Base description which applies to whole site

3.14 Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen

Op dit artikel worden de bijdragen aan het Mobiliteitisfonds en het Deltafonds verantwoord.

Samenvatting budgettaire gevolgen van beleid

In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van de totale verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van dit artikel. De onderverdeling naar de financiële instrumenten is opgenomen in de totaal tabel van de budgettaire gevolgen van beleid.

Tabel 108 Samenvatting budgettaire gevolgen van beleid artikel 26 (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Verplichtingen

8.565.427

9.345.914

11.533.634

20.471.980

11.482.584

10.969.241

10.446.712

        

Uitgaven

8.565.427

9.346.064

11.533.484

20.525.980

11.482.584

10.969.241

10.446.712

        

Uitgaven onderverdeeld per artikelonderdeel

       

1 Bijdrage Investeringsfondsen (Mobiliteitsfonds)

7.451.127

7.808.084

9.883.320

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

2 Bijdrage Investeringsfondsen (Deltafonds)

1.114.300

1.537.980

1.650.164

1.754.350

1.879.705

1.638.621

1.648.241

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

In onderstaande tabel is een overzicht en toelichting opgenomen op de rol en verantwoordelijkheid van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat bij dit artikel. Voor een nadere toelichting op de verschillende typologieën stimuleren, regisseren, financieren en (doen) uitvoeren wordt verwezen naar de leeswijzer.

Tabel 109 Rol en verantwoordelijkheden

Rol

Toelichting

Financieren

Zaken die op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds worden verantwoord zijn terug te vinden in de verschillende beleidsartikelen op deze begroting.Voor de beleidswijzigingen wordt verwezen naar de betreffende beleidsartikelen.

Tabel 110 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 26 (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Verplichtingen

8.565.427

9.345.914

11.533.634

20.471.980

11.482.584

10.969.241

10.446.712

        

Uitgaven

8.565.427

9.346.064

11.533.484

20.525.980

11.482.584

10.969.241

10.446.712

        

1 Bijdragen Investeringsfondsen

7.451.127

7.808.084

9.883.320

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

Bijdragen aan het Mobiliteitsfonds

7.451.127

7.808.084

9.883.320

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

        

2 Bijdragen Investeringsfondsen

1.114.300

1.537.980

1.650.164

1.754.350

1.879.705

1.638.621

1.648.241

Bijdragen aan het Deltafonds

1.114.300

1.537.980

1.650.164

1.754.350

1.879.705

1.638.621

1.648.241

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Onderstaand is per artikelonderdeel, zoals opgenomen in de budgettaire tabel, voor het jaar 2024 een toelichting gegeven waarvoor de financiële instrumenten worden ingezet en wie de middelen ontvangt.

Tabel 111 Opbouw artikelonderdeel 26.01 Bijdrage aan het MF (bedragen x € 1.000) ‒ 2023 ‒ 2030
  

