 

Verkeershandhaving OM

19.037

26.570

42.859

38.201

40.303

35.771

35.447

 

Afpakken

0

638

651

651

652

651

651

 

Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen

14.133

14.815

14.781

14.782

14.782

14.779

14.778

 

Overige opdrachten

4.179

33.278

69.653

129.849

149.324

132.236

10.754

 

Garanties

1.161

2.148

2.143

2.143

2.143

2.143

2.143

 

Faillissementscuratoren

1.161

2.148

2.143

2.143

2.143

2.143

2.143

33.4

Vervolging en berechting MH17-verdachten

9.639

28.708

4.100

2.500

2.100

0

0

 

Opdrachten

9.639

28.708

4.100

2.500

2.100

0

0

 

Vervolging en berechting MH17-verdachten

9.639

28.708

4.100

2.500

2.100

0

0

         
 

Ontvangsten

908.117

1.134.755

1.166.233

1.218.523

1.377.594

1.439.217

1.466.296

Budgetflexibiliteit

Geschatte budgetflexibilitieit
 

2024

Juridisch verplicht

60%

bestuurlijk gebonden

37%

beleidsmatig gereserveerd

3%

nog niet ingevuld / vrij te besteden

0%

De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan de agentschappen NFI, JustID en JUSTIS, aan DRZ, Centrale Opvang Slachtoffers van Mensenhandel en het CIOT en aan de ZBO’s College Gerechtelijk Deskundigen en Autoriteit terroristische content en kinderpornografische materiaal (ATKM) in oprichting. Daarnaast zijn de subsidiebedragen en de gerechtskosten juridisch verplicht. De niet juridische verplichte budgetten voor (opdrachten) schadeloosstellingen en onrechtmatige detentie worden op basis van rechtelijke uitspraken uitgeput en zijn derhalve niet vrij besteedbaar.

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

Openbaar Ministerie (OM)

Het OM is de enige instantie in Nederland die een verdachte voor de strafrechter kan brengen, afgezien van de bijzondere procedure die geldt voor ambtsdelicten van Kamerleden en bewindspersonen. Samen met de rechtspraak is het OM onderdeel van de rechterlijke macht. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor wordt samengewerkt met politie en andere opsporingsdiensten. Het OM is een landelijke organisatie verdeeld over tien arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast richt het Landelijk Parket zich op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, bestrijdt het Functioneel Parket criminaliteit op het gebied van milieu, economie en fraude en worden alle beroepen tegen verkeersboetes en eenvoudige misdrijfzaken door het Parket Centrale Verwerking OM (CVOM) behandeld. De zaken waarin hoger beroep wordt aangetekend komen bij een van de vier vestigingen van het Ressortsparket.

Dit budget is bestemd voor de financiering van de apparaatsuitgaven van het OM. Het totale apparaatsbudget voor het OM is ten opzichte van 2022 gestegen vanwege de oplopende structurele investeringen zoals zijn vermeld in het Coalitieakkoord. Deze investeringen hebben als doel om het OM toekomstbestendig te maken, op het gebied van onder meer capaciteit, wendbaarheid, kwaliteit van de informatievoorziening, digitalisering en innovatie en verbetering van de ketensamenwerking. Daarnaast is er sprake van een verdere intensivering van de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Het verschil ten opzichte van 2022 wordt tevens verklaard door de loon- en prijsontwikkelingen.

Het OM realiseert naar verwachting de hieronder genoemde productie.

Tabel 23 Productiegegevens Openbaar Ministerie
 

Realisatie

Prognose

     
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

        

WAHV beroep-, kanton- en appèlzaken

412.381

410.248

446.454

467.707

489.233

491.212

492.585

        

Overtredingszaken

138.820

118.706

128.057

133.525

139.027

139.432

139.670

        

Misdrijfzaken

186.312

187.408

190.518

191.662

192.196

191.140

189.949

Eenvoudige misdrijfzaken

38.231

25.952

28.242

29.587

30.948

31.074

31.160

Interventie/ZSM zaken

115.155

127.073

126.666

126.214

125.379

124.267

123.049

Onderzoekszaken*

23.220

24.220

25.139

25.321

25.338

25.317

25.318

Ondermijningszaken

9.706

10.163

10.470

10.540

10.531

10.482

10.421

        

Appèlzaken

23.496

22.640

23.222

23.803

24.295

24.755

25.218

Bron: OM fact factory

De in de tabel opgenomen aantallen zijn gebaseerd op de beschikbare capaciteit van het Openbaar Ministerie voor de behandeling van zaken en het Prognosemodel Justitiële ketens.

