Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 7

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid Incidentele suppletoire begroting (ISB) artikel 7 Kinderopvang (bedragen x1.000)

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 2eISB

Stand na 2eISB

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

2020 incl. NvW en ISB

t+1

t+2

t+3

t+4

Verplichtingen:

3.461.212

175.000

3.636.212

0

0

0

0

Uitgaven:

3.461.212

175.000

3.636.212

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

99,30%

Inkomensoverdrachten

3.434.006

0

3.434.006

0

0

0

0

Kinderopvangtoeslag

3.434.006

0

3.434.006

0

0

0

0

Subsidies

2.550

175.000

177.550

0

0

0

0

Kinderopvang

2.350

0

2.350

0

0

0

0

Subsidies Caribisch Nederland

200

0

200

0

0

0

0

Compensatie eigen bijdrage

0

175.000

175.000

0

0

0

0

Opdrachten

14.129

0

14.129

0

0

0

0

Opdrachten Caribisch Nederland

9.627

0

9.627

0

0

0

0

Overige opdrachten

4.502

0

4.502

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

10.527

0

10.527

0

0

0

0

DUO

10.520

0

10.520

0

0

0

0

Justis

7

0

7

0

0

0

0

Ontvangsten

1.597.613

0

1.597.613

0

0

0

0

Werkgeversbijdrage kinderopvang

1.279.935

0

1.279.935

0

0

0

0

Ontvangsten overig

317.678

0

317.678

0

0

0

0

Toelichting

Subsidie compensatie eigen bijdrage kinderopvang

Het bedrag van 175 miljoen heeft betrekking op de periode van 16maart tot en met 28april. Dit is de periode, waarvan nu bekend is, dat de kinderopvang gesloten is. Mocht deze periode verlengd worden dan stijgen de kosten evenredig mee. Indien de kinderopvang voor een lange periode gesloten blijft dan moet de situatie opnieuw bezien worden.

Het bedrag van 175 miljoen bestaat grotendeels uit de compensatie van de eigen bijdrage voor kinderopvangtoeslaggebruikers en de gemeentelijke doelgroep (VVE, peuters, SMI). Daarnaast is rekening gehouden met uitvoeringskosten. Deze compensatie volgt uit de kamerbrief noodmaatregelen in verband met Covid-19.

Bij het opstellen van de beschikking voor het verstrekken van de bijzondere uitkering op basis van de wet FIN BES (art.92 lid 2 sub c) is gebleken dat de omschrijving in de memorie van toelichting in de begroting 2020 van SZW niet toereikend was. Om tot uitbetaling te kunnen overgaan dienen de maximaal uit te keren bedragen per eiland in de memorie van toelichting van een begrotingswet te worden vermeld. De eilanden kunnen in het kader van het versterken van de kinderopvang in Caribisch Nederlandpas op basis van een formele beschikking uitgaven doen. Door gebruik te maken van deze incidentele suppletoire begrotingswet kunnen betalingen nu in gang worden gezet. Het maximaal beschikbare budget voor Bonaire is $5.580.000, voor St. Eustatius $2.020.000 en voor Saba $945.000. De middelen waren al in de begroting 2020 artikel 7 opgenomen.

Licence