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

11

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

156.165

501.419

770.361

951.187

1.027.833

1.130.609

2.317.167

1.789.331

11.01

Verkenningen

4.000

23.594

167.267

181.429

214.962

412.146

942.066

921.826

11.02

Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

0

0

0

0

0

0

0

0

11.03

Reserveringen

142.183

172.915

296.480

390.838

323.408

381.586

354.668

334.099

11.04

Generieke investeringsruimte

9.982

304.910

306.614

378.920

489.463

336.877

1.020.433

533.406

12

Hoofdwegennet

3.059.202

3.747.277

4.083.535

3.814.584

4.038.742

3.707.850

3.068.083

2.878.846

12.01

Exploitatie

4.135

4.401

4.600

9.335

9.945

9.182

8.365

8.203

12.02

Onderhoud en vernieuwing

1.013.466

1.213.841

1.269.508

1.162.537

1.456.144

1.523.111

1.453.643

1.331.576

12.03

Ontwikkeling

444.073

715.059

987.925

714.802

632.587

489.656

‒ 30.365

‒ 51.870

12.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

790.364

1.086.142

1.077.284

1.052.899

1.065.731

832.597

806.025

764.491

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

807.164

727.834

744.218

875.011

874.335

853.304

830.415

826.446

13

Spoorwegen

2.539.171

2.635.767

11.320.948

2.254.374

2.213.432

1.868.052

1.991.310

1.746.479

13.02

Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

1.958.949

2.090.517

2.001.859

1.534.819

1.601.979

1.408.684

1.320.120

1.524.439

13.03

Ontwikkeling

366.131

328.102

269.907

521.846

414.452

283.374

561.095

114.940

13.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

214.091

217.148

204.182

197.709

197.001

175.994

110.095

107.100

13.07

Rente en aflossing

0

0

8.845.000

0

0

0

0

0

14

Regionaal, lokale infrastructuur

607.116

1.142.688

500.336

163.340

47.515

36.358

39.505

106.295

14.01

Regionale infrastructuur

10.428

48.227

90.282

19.159

10.408

20.455

7.700

7.700

14.03

Bereikbaarheidsprogramma's

596.688

1.094.461

410.054

144.181

37.107

15.903

31.805

98.595

15

Hoofdvaarwegennet

1.285.978

1.355.199

1.442.733

1.844.106

1.322.585

1.281.212

1.337.952

1.236.941

15.01

Exploitatie

9.856

9.947

10.219

24.482

26.732

23.131

21.512

21.414

15.02

Onderhoud en vernieuwing

467.425

653.852

721.786

695.336

669.086

688.953

676.513

670.902

15.03

Ontwikkeling

234.637

186.591

246.666

609.720

108.207

69.294

144.152

51.954

15.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

141.413

96.432

66.924

64.474

58.009

55.732

55.683

54.662

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

432.647

408.377

397.138

450.094

460.551

444.102

440.092

438.009

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

467.663

479.479

653.717

575.288

680.513

774.390

971.803

483.929

17.06

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

1.211

1.122

1.095

1.159

1.523

2.095

969

969

17.07

ERMTS

144.347

154.980

221.812

125.816

158.998

302.782

436.615

256.896

17.08

ZuidasDok

130.961

140.103

228.646

197.627

236.817

222.306

174.528

79.423

17.10

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

191.144

183.274

202.164

250.686

283.175

247.207

359.691

146.641

18

Overige uitgaven en ontvangsten

‒ 307.211

21.491

0

0

0

0

0

0

18.06

Externe veiligheid

‒ 307.211

0

0

0

0

0

0

0

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

0

21.491

0

0

0

0

0

0

          
 

Totaal Uitgaven

7.808.084

9.883.320

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

Tabel 112 Opbouw artikelonderdeel 26.01 Bijdrage aan het MF (bedragen x € 1.000) ‒ 2031 ‒ 2037
  

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2023-2037

11

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

2.298.799

2.045.962

1.805.250

1.969.543

1.990.350

1.786.511

2.582.721

23.123.208

11.01

Verkenningen

612.537

531.560

388.920

260.771

28.233

0

0

4.689.311

11.02

Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

0

0

0

0

0

0

0

0

11.03

Reserveringen

1.268.861

1.275.563

1.425.320

1.585.331

1.377.450

1.448.954

1.559.664

12.337.320

11.04

Generieke investeringsruimte

417.401

238.839

‒ 8.990

123.441

584.667

337.557

1.023.057

6.096.577

12

Hoofdwegennet

2.784.344

2.572.879

2.858.322

2.611.808

3.055.923

3.030.366

2.391.337

47.703.098

12.01

Exploitatie

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

88.994

12.02

Onderhoud en vernieuwing

803.977

804.320

842.189

910.938

898.496

897.906

917.637

16.499.289

12.03

Ontwikkeling

617.106

467.400

733.461

530.243

970.160

1.062.128

330.916

8.613.281

12.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

648.658

592.622

574.135

461.558

478.198

361.263

433.715

11.025.682

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

710.199

704.133

704.133

704.665

704.665

704.665

704.665

11.475.852

13

Spoorwegen

1.824.941

1.641.475

1.739.896

1.808.870

1.873.068

2.151.922

1.888.016

39.497.721

13.02

Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

1.524.593

1.593.401

1.787.269

1.914.777

1.886.617

2.080.494

2.004.070

27.779.825

13.03

Ontwikkeling

256.438

48.074

‒ 47.373

‒ 105.907

‒ 13.549

71.428

‒ 116.054

1.405.666

13.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

43.910

0

0

0

0

0

0

1.467.230

13.07

Rente en aflossing

0

0

0

0

0

0

0

8.845.000

14

Regionaal, lokale infrastructuur

115.837

115.557

0

0

0

0

0

2.874.547

14.01

Regionale infrastructuur

7.700

0

0

0

0

0

0

222.059

14.03

Bereikbaarheidsprogramma's

108.137

115.557

0

0

0

0

0

2.652.488

15

Hoofdvaarwegennet

957.635

998.446

960.945

1.053.444

1.119.546

1.171.750

988.206

18.356.678

15.01

Exploitatie

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

218.756

15.02

Onderhoud en vernieuwing

336.121

351.448

353.604

447.081

418.086

418.086

418.086

7.986.365

15.03

Ontwikkeling

155.431

181.903

141.478

141.511

238.696

279.693

110.930

2.900.863

15.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

54.785

54.539

55.307

54.296

52.208

63.415

48.634

976.513

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

401.089

400.347

400.347

400.347

400.347

400.347

400.347

6.274.181

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

694.230

313.347

322.408

108.290

68.769

234.423

68.995

6.897.244

17.06

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

969

969

58.607

0

0

0

0

70.688

17.07

ERMTS

316.330

142.998

25.537

25.537

25.537

116.030

10.933

2.488.148

17.08

ZuidasDok

182.770

121.810

142.395

0

0

2.514

0

2.562.449

17.10

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

194.161

47.570

95.869

82.753

43.232

115.879

58.062

2.521.508

18

Overige uitgaven en ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

‒ 285.720

18.06

Externe veiligheid

0

0

0

0

0

0

0

0

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

0

0

0

0

0

0

0

0

          
 

Totaal Uitgaven

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

7.919.275

138.166.776

Tabel 113 Opbouw artikelonderdeel 26.02 Bijdrage aan het DF (bedragen x € 1.000) ‒ 2023 ‒ 2030
  