In 2024 beoordeelt het OM naar verwachting circa 447.000 zaken van burgers die beroep instellen tegen een verkeersboete (WAHV).

Verder neemt het OM in circa 128.000 overtredingszaken een strafrechtelijke beslissing. Het OM kan de zaak zelfstandig afdoen (bijvoorbeeld met een strafbeschikking of een sepot) of de zaak aan de kantonrechter voorleggen.

Het OM zet de meeste capaciteit in bij de behandeling van misdrijfzaken. De capaciteit van het OM is er op gericht om 28.000 eenvoudige misdrijfzaken, meestal zogenaamde feitgecodeerde misdrijven te behandelen. Bij interventiezaken is het doel dat bij veel voorkomende (wijkgerelateerde) criminaliteit de burger als verdachte, slachtoffer of betrokkene een merkbare, zichtbare en betekenisvolle (strafrechtelijke) interventie ervaart die waar mogelijk snel (ZSM) wordt uitgevoerd. Het gaat in 2024 naar verwachting om bijna 127.000 zaken.

De onderzoekszaken en ondermijningszaken omvatten de opsporing en vervolging van ernstige delicten. In ondermijningszaken ligt de focus op de aanpak van criminele activiteiten die niet primair ter kennis van de opsporingsinstanties komen via aangiften. De strafrechtelijke onderzoeken en de daaruit volgende strafzaken zijn vaak langdurig, complex en omvangrijk.

Tot slot kan een verdachte of de officier van justitie (of beiden) in appèl gaan tegen het vonnis van de strafrechter. In dat geval wordt de strafzaak door het Ressortsparket in behandeling genomen. Het gaat hier naar verwachting om circa 23.000 zaken. Het wegwerken van de ontstane voorraad bij rechtbanken zal met enige vertraging vermoedelijk leiden tot extra instroom van hoger beroepzaken bij het Ressortsparket.

33.2 Bestuur, Informatie en Technologie

Bijdragen aan medeoverheden

Regionale Informatie en Expertise Centra / Landelijk Informatie en Expertise Centrum (RIEC's/LIEC) 

Het RIEC/LIEC stelsel bestaat uit 10 RIEC’s en het Landelijk Informatie en Expertisecentrum (LIEC). De RIEC’s zijn regionale samenwerkingsverbanden van bestuursorganen, politie, OM, Belastingdienst en andere partners en hebben tot doel om de (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit geïntegreerd aan te pakken. Dit betekent dat strafrechtelijke, fiscale en bestuurlijke maatregelen in samenhang met elkaar worden ingezet. De RIEC’s ondersteunen de samenwerkingspartners hierbij door te fungeren als knooppunt voor informatie, kennis en expertise. In 2024 ontvangen de RIEC’s een reguliere bijdrage van in totaal € 24,9 mln. en € 28,9 mln. projectgelden voor de uitvoering van integrale versterkingsprogramma's in de regio. De bedragen zijn exlusief de loon- en prijsbijstelling.

Tabel 24 bijdragen aan RIEC's/LIEC (bedragen * € 1.000)

Regio

structurele gelden 2024

projectgelden 2024

RIEC Noord Nederland t.n.v. gemeente Leeuwarden

2.454

2.628

RIEC Oost Nederland t.n.v. gemeente Enschede

2.856

2.929

RIEC Oost-Brabant t.n.v. gemeente Eindhoven

2.454

3.062

RIEC Zeeland West-Brabant t.n.v. gemeente Tilburg

2.454

3.062

RIEC Midden Nederland t.n.v. gemeente Utrecht

2.454

2.958

RIEC Limburg t.n.v. gemeente Maastricht

2.454

2.927

RIEC Noord Holland t.n.v. gemeente Haarlem

2.454

2.632

RIEC Den Haag t.n.v. gemeente Den Haag

2.454

2.628

RIEC Rotterdam t.n.v. gemeente Rotterdam

2.454

3.138

RIEC Amsterdam Amstelland t.n.v. gemeente Amsterdam

2.454

2.927

Totaal

24.939

28.890

Mainports

In 2024 is € 35,8 mln. beschikbaar voor de uitvoering van de mainportsplannen met het doel de drugssmokkel via grote logistieke knooppunten significant terug te brengen. Naast overkoepelende maatregelen om de aanpak in de breedte te versterken, vindt ondersteuning plaats van de aanpak op vijf grote knooppunten, waarvoor een maximaal bedrag beschikbaar is per mainport per jaar. De middelen worden door middel van een specifieke uitkering (SPUK) aan onderstaande gemeenten verstrekt.

