Base description which applies to whole site

XIII Economische Zaken

UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2014

2015

2016

2017

2018

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

4.977,6

4.792,0

4.923,2

4.913,9

5.015,8

Beleidsmatige mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
 

Begrotingsafspraken 2014/herschikking subsidies

0,0

– 47,5

– 95,0

– 95,0

– 95,0

 

Bmkb

26,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Groen onderwijs

17,9

17,8

17,7

22,1

19,6

 

If ejm

95,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Mep

– 17,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Rom's

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Sde

– 15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Tki toeslag

– 32,7

– 12,0

– 5,8

0,0

0,0

 

Veilingen

18,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

– 23,3

13,0

4,8

0,1

0,1

 

89,5

– 28,7

– 78,3

– 72,8

– 75,3

Technische mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
 

Begrotingsafspraken 2014/herschikking subsidies

0,0

0,0

43,9

43,9

43,9

 

Onttrekkingen uit interne begrotingsreserve landbouw

31,4

8,5

6,6

4,0

1,9

 

Provinciefonds/natuurmiddelen

– 100,0

– 100,0

– 300,0

– 300,0

– 200,0

 

Diversen

54,4

36,0

31,0

36,4

32,9

 

Niet tot een ijklijn behorend

         
 

Diversen

0,2

8,1

0,0

0,0

0,0

 

– 14,0

– 47,4

– 218,5

– 215,7

– 121,3

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

75,5

– 76,1

– 296,8

– 288,5

– 196,7

           

Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal)

5.053,0

4.715,9

4.626,4

4.625,4

4.819,2

Totaal Internationale samenwerking

58,5

53,4

45,7

43,6

43,6

Stand Voorjaarsnota 2014

5.111,6

4.769,3

4.672,0

4.669,1

4.862,8

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2014

2015

2016

2017

2018

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

12.733,8

11.742,0

11.512,0

10.754,1

10.538,3

Beleidsmatige mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
 

Diversen

– 5,3

0,0

0,0

0,1

0,1

 

– 5,3

0,0

0,0

0,1

0,1

Technische mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
 

Onttrekkingen uit interne begrotingsreserve landbouw

31,4

8,5

6,6

4,0

1,9

Diversen

68,2

38,7

33,2

28,6

25,9

 

Niet tot een ijklijn behorend

         
 

Aardgasbaten

– 504,0

– 751,0

– 1.366,0

– 546,0

– 454,0

 

Diversen

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

– 384,4

– 703,8

– 1.326,2

– 513,4

– 426,2

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 389,7

– 703,8

– 1.326,2

– 513,3

– 426,1

           

Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal)

12.344,1

11.038,1

10.185,7

10.240,8

10.112,2

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2014

12.344,1

11.038,1

10.185,7

10.240,8

10.112,2

Begrotingsafspraken 2014/herschikking subsidies

Dit betreft de verwerking van het EZ-deel van de taakstelling op het bedrijfslevenbeleid uit de begrotingsafspraken 2014.

BMKB

Als gevolg van de conjunctuur van de afgelopen jaren worden er ook voor 2014 hoger dan in de begroting geraamde schades BMKB verwacht. Op basis van de aangepaste verwachtingen wordt de uitgavenraming van de BMKB in de begroting opgehoogd met 26,5 mln.

Groen Onderwijs

Door stijgende leerlingen- en studentenaantallen nemen de kosten van het Groen onderwijs toe.

IF ejm

De onderuitputting 2013 van het Innovatiefonds (IF) wordt aan de begroting 2014 toegevoegd.

MEP en SDE

In de MEP- en SDE raming 2014 is sprake van lagere uitgaven (door prijsmeevallers). Deze lagere uitgaven hebben geen consequenties voor het doelbereik duurzame energie in 2020 (14%) of 2023 (16%).

ROM’s

Er vindt een herschikking van kapitaal plaats tussen de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). Hetvrijkomende kapitaal zal wordenbestemd voor herinvestering in ROM's die behoefte hebben aan additioneel participatiekapitaal.

TKI toeslag

Doordat de uitfinanciering van de aangegane verplichtingen voor de Toeslag Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI-toeslag) plaatsvindt op basis van liquiditeitsbehoefte verspreid over de duur van de onderzoekstrajecten, zijn er in 2014 minder kasmiddelen benodigd.

Veilingen

Er is 18,5 mln. beschikbaar op de begroting EZ samenhangend met kosten van veilingen.

Onttrekkingen uit interne begrotingsreserve landbouw (uitgaven en niet-belasting ontvangsten)

Vanuit de begrotingsreserve landbouw worden onder meer middelen onttrokken voor de Programmatische Aanpak Stikstof (13 mln. in 2014) en het oplossen van budgettaire tekorten op de diverse regelingen op het Agro-terrein.

Provinciefonds/natuurmiddelen

Dit betreft een structurele overheveling naar het Provinciefonds van de middelen van het «Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland» (TK, 33 576, nr. 6).

Aardgasbaten

De verlaging van de aardgasbaten is het gevolg van het kabinetsbesluit van 17 januari jl. Dit besluit behelst ten eerste een reductie van het volume van het uit het Groningengasveld gewonnen gas tot 42,5 mld kubieke meter in 2014/2015 en in tot 40 mld kubieke meter in 2016. De raming van de aardgasbaten wordt voor 2017 en 2018 gebaseerd op 40 mld. m3 (hetzelfde niveau als in 2016 waartoe het kabinet eerder reeds besloten heeft). Na 2018 wordt het productieverlies weer goedgemaakt. Dit is een technische aanpassing van de raming. Besluitvorming over de maximale productie na 2016 vindt plaats in 2016. Daarnaast is rekening gehouden de aardgasbatenderving als gevolg van het compensatiepakket voor Groningen samenhangend met de aardbevingen.

Licence