Base description which applies to whole site