Tabel 25 Bijdragen aan mainports (bedragen * € 1.000)

Mainport

Gemeente

2024

2025

2026

2027

Haven Rotterdam

Rotterdam

17.000

16.500

16.500

16.500

Havens Zeeland - West-Brabant

Borsele

4.500

4.000

4.000

4.000

Havens Noordzeekanaalgebeid

Amsterdam / Velsen / Zaanstad

2.500

1.500

1.500

1.500

Luchthaven Schiphol

Haarlemmermeer

4.500

3.500

3.500

3.500

Bloemenveilingen (weerbare sierteelt)

Westland

2.000

1.000

1.000

1.000

Totaal

 

30.500

26.500

26.500

26.500

Subsidies

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Het CCV ontvangt een subsidie om kennis en instrumenten te ontwikkelen op het terrein van criminaliteitspreventie en veiligheid, gericht op een integrale aanpak door samenwerking tussen zowel publieke als private organisaties. Via onder andere bijeenkomsten, publicaties, instrumenten en de website ondersteunt het CCV de professionals in de veiligheidsketen bij uitvoering van rijksbeleid op het gebied van criminaliteitspreventie en veiligheid. Daarnaast zet het CCV de structurele bijdrage aan het Platform Veilig Ondernemen (PVO) uit. Het PVO-bestel bestaat uit 10 regionale PVO’s en een landelijk expertisecentrum (PVO-NL) dat de regionale platforms ondersteunt en de verbinding zoekt met publieke partners en landelijke branches. Via publiek-private samenwerking worden veiligheidsproblemen die ondernemers raken op regionaal niveau in kaart gebracht, bepaald welke inzet nodig is om ondernemers en het bedrijfsleven weerbaar te maken tegen criminaliteit en overlast, en worden vervolgens concrete acties ondernomen. Het nemen van preventieve maatregelen is daarbij het uitgangspunt. Het CCV draagt op deze manier bij aan de uitvoering van een groot aantal activiteiten ter ondersteuning en realisatie van beleidsdoelstellingen van JenV, o.a. op het gebied van ondermijnende criminaliteit, cybercriminaliteit, mensen­ handel, buurtbemiddeling en preventieve aanpak van jeugd in kwetsbare wijken. Ook het beleid dat JenV uitvoert op het gebied van preventie, wordt voor een belangrijk deel door het CCV vormgegeven. Het CCV zorgt ervoor dat beleid dat op het departement wordt ontwikkeld, ook daadwerkelijk wordt geïmplementeerd door gemeenten, bedrijven en burgers.

33.3 Opsporing en vervolging

Bijdragen aan agentschappen

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Het NFI is een intern verzelfstandigde organisatie die forensische diensten levert. De grondslag, doelstelling en kerntaken van het NFI zijn vastgelegd in de Regeling Taken NFI. Als primaire taak heeft zij het verlenen van forensische diensten en expertise aan de Nederlandse strafrechtketen. Een meer gedetailleerde toelichting vindt u in de agentschapsparagraaf van het NFI.

Justitiele informatiedienst (Justid)

De Justitiële Informatiedienst (justid) is opgericht in 2006 om cruciale justitiële informatie eenvoudig en snel te delen binnen overheidsinstanties. Ze werkt daarbij intensief samen met diverse partners binnen de strafrecht-, migratie- en jeugdketen zowel in Nederland als op Europees niveau.

Dienst Justis

Screeningsautoriteit Justis screent om inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van personen en organisaties. Justis doet dit in het belang van het functioneren van de rechtsstaat en de veiligheid in en van de samenleving.Met ingang van het begrotingsjaar 2024 is de systematiek van financieren gewijzigd. De uitvoeringskosten en de ontvangen leges van de producten van Justis worden niet langer verantwoord bij het agentschap, maar op het begrotingsartikel van de betreffende opdrachtgever. Voor de uitvoeringskosten ontvangt Justis een kostendekkende bijdrage van de opdrachtgever. Een uitgebreidere toelichting is te vinden in de agentschapsparagraaf van de Dienst Justis.