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1

Investeren in waterveiligheid

404.228

540.267

649.999

741.171

449.976

515.182

398.140

371.243

1.01

Grote projecten waterveiligheid

80.429

92.452

54.731

80.193

24.439

95.678

13.441

0

1.02

Ontwikkeling waterveiligheid

289.959

416.588

564.354

634.055

402.933

402.936

370.134

357.128

1.03

Studiekosten

33.840

31.227

30.914

26.923

22.604

16.568

14.565

14.115

2

Investeren in zoetwatervoorziening

145.568

105.207

53.483

45.561

62.318

38.046

2.069

0

2.02

Ontwikkeling zoetwatervoorziening

140.312

101.487

45.079

43.361

60.118

37.046

2.069

0

2.03

Studiekosten

5.256

3.720

8.404

2.200

2.200

1.000

0

0

3

Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

344.873

312.524

368.393

319.308

308.566

406.087

432.033

427.128

3.01

Exploitatie

7.304

7.594

8.019

13.765

16.597

16.350

16.155

16.479

3.02

Onderhoud en vernieuwing

337.569

304.930

360.374

305.543

291.969

389.737

415.878

410.649

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

355.144

111.811

98.816

113.721

60.860

60.101

59.160

58.332

4.02

GIV/PPS

355.144

111.811

98.816

113.721

60.860

60.101

59.160

58.332

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

140.755

394.693

402.787

480.191

503.052

590.042

569.377

630.045

5.01

Apparaat

281.692

287.234

291.109

297.209

297.515

292.515

292.743

292.633

5.02

Overige uitgaven

‒ 145.612

69.124

73.104

127.587

148.717

146.905

144.474

147.334

5.03

Investeringsruimte

4.675

33.225

28.494

7.860

6.600

46.200

16.147

28.501

5.04

Reserveringen

0

5.110

10.080

47.535

50.220

104.422

116.013

161.577

7

Investeren in waterkwaliteit

147.412

185.662

180.872

179.753

253.849

38.783

25.075

25.075

7.01

Ontwikkeling Kaderrichtlijn water

75.256

102.337

111.395

98.301

158.158

0

0

0

7.02

Ontwikkeling Waterkwaliteit

37.448

67.152

53.913

70.338

92.178

37.694

23.986

23.986

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

34.708

16.173

15.564

11.114

3.513

1.089

1.089

1.089

          
 

Totaal Uitgaven

1.537.980

1.650.164

1.754.350

1.879.705

1.638.621

1.648.241

1.485.854

1.511.823

Tabel 114 Opbouw artikelonderdeel 26.02 Bijdrage aan het DF (bedragen x € 1.000) ‒ 2031 ‒ 2037
  

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2023-2037

1

Investeren in waterveiligheid

271.282

226.556

402.228

1.307

198.055

145.092

218.717

5.533.443

1.01

Grote projecten waterveiligheid

0

0

0

0

0

0

0

441.363

1.02

Ontwikkeling waterveiligheid

260.367

215.641

391.297

‒ 9.368

187.380

134.417

208.042

4.825.863

1.03

Studiekosten

10.915

10.915

10.931

10.675

10.675

10.675

10.675

266.217

2

Investeren in zoetwatervoorziening

0

0

0

0

0

0

0

452.252

2.02

Ontwikkeling zoetwatervoorziening

0

0

0

0

0

0

0

429.472

2.03

Studiekosten

0

0

0

0

0

0

0

22.780

3

Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

271.808

260.548

265.098

296.420

296.420

312.850

312.850

4.934.906

3.01

Exploitatie

8.273

8.273

8.273

8.273

8.273

8.273

8.273

160.174

3.02

Onderhoud en vernieuwing

263.535

252.275

256.825

288.147

288.147

304.577

304.577

4.774.732

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

57.519

57.357

56.958

57.245

56.552

55.871

53.027

1.312.474

4.02

GIV/PPS

57.519

57.357

56.958

57.245

56.552

55.871

53.027

1.312.474

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

864.673

858.714

855.677

995.242

1.093.153

1.180.269

1.109.586

10.668.256

5.01

Apparaat

285.117

282.295

282.295

282.295

282.295

282.295

283.011

4.312.253

5.02

Overige uitgaven

74.924

74.924

74.878

74.878

74.878

74.878

74.878

1.235.871

5.03

Investeringsruimte

24.322

23.285

58.894

166.459

267.370

356.486

285.090

1.353.608

5.04

Reserveringen

480.310

478.210

439.610

471.610

468.610

466.610

466.607

3.766.524

7

Investeren in waterkwaliteit

24.251

365

365

365

365

365

365

1.062.922

7.01

Ontwikkeling Kaderrichtlijn water

0

0

0

0

0

0

0

545.447

7.02

Ontwikkeling Waterkwaliteit

23.986

100

100

100

100

100

100

431.281

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

265

265

265

265

265

265

265

86.194

          
 

Totaal Uitgaven

1.489.533

1.403.540

1.580.326

1.350.579

1.644.545

1.694.447

1.694.545

23.964.253

Licence