Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 6

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid Incidentele suppletoire begroting (ISB) artikel 6 Ziekte en Zwangerschap (bedragen x1.000)

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 2eISB

Stand na 2eISB

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

2020 incl. NvW en ISB

t+1

t+2

t+3

t+4

Verplichtingen:

11.738

13.000

24.738

0

0

0

0

Uitgaven:

11.981

13.000

24.981

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

Inkomensoverdrachten

11.738

0

11.738

0

0

0

0

TAS

4.696

0

4.696

0

0

0

0

Ziekteverzekering (Caribisch Nederland)

3.442

0

3.442

0

0

0

0

OPS-voorzieningsfonds

3.600

0

3.600

0

0

0

0

Subsidies

243

13.000

13.243

0

0

0

0

Kanker en werken

243

0

243

0

0

0

0

Compensatie loonkosten en inkomstenverlies CN

0

13.000

13.000

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Tijdelijke subsidie compensatie loonkosten en inkomstenverlies Caribisch Nederland

Voor de tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies Caribisch Nederland wordt een bedrag van 13 miljoen beschikbaar gesteld. Deze regeling is gericht op werkgevers, zelfstandig ondernemers en gewezen werknemers. Het bedrag van 13 miljoen is een inschatting, die met veel onzekerheid is omgeven. Het bedrag wordt gedekt uit de 10 miljard die eerder via de incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie ter beschikking zijn gesteld voor de subsidie-uitgaven en de uitvoeringskosten van de NOW en voor de tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies Caribisch Nederland. Dit betreffen middelen voor de eerste 3 maanden van de regeling. Nadere besluitvorming over de periode hierna volgt. Het budget zal in overeenstemming met die besluitvorming worden aangepast.

Licence