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

Autoriteit terroristische content en kinderpornografische materiaal (ATKM) in oprichting

De ATKM zal uitvoering geven aan EU-verordening 2021/784 inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud, de uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud en de Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal. Deze wet geeft uitvoering aan de verordening. De Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal is nog in behandeling bij de Tweede Kamer.

Bijdragen aan medeoverheden

Caribisch Nederland en de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten

Nederland draagt op verschillende manieren bij aan het rechtsbestel in Caribisch Nederland en de andere landen van het Koninkrijk. Naast een jaarlijkse bijdrage aan het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie wordt onder andere gestimuleerd dat het aantal rechters en officieren van justitie zowel kwantitatief als kwalitatief op goed niveau blijft. De juridische dienstverlening op de BES is geborgd door advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders. Via Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) en de Raad voor Rechtsbijstand wordt kosteloze rechtsbijstand verleend aan onvermogenden. Voorts wordt een subsidie beschikbaar gesteld voor een notaris van Sint Maarten ten behoeve van de beschikbaarheid van het notariaat op Saba en Sint-Eustatius. Ook is er een Commissie bescherming persoonsgegevens BES die toezicht houdt op de uitvoering van de Wet persoonsgegevens BES. Tot slot wordt de Raad voor de rechtshandhaving in staat gesteld zijn taak, als vastgelegd in de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving, op een goed niveau uit te kunnen voeren.

Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland)

De FIU-Nederland is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangewezen als de enige autoriteit waar ongebruikelijke transacties dienen te worden gemeld door meldingsplichtige instellingen, zoals banken, geldtransactiekantoren, beroeps- en bedrijfsmatige handelaren en notarissen. De belangrijkste taak van de FIU-Nederland is het analyseren van deze meldingen en het in kaart brengen van transacties en geldstromen die in verband kunnen worden gebracht met witwassen en onderliggende delicten alsmede financieren van terrorisme. Ongebruikelijke transacties die verdacht zijn verklaard, worden ter beschikking gesteld aan de diverse (bijzondere) opsporingsdiensten en inlichtingen- en veiligheidsdiensten voor verder onderzoek en mogelijke vervolging.

Daarnaast verstrekt FIU-Nederland op basis van de gedane meldingen informatie omtrent het meldgedrag aan de Wwft-toezichthouders, om hen te ondersteunen in het houden van risico gebaseerd toezicht op onder meer de naleving van de meldingsplicht. Verder ontvangt FIU-Nederland informatieverzoeken van opsporingsdiensten. Deze FIU-verzoeken (voorheen LOvJ-verzoek) kunnen worden ingediend ten behoeve van opsporingsonderzoeken en zijn getoetst door de informatieofficier bij het Functioneel Parket met het taakaccent FIU (voorheen de Landelijke OvJ witwassen). Tot slot ontvangt en verzendt de FIU-Nederland verzoeken van respectievelijk naar buitenlandse FIU’s.

De FIU-Nederland is beheersmatig ondergebracht bij de Nationale Politie als een zelfstandige en operationeel onafhankelijke opererende entiteit. Beleidsmatig valt de FIU-Nederland onder het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Tabel 26 Kengetallen FIU-Nederland
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Aantal FIU-verzoeken

773

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Aantal Eigen onderzoeksdossiers

2.693

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Ondermijning

De aanpak van de georganiseerde drugscriminaliteit is in de afgelopen jaren verbreed naar een gezamenlijke samenhangende aanpak. We zetten in op het versterken van de samenhang en samenwerking tussen partners, initiatieven en samenwerkingsverbanden op landelijk en regionaal niveau. Samen met partners zorgen we ervoor dat de aanpak inspeelt op veranderende omstandigheden en nieuwe vormen van ondermijnende criminaliteit. Om de effectiviteit van de aanpak te vergroten monitoren we het geheel, zodat we het inzicht verkrijgen of we de juiste dingen op de goede manier doen om te verantwoorden, leren en bij te sturen of aan te scherpen.

De brede aanpak georganiseerde, ondermijnende criminaliteit aanpak wordt in 2024 langs vier lijnen voortgezet en vormgegeven: voorkomen, verstoren, bestraffen en beschermen.

In de afgelopen jaren zijn reeds structurele middelen ter beschikking gesteld aan partners voor de uitvoering van bovenstaande aanpak. Deze middelen worden opgenomen in de begroting van de partnerorganisaties en zo ook verantwoord. De onderstaande initiatieven betreffen initiatieven waarvan de begroting bij DGO is belegd.

