Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) artikel 2 Bijstand, Participatie en Toeslagenwet (bedragen x1.000)

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 2eISB

Stand na 2eISB

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

2020 incl. NvW en ISB

t+1

t+2

t+3

t+4

Verplichtingen:

10.775.855

0

10.775.855

0

0

0

0

Uitgaven:

10.802.798

0

10.802.798

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht

99,70%

Inkomensoverdrachten

10.741.277

4.000

10.737.277

0

0

0

0

Macrobudget participatiewet uitkeringen

6.147.353

0

6.147.353

0

0

0

0

en intertemporelen tegemoetkoming

Toeslagenwet

440.875

0

440.875

0

0

0

0

AIO

334.133

0

334.133

0

0

0

0

Bijstand zelfstandigen

3.810.800

4.000

3.806.800

0

0

0

0

Bijstand overig

1.100

0

1.100

0

0

0

0

Onderstand en re-integratie (Caribisch Nederland)

7.016

0

7.016

0

0

0

0

Subsidies

29.782

4.000

29.782

0

0

0

0

Sectorplannen

0

0

0

0

0

0

0

Armoedeschulden

985

0

985

0

0

0

0

Cofinanciering dienstverlening

8.000

0

8.000

0

0

0

0

Europees fonds meestbehoeftigen

100

0

100

0

0

0

0

Regionale kansen kinderen

455

0

455

0

0

0

0

Alle kinderen doen mee

11.576

0

11.576

0

0

0

0

SBCM

2.800

0

2.800

0

0

0

0

NIBUD

314

0

314

0

0

0

0

Overige subsidies algemeen

5.552

4.000

9.552

0

0

0

0

Opdrachten

19.824

0

19.824

0

0

0

0

0

Bekostiging

1.739

0

1.739

0

0

0

0

ZonMw

1.739

0

1.739

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

167

0

167

0

0

0

0

ZonMw

167

0

167

0

0

0

0

Bijdrage B&S fondsen

10.000

0

10.000

0

0

0

0

Pensioenfonds PRWI

10.000

0

10.000

0

0

0

0

Bijdrage aan internationale organisaties

9

0

9

0

0

0

0

Contributie CASS

9

0

9

0

0

0

0

Ontvangsten

26.020

0

26.020

0

0

0

0

Toelichting

Incidentele subsidie aan de Vereniging Voedselbanken Nederland

In de incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie is beleidsartikel 2 voor 2020 verhoogd met 3,8 miljard voor extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers, de TOZO. In het debat van 25maart over de incidentele suppletoire begroting en in de brief Verslag van de informele LNV-raad en een overzicht van maatregelen in de landbouw, tuinbouw en visserij in verband met de Covid-19 crisis heeft het kabinet gemeld voornemens te zijn om 4 miljoen vrij te maken voor een incidentele subsidie aan de Vereniging Voedselbanken Nederland. Er vindt binnen beleidsartikel 2 een herschikking plaats van het instrument inkomensoverdrachten (bijstand zelfstandigen de middelen voor de extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers) naar het instrument subsidies (de subsidie voor Voedselbanken Nederland).

Licence