Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 95 Apparaat Kerndepartement

Budgettaire gevolgen

Tabel 75 Budgettaire gevolgen art. 95 (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Verplichtingen

310.337

383.580

395.426

399.925

394.828

384.739

386.199

        

Uitgaven

306.653

383.580

395.426

399.925

394.828

384.739

386.199

        

Personele uitgaven

242.670

322.053

329.287

322.512

317.024

307.848

309.308

waarvan eigen personeel

229.634

309.336

316.914

310.455

305.298

295.791

297.251

waarvan externe inhuur

11.032

8.195

7.710

7.489

7.158

7.489

7.489

waarvan overige personele uitgaven

2.004

4.522

4.663

4.568

4.568

4.568

4.568

        

Materiële uitgaven

62.408

61.527

66.139

77.413

77.804

76.891

76.891

waarvan ICT

15.992

7.718

7.275

8.226

8.750

8.109

8.109

waarvan bijdrage aan SSO's

26.246

24.411

24.490

24.556

24.505

24.480

24.480

waarvan overige materiële uitgaven

20.170

29.398

34.374

44.631

44.549

44.302

44.302

        

Begrotingsreserve schatkistbankieren

1.575

0

0

0

0

0

0

        

Toelichting

Op het artikel Apparaat Kerndepartement staan de apparaatsuitgaven van de directies van het kerndepartement, zowel die van de beleidsdirecties als die van de niet-beleidsdirecties, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, de inspecties en de adviesraden van het Ministerie. Daarnaast worden hier de centrale uitgaven voor onder andere huisvesting, automatisering en bijdragen aan Shared Service Organisaties (SSO's) geraamd.

Op dit artikel worden tevens de mutaties op de begrotingsreserve schatkistbankieren geraamd. Het Ministerie van OCW staat garant voor het in gebreke blijven van aan het Ministerie van OCW verbonden instellingen die gebruik maken van de regeling schatkistbankieren. Gegeven de omvang van het budget is er om doelmatigheidsredenen voor gekozen om niet per relevant beleidsartikel een reeks op te nemen, maar dit te doen op het artikel 95 (apparaat kerndepartement). De ontvangen premies van aan het Ministerie van OCW verbonden instellingen worden jaarlijks via het Ministerie van Financiën aan het Ministerie van OCW overgemaakt en dit wordt in de begroting en in de saldibalans in het jaarverslag (toevoeging premie aan gegroeide reserve) verwerkt.

In de volgende tabel zijn de apparaatsuitgaven van het Ministerie van OCW onderverdeeld naar kerndepartement, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Inspectie van het Onderwijs, Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, Onderwijsraad, Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie. Daarnaast zijn de apparaatskosten van de baten-lastenagentschappen en Zelfstandigen Bestuursorganen (ZBO’s) weergegeven.

Tabel 76 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en ZBO's (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal apparaatsuitgaven ministerie1

306.653

383.580

395.426

399.925

394.828

384.739

386.199

Kerndepartement2

176.978

247.251

265.794

264.234

261.979

252.297

253.809

Rijksdienst Cultureel Erfgoed

43.572

46.898

42.162

45.806

44.504

44.390

44.390

Inspectie van het Onderwijs

74.847

77.012

76.544

78.962

77.425

77.132

77.080

Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

4.536

5.630

5.089

5.088

5.087

5.087

5.087

Onderwijsraad

2.628

2.675

2.685

2.685

2.684

2.684

2.684

Raad voor Cultuur

2.673

3.466

2.514

2.513

2.512

2.512

2.512

Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie

1.419

648

638

637

637

637

637

        

Totaal apparaatskosten agentschappen3

0

0

0

0

0

0

0

Dienst Uitvoering Onderwijs

       

Nationaal Archief

       
        

Totaal apparaatskosten zbo's

196.687

216.389

212.344

211.865

205.536

198.438

198.438

Stichting Nederlans Fonds voor Podiumkunsten+

7.445

5.704

5.704

5.704

5.704

5.704

5.704

Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

5.905

4.252

4.252

4.252

4.252

4.252

4.252

Stichting Nederlands Fonds voor de Film

6.133

4.750

4.750

4.750

4.750

4.750

4.750

Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

4.086

2.770

2.770

2.770

2.770

2.770

2.770

Stichting Mondriaan Fonds

6.468

4.337

4.337

4.337

4.337

4.337

4.337

Stichting Nederlands Letterenfonds

3.477

3.302

3.302

3.302

3.302

3.302

3.302

Bureau Architectentregister

1.125

1.125

1.125

1.125

1.125

1.125

1.125

Commissariaat voor de Media

5.332

7.051

6.891

6.891

6.232

6.232

6.232

Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie

       

Koninklijke Bibliotheek

69.641

77.446

77.446

77.446

77.446

77.446

77.446

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

82.975

101.552

97.667

97.188

91.518

84.420

84.420

Stichting Participatiefonds (PF)

       

Stichting Vervangingsfonds (VF)

       

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

700

700

700

700

700

700

700

College voor Toetsen en Examens

       

Nederlandse Publieke Omroep

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

Regionale Publieke Omroep

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

       
1

De cijfers in de tabel zijn niet met elkaar te consolideren aangezien het zowel uitgaven als kosten betreft.

2

Het personeel van het CvTE bestaat uit rijksambtenaren, de apparaatskosten van het CvTE zijn dan ook opgenomen in het apparaatsuitgaven van het kerndepartement.

3

De apparaatskosten bij de baten-lastendiensten betreffen naast de apparaatskosten in verband met werkzaamheden voor OCW ook de kosten die verband houden met werkzaamheden die voor tweeden en derden worden uigevoerd.

Toelichting

In tabel 76 zijn rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT's) waarbij een individuele uitvraag in het veld nodig is, niet opgenomen. Dit betreft ondermeer alle onderwijsinstellingen, academische ziekenhuizen en musea. ZBO's waarbij de gegevens met betrekking tot de apparaatsuitgaven uit hoofde van reguliere bestaande informatiestromen beschikbaar zijn, zijn wel opgenomen.

In onderstaande tabel zijn de apparaatsuitgaven van het kerndepartement weergegeven zoals deze direct toe te rekenen zijn aan de verschillende beleidsterreinen.

Tabel 77 Overzicht apparaatsuitgaven per beleidsterrein budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)

Beleidsartikel

2024

Totaal apparaat beleidsartikelen

78.458

Primair onderwijs

10.026

Voortgezet onderwijs

14.618

Kansengelijkheid & onderwijsondersteuning

6.519

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

8.069

Hoger onderwijs en studiefinanciering

10.526

Internationaal beleid

4.443

Cultuur & media

14.208

Onderzoek en wetenschapsbeleid

6.590

Emancipatie

3.459

Licence