Preventie met gezag

De preventieve aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit en de preventieve aanpak van jeugdcriminaliteit vormen samen de JenV brede preventieaanpak met als doel het wegnemen van de voedingsbodem voor (georganiseerde en ondermijnende) criminaliteit en ervoor te zorgen dat jongeren weerbaar worden gemaakt tegen criminaliteit of daarin niet verder afglijden. In 2024 wordt de domeinoverstijgende preventieve en wijkgerichte aanpak voortgezet; hiervoor is vanuit het programma Ondermijning € 98 mln. beschikbaar.

Versterkingsprojecten RIEC

Er is in 2024 een bedrag van € 61 mln. beschikbaar voor de duurzame versterking van de regionale, integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit. Onder coördinatie van de RIEC’s worden versterkingsprogramma’s in de regio uitgevoerd, waarmee de gezamenlijke slagkracht van de samenwerkende partners wordt vergroot.

Mainports

In 2024 is € 36 mln. beschikbaar voor de uitvoering van de mainportsplannen met het doel de drugssmokkel via grote logistieke knooppunten significant terug te brengen. Dit doen we door een aanpak langs twee lijnen:

  • 1. Ondersteuning van de aanpak op vijf grote knooppunten,

  • 2. Overkoepelende maatregelen om de aanpak over de breedte te versterken.

Strategisch Kennis Centrum (SKC)

Het SKC levert strategische dreigingsbeelden waarmee binnen de ondermijningsaanpak een strategische prioritering kan worden gemaakt, en lokale en landelijke partners beter in staat worden gesteld om effectieve interventies te ontwikkelen. Het budget voor het SKC is structureel € 5 mln.

Overige opsporing en vervolging

Dit betreffen onder meer bijdragen voor de Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel (COSM) en overige aanpak van mensenhandel, het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS), vergoeding voor de verstrekking van persoonsgegevens van Telecomproviders aan het CIOT (Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie), de adviescommissie herziening Wet Wapens en Munitie, Platform Interceptie Decryptie & Signaalanalyse (PIDS), Internationale- en Europese arrestatiebevelen, de bestrijding van mensenhandel op de Nederlandse Antillen, het passagiersnamen register systeem (TRIP), wetsvoorstel rijden onder invloed en de Veiligheidsmonitor.

Subsidies

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Het CCV ontvangt een subsidie om kennis en instrumenten te ontwikkelen op het terrein van criminaliteitspreventie en veiligheid, gericht op integrale aanpak door samenwerking tussen zowel publieke als private organisaties. Via onder andere bijeenkomsten, publicaties, instrumenten en de website ondersteunt het CCV professionals op het gebied van nalevingsexpertise.

Overige subsidiesDit betreffen ondermeer subsidies voor het Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha), de Fraudehelpdesk, het Meldpunt internetdiscriminatie (MiND) en Offlimits (voorheen EOKM)

Opdrachten

Schadeloosstellingen

Dit betreft de budgetten voor schadeloosstellingen buiten de strafrechtelijke keten, zoals vergoedingen vanwege onrechtmatige vreemdelingenbewaring en in het geval van bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Daarnaast kunnen ook vergoedingen worden verstrekt voor bijvoorbeeld juridische bijstand.

Keteninformatievoorziening heeft als doel de ondersteuning van de informatie-uitwisseling in de strafrechtketen. In dit kader worden onder andere ketenvoorzieningen beheerd en (door)ontwikkeld bij de Justitiële Informatiedienst en wordt een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de architectuur voor de informatie voorziening in de strafrechtketen. Daarnaast wordt er ook beleidsmatig gekeken naar de kaders voor informatie uitwisseling en de uitvoerbaarheid daarvan, mede door middel van de herziening van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, en in het programma Modernisering Identiteitsvaststelling.

Onrechtmatige Detentie

Ten laste van dit budget worden de vergoedingen verantwoord aan ex-justitiabelen waarvan is vastgesteld dat recht is ontstaan op een vergoeding. Over het algemeen worden deze vergoedingen vastgesteld door de rechter.

Gerechtskosten OM

Ten laste van dit budget worden de uitgaven gebracht die betrekking hebben op deskundigen en tolken en vertalers, die een bijdrage leveren aan het strafproces en worden bekostigd in overeenstemming met het Besluit tarieven in strafzaken.

