Base description which applies to whole site

2.5 Artikel 99

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid Incidentele suppletoire begroting artikel 99 Nominaal en onvoorzien (bedragen x1.000)

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 2eISB

Stand na 2eISB

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

2020 incl. NvW en ISB

t+1

t+2

t+3

t+4

Verplichtingen:

185.573

451.000

636.573

0

0

0

0

Uitgaven:

185.573

451.000

636.573

0

0

0

0

Overige beleidsuitgaven

185.573

451.000

636.573

0

0

0

0

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

185.573

451.000

636.573

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Uitvoeringskosten SZW tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

In de incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie d.d. 18maart 2020 is 10 miljard beschikbaar gesteld voor de subsidie-uitgaven en de uitvoeringskosten van de NOW en voor de tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies Caribisch Nederland. In de brief Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid is het kabinet voornemens om binnen het bedrag van 10 miljard een reservering te maken van cumulatief 450 miljoen voor de uitvoeringskosten van de NOW. Dit betreft de middelen voor de uitvoeringskosten van de NOW voor zowel UWV en SZW (onder andere voor het uitvoeren van de NOW, zowel aanvraagproces, uitbetalen als controle en de extra kosten die gemoeid waren met de Werktijdverkorting). Op een later moment wordt een nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten gedaan over de betreffende jaren.

Overboeking openbare lichamen Caribisch Nederland

Daarnaast wordt er 1 miljoen, van de genoemde 10 miljard, gereserveerd voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De middelen zijn bedoeld om de gevolgen van de coronacrisis in de eerste 3maanden te helpen opvangen. Eventuele verlenging is afhankelijk van de ontwikkeling van de situatie in Caribisch Nederland.

Licence