Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW en 1e ISB

Stand suppletoire begroting 20201

Mutaties 1e ISB

Stand 1e ISB

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

68.387

73.049

0

73.049

0

0

0

0

Uitgaven

68.387

72.164

0

72.164

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

1.1 Bestuur en regio

10.202

11.427

0

11.427

0

0

0

0

Subsidies

4.538

4.638

0

4.638

0

0

0

0

Bestuur en regio

1.124

1.224

0

1.224

0

0

0

0

Oorlogsgravenstichting (OGS)

3.414

3.414

0

3.414

0

0

0

0

Opdrachten

3.969

5.094

0

5.094

0

0

0

0

Bestuur en regio

3.969

4.998

0

4.998

0

0

0

0

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

0

96

0

96

0

0

0

0

Bijdrage aan zbo/rwt's

1.660

1.660

0

1.660

0

0

0

0

Diverse bijdragen

1.660

1.660

0

1.660

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

35

35

0

35

0

0

0

0

Bijdrage aan internationaal

35

35

0

35

0

0

0

0

1.2 Democratie

58.185

60.737

0

60.737

0

0

0

0

Subsidies

41.152

42.275

0

42.275

0

0

0

0

Verbinding inwoner en overheid

2.507

3.107

0

3.107

0

0

0

0

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers

3.021

3.021

0

3.021

0

0

0

0

Weerbaar bestuur

974

974

0

974

0

0

0

0

Politieke partijen

27.211

27.734

0

27.734

0

0

0

0

ProDemos

7.326

7.326

0

7.326

0

0

0

0

Comit 4/5mei

113

113

0

113

0

0

0

0

Opdrachten

7.568

8.115

15

8.100

0

0

0

0

Verbinding inwoner en overheid

4.715

5.594

0

5.594

0

0

0

0

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers

1.098

1.084

0

1.084

0

0

0

0

Weerbaar bestuur

1.755

1.437

15

1.422

0

0

0

0

Inkomenoverdracht

7.781

7.781

15

7.796

0

0

0

0

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers

7.781

7.781

0

7.781

0

0

0

0

Vergoeding rouwvervoer

0

0

15

15

0

0

0

0

Bijdrage aan zbo/rwt's

400

1.478

0

1.478

0

0

0

0

Diverse bijdragen

400

1.478

0

1.478

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

68

68

0

68

0

0

0

0

Bijdragen aan internationaal

68

68

0

68

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

400

400

0

400

0

0

0

0

Dienst Publiek en Communicatie

400

400

0

400

0

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

816

620

0

620

0

0

0

0

Gemeentefonds (H50)

616

616

0

616

0

0

0

0

Provinciefonds (H51)

200

4

0

4

0

0

0

0

1

Voor de eerste suppletoire begroting 2020 zie Kamerstukken II 2019/20, VII, nr. 1).

Toelichting

Artikel 1.2 Democratie

Inkomensoverdracht

Vergoeding rouwvervoer

Het Corona-virus zorgde voor een forse toename van het aantal patinten dat op de intensive care behandeld moest worden. Hierdoor was opname op de intensive care in het eigen, lokale ziekenhuis niet meer altijd mogelijk en werd vervoer naar een ander ziekenhuis noodzakelijk. Uit cijfers van het Landelijk Cordinatiecentrum Patinten Spreiding kan worden afgeleid dat ongeveer 80 personen in een ander ziekenhuis dan in hun woonplaats aan Corona zijn overleden. In deze gevallen is sprake van extra kosten voor het rouwvervoer.

In veel gevallen zullen de extra kosten voor het rouwvervoer niet worden doorberekend aan de nabestaanden, omdat het grootste deel van de overledenen hiervoor verzekerd blijkt te zijn of kan rekenen op coulance van de uitvaartverzekeraar of uitvaartondernemer.

Er is echter een groep nabestaanden die deze extra vervoerskosten niet vergoed kunnen krijgen, op basis van beschikbare gegevens gaat het naar schatting om zon dertig mensen. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in antwoord op kamervragen toegezegd voor deze nabestaanden de extra vervoerskosten alsnog te vergoeden1. Deze rol van de Minister vloeit voort uit de verantwoordelijkheid voor de Wet op de lijkbezorging en de bijbehorende systeemverantwoordelijkheid voor uitvaarten. Het gaat hier om een uitzonderlijke en wrange situatie waarin de Wet op de lijkbezorging niet voor aangewezen is en dus ook niet voorziet. Er is hier sprake van extra vervoerskosten die niet te voorzien waren en waarbij betrokkenen geen keuze hadden. Deze kosten worden ook niet gedekt uit de door het kabinet getroffen steunmaatregelen. Het is daarom opportuun om in dit specifieke geval tot vergoeding over te gaan.

Om de nabestaanden in deze uitzonderlijke omstandigheden snel tegemoet te kunnen komen is gekozen voor een bestaande, centrale, neutrale en eenvoudig benaderbare voorziening, namelijk de Ombudsman Uitvaartwezen. De kosten worden opgevangen binnen artikel 1.2 van de begroting van BZK. De verantwoording geschiedt op de volgende wijze: nadat de betreffende burgers hun bewijsstukken hebben ingeleverd bij de Ombudsman, controleert de Ombudsman deze aanvraag op basis van de door BZK gestelde voorwaarden. Indien de Ombudsman oordeelt dat hier sprake is van een terechte aanvraag, stuurt de Ombudsman een declaratie met de bewijsstukken en betaalgegevens van nabestaanden naar BZK, zodat BZK tot betaling over kan gaan.

1

Beantwoording van de vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de hoge kosten van rouwvervoer voor overleden coronapatinten (ingezonden 30maart 2020) met kenmerk 2020Z05788.

Licence