Verkeershandhaving OM

Het OM voert het programma verkeershandhaving uit. Uit dit budget worden de uitgaven voor dit programma gedaan, niet zijnde bijdragen aan ZBO of agentschap, bijvoorbeeld trajectcontrolesystemen. Het grillige karakter van de budgettaire reeks in de begroting voor de verkeershandhaving hangt samen met het kasstelsel dat door het OM wordt gevoerd. Hierdoor leiden (vervangings-)investeringen zoals vervanging van digitale flitspalen of trajectcontrolesystemen in sommige jaren tot hogere uitgaven dan in andere jaren. Daarnaast is er sprake van een intensivering van de geautomatiseerde verkeershandhaving.

Afpakken

Misdaad mag niet lonen en het compenseren van geleden schade aan slachtoffers of rechthebbenden staat voorop. Dit is een speerpunt van het kabinet en de partners in de strafrechtketen. Daarbij wordt samengewerkt met bestuurlijke partners zoals de Belastingdienst en gemeenten en, waar mogelijk, met private partijen. Het ontnemen van crimineel vermogen is een onderdeel van die bestrijding naast de inzet om Nederland voor criminelen financieel-economisch minder aantrekkelijk te maken en criminele bedrijfsprocessen en criminele verdienmodellen continu te frustreren. Bijgevolg wordt per strafzaak gekeken naar de meest effectieve en realiseerbare interventie waarbij de afspraak is dat in principe bij iedere ondermijningszaak financieel-economisch onderzoek wordt verricht met het oog op inbeslagname voor het realiseren van ontneming van crimineel vermogen.

Voor het versterken van deze financiële aanpak van criminaliteit wordt er uitvoering gegeven aan de beleidsmaatregelen ter bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit en het plan van aanpak witwassen. Verder wordt er uitvoering gegeven aan de strategie voor het afpakken van crimineel vermogen. Deze strategie, uiteengezet in de brief aan de Tweede Kamer van 13 maart 201921 beoogt het effectiever blootleggen van criminele geldstromen om doeltreffender crimineel vermogen af te pakken en criminele investeringen te verhinderen. Uit dit budget worden de uitgaven voor de partijen in de strafrechtketen bekostigd, waaronder de inzet van het strafrecht, maar ook samenwerking van de partijen in de strafrechtketen met bestuurlijke partners (waaronder de Belastingdienst en gemeenten). Daarbij wordt ingezet op systematisch inzetten op financieel onderzoek ten behoeve van het opsporen van strafbare feiten en crimineel vermogen en wordt gewerkt aan het versterken van de multidisciplinaire informatie-uitwisseling en informatievoorziening. Ook wordt gestreefd naar doelmatige werkprocessen inzake het opsporen en afpakken van crimineel vermogen, inclusief het beslagproces. Er worden met behulp van lopende en afgeronde projecten innovatieve, goed werkende praktijken geïdentificeerd en breed beschikbaar gesteld en de expertise inzake het afpakken onder medewerkers van overheidsorganisaties wordt breed gedeeld. Ook wordt ingezet op versterking van Nederlandse en EU wet- en regelgeving voor de aanpak van witwassen en het versterken van informatiedeling in het licht van ontneming van crimineel vermogen. Daarnaast wordt de operationele internationale samenwerking versterkt door het financieel opsporen verder in te bedden in de aanpak van verschillende typen strafbare feiten. Met de inrichting van een monitor wordt het verbeterd in beeld brengen van gerealiseerde resultaten en ervaringen in het toepassen van maatregelen en afgesproken processen mogelijk gemaakt. Onvolkomenheden en vastgestelde verbeterslagen in de strafrechtelijke afpakketen worden met behulp van centrale regievoering en keten-brede analyse, overleg en gezamenlijke inspanningen verder systematisch ter hand genomen met behulp van de daarvoor beschikbare middelen.

Overige opdrachten

De toename heeft voor het grootste gedeelte te maken met de uitgaven voor de wet regulering sekswerk (WRS). Hiervoor is in 2024 € 15 mln. gereserveerd aflopend naar € 10 mln. structureel. De overige uitgaven hebben betrekking op het LIEC. Ondermeer voor de bouw van een informatiesysteem.

