Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 97 Algemeen Departement

Op dit artikel worden de IenW-brede programma-uitgaven verantwoord.

Tabel 115 Budgettaire gevolgen artikel 97 Algemeen Departement (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Verplichtingen

37.417

54.606

49.995

32.821

37.279

47.262

42.870

        

Uitgaven

62.721

66.046

48.709

48.327

48.251

47.412

47.067

        

1 Algemeen departement

51.503

61.610

48.709

48.327

48.251

47.412

47.067

Opdrachten

37.060

41.415

35.456

35.057

35.009

34.225

33.967

van A naar Beter

1.795

1.525

1.735

1.735

1.735

1.735

1.735

Ext. juridische advies

1.011

1.876

1.936

1.964

1.959

1.729

1.681

Onderzoeken PBL

5.980

5.332

2.841

2.841

2.844

2.457

2.457

Onderzoeken ANVS

2.212

4.187

4.476

4.491

4.488

4.516

4.410

Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC)

7.853

9.360

8.899

8.608

8.695

8.633

8.596

Regeringsvliegtuig

15.905

14.723

9.859

9.679

9.679

9.663

9.657

Onderzoeksprojecten

862

1.300

1.294

1.305

1.302

1.268

1.245

Overige Opdrachten

1.442

3.112

4.416

4.434

4.307

4.224

4.186

Subsidies

0

30

388

388

388

492

492

Bijdragen aan agentschappen

14.443

15.465

12.865

12.882

12.854

12.695

12.608

Waarvan bijdragen aan agentschap RWS

3.223

3.164

3.191

3.190

3.194

3.160

3.138

Waarvan bijdragen aan dienstverlening RIVM

8.784

9.844

9.437

9.455

9.423

9.300

9.237

Overige bijdragen aan agentschappen

2.436

2.457

237

237

237

235

233

Bijdragen aan medeoverheden

0

4.700

0

0

0

0

0

Noodhulp Oekraïne

0

4.700

0

0

0

0

0

        

3 Covid19 Testen reizen

11.218

4.436

0

0

0

0

0

Opdrachten

11.218

4.436

0

0

0

0

0

        

Ontvangsten

20.813

1.501

1.101

1.101

1.101

1.101

1.380

Onderstaand is per artikelonderdeel, zoals opgenomen in de budgettaire tabel, voor het jaar 2024 een toelichting gegeven waarvoor de financiële instrumenten worden ingezet en wie de middelen ontvangt.

1. Algemeen departement (€ 48,7 miljoen)

De volgende financiële instrumenten worden ingezet.

 • 1. Opdrachten: (€ 35,4 miljoen)

  • Van A naar Beter (€ 1,7 miljoen). Het betreft de uitgaven voor beleidscommunicatie voor de grote publiekscampagne van A naar Beter.

  • Externe juridische advisering (€ 1,9 miljoen). Om de kosten voor het inhuren van juridische expertise, voornamelijk voor het inschakelen van de Landsadvocaat, (en andere advocaten) beheersbaar te houden, worden opdrachten hiertoe centraal gegeven door de Bestuurskern. Dit om de kwaliteit te bewaken en tevens wordt hiermee voorkomen dat er meerdere malen vanuit verschillende diensten dezelfde vragen worden uitgezet.

  • Onderzoeken PBL (€ 2,8 miljoen). Dit betreft uitgaven ten behoeve van onderzoeksactiviteiten van PBL, zoals de aanschaf van databestanden, onderhoud en ontwikkeling van modellen, uitbesteding van onderzoek en vervaardiging van (web)publicaties. Een deel van deze uitgaven wordt door externe opdrachtgevers vergoed. Voor nieuws en publicaties van het PBL, zie de website van het PBL (www.pbl.nl).

  • Onderzoeken ANVS (€ 4,5 miljoen). Het betreft uitgaven voor opdrachten aan (inter)nationale technische supportorganisaties inzake technische ondersteuning, advisering en onderzoek op terreinen van nucleaire veiligheid, stralingsbescherming alsmede beveiliging en waarborging (safeguards). Daarnaast worden ook de uitgaven die verband houden met samenwerking tussen ANVS en internationale organisaties (zoals bijvoorbeeld HERCA, OECD/NEA en IAEA) inzake voornoemde terreinen op dit artikel verantwoord.

  • Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC) (€ 8,9 miljoen). DCC is verantwoordelijk voor een effectief crisisbeheersingsbeleid en een professionele aanpak van crises. De uitgaven betreffen o.a. de financiering van assets en programma’s, het jaarlijkse IenW opleidings-, trainings- en oefeningsprogramma, kosten van het aansluiten van nationale kennisinstituten op het crisis expert team milieu en drinkwater (CET-md) en het 24/7 beschikbaar houden van de daarvoor noodzakelijke kennis en kunde. Tevens is het DCC is verantwoordelijk voor de inrichting, werking en kwaliteit van het CET-md en systeemverantwoordelijk voor de Milieu-ongevallendienst (MOD) van het RIVM en het beheer en onderhoud van meetapparatuur. en het beschikbaar maken bij het RIVM van expertise op het gebied van monstername, metingen en analyses, verspreidingsberekeningen en toxicologie.

  • Regeringsvliegtuig (€ 9,9 miljoen). Dit betreft de uitgaven van IenW voor het onderhoud en exploitatie van het regeringsvliegtuig.

  • Onderzoeksprojecten en overige opdrachten (€ 5,7 mijloen). Dit betreft uitgaven voor communicatie, voor opdrachten op het gebied van strategisch advies en voor analyses van mobiliteit en mobiliteitsbeleid door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM) die doorwerken in de beleidsafwegingen. Soms worden deelonderzoeken uitbesteed, omdat expertise op een bepaald deelonderwerp niet in huis is.

 • 9. Subsidies (€ 0,4 miljoen)

  • Deze uitgaven hangen samen met subsidies die IenW verstrekt. In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is in regel 1 een bedrag van maximaal €18.000 aan subsidieverplichtingen voor het jaar 2024 opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling aan de Technische Universiteit Delft. Ook in de jaren 2025 en 206 zal die jaarlijks voor maximaal €18.000 verstrekt worden. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht

 • 11. Bijdragen aan agentschappen (€ 12,9 miljoen):

  • RWS (€ 3,2 miljoen). Dit betreft de bijdrage aan RWS voor de capaciteitsinzet in het kader van beleidsondersteuning en advies en de capaciteitsinzet van het DCC.

  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (€ 9,4 miljoen). Het RIVM is de vaste partner van de ANVS voor een aantal taken op het terrein van stralingsbescherming. Dit zijn taken als het beheer van de ongeval-organisatie, het in stand houden van het Radionucliden laboratorium alsmede het beheer van het Nationaal Meetnet Radioactiviteit en de stralingsmeetwagens. De bijdrage aan het RIVM hangt hiermee samen.

  • Overige bijdrage aan agentschappen (€ 0,2 miljoen).

 • 15. Bijdrage aan medeoverheden in 2023 (€ 4,7 miljoen)

  • Na de doorbraak van de Kachovka-dam in juni van dit jaar, heeft Oekraïne het Kabinet verzocht hulpgoederen te leveren om de gevolgen van de doorbraak te bestrijden. Het Kabinet heeft besloten om noodhulp aan te bieden, in de vorm van in-kind goederen: 22 vletten via de Nationale Reddingsbrigade en 40 boten, 75 waterpompen, 20 reddingsboeien, 370 reddingsvesten en 120 waadpakken. Het betreft goederen die via de Unie van Waterschappen beschikbaar zijn gesteld, en die het ministerie van IenW heeft overgenomen en vervolgens gedoneerd aan Oekraïne. Het pakket heeft een omvang van maximaal € 4,7 miljoen en is bekostigd uit de reservering van € 2,5 miljard die het kabinet heeft getroffen voor steun aan Oekraïne in 2023. Eventueel resterende middelen zullen bij het eerstvolgende begrotingsmoment worden overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van BuZa. (Kamerstuk 2022-2023, 36045, nr. 165).

Ontvangsten (€ 1,1 miljoen)

Het betreft de geraamde ontvangsten voor het gebruik van het Regeringsvliegtuig door andere departementen en voor onderzoeken door het PBL in opdracht van de Europese Commissie.

Licence