Garanties

Faillissementscuratoren

De garantstellingsregeling curatoren(GSR) voorziet er in dat curatoren in faillissementen bij ontoereikendheid van de boedel de Minister een garantiestelling kunnen vragen ter dekking van de kosten om een rechtsvordering in te kunnen stellen tegen bestuurders van de rechtspersoon in geval van vermoedelijk «kennelijk onbehoorlijk bestuur». Dit stelt curatoren in faillissementen in staat om een procedurele beginnen en vermogen (activa) terug te halen voor boedel om benadeling van de crediteuren zoveel mogelijk te beperken. Per 1 juni 2023 is de garantstellingsregeling herzien. Deze is in overeenstemming gebracht met het Rijkskader voor risicoregelingen.

33.4 Vervolging en berechting van MH17-verdachten

De rechtbank Den Haag heeft op 17 november 2022 drie verdachten veroordeeld voor het doen verongelukken van vlucht MH17 en de moord op 298 inzittenden. De nabestaanden die zich hebben gevoegd als benadeelde partij in het strafproces hebben allen één of meerdere schadevergoedingen toegekend gekregen. Met het onherroepelijk worden van de vonnissen treedt na acht maanden de voorschotregeling in werking. Dit houdt in dat als een veroordeelde voor een misdrijf binnen acht maanden na het onherroepelijk vonnis niet (volledig) aan zijn betalingsverplichting jegens het slachtoffer heeft voldaan, de Staat het resterende bedrag uitkeert aan het slachtoffer.

In deze zaak is de kans gering dat de schadevergoedingsmaatregel (volledig) door de veroordeelde(n) zal worden betaald. Uitgaande van de onherroepelijke datum van het vonnis, hebben de nabestaanden van de MH17-slachtoffers vanaf 30 juli 2023 recht op een voorschot. Er is sprake van een geweldsmisdrijf, waardoor een ongemaximeerd voorschot aan de nabestaanden zal worden uitbetaald. Naar huidige inzichten is hier circa € 17 mln. mee gemoeid.

Ontvangsten

Tabel 27 Ontvangsten artikel 33 (bedragen x € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

         

Art.

Ontvangsten

908.117

1.134.755

1.166.233

1.218.523

1.377.594

1.439.217

1.466.296

         
 

Openbaar Ministerie

11.228

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

 

Afpakken

106.198

384.360

384.360

384.360

384.360

384.360

384.360

 

Boeten en Transacties

781.636

732.728

764.206

816.391

975.462

1.037.085

1.064.164

 

Overige ontvangsten

9.055

7.667

7.667

7.772

7.772

7.772

7.772

Openbaar Ministerie

De ontvangsten die geraamd zijn voor het Openbaar Ministerie betreffen ontvangsten die voortvloeien uit de bedrijfsvoering, waar tegenover ook uitgaven geraamd zijn.

Afpakken

Misdaad mag niet lonen. Het verminderen van criminele geldstromen, onder meer door het tegengaan van witwassen en het afpakken van crimineel vermogen is een van de prioriteiten van het kabinet. De per 1 september 2020 aangestelde programmadirecteur-generaal Ondermijning heeft de specifieke opdracht gekregen voor de regie op de afpakketen, om zich in nauwe samenwerking met alle betrokken partners in te zetten voor het verhogen van de afpakresultaten. Daarbij wordt ingezet op verbetering van de bedrijfsvoering met name van het beslagproces, wetgeving, vergroten van kennis en inzicht en internationale samenwerking. De opbrengsten uit afpakken, de incassoresultaten, kennen een gelijke (generale) behandeling als de opbrengsten BenT.

Boeten en Transacties (BenT)

Dit dossier bestaat uit boetes voor verkeersovertredingen. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere rijden onder invloed, rijden door rood licht en het niet dragen van een autogordel. Voor verkeersboetes kunnen vervolgens geldsomtransacties worden opgelegd.De oploop van de ontvangsten hangt samen met de intensivering van de geautomatiseerde verkeershandhaving en de verhoging van de tarieven met 10% (inclusief indexering).

In de begrotingsregels, zoals die zijn vastgelegd in de Startnota van het kabinet Rutte-IV, zijn alle ontvangsten uit BenT aangemerkt als een generaal dossier. De BenT-ontvangsten staan op de begroting van JenV, maar afwijkingen in de geraamde ontvangsten vormen geen last (of voordeel) voor de begroting van JenV. 

20

Kamerstukken II 2021/22, 34853, nr. 50

21

Kamerstukken II, 29 911, nr. 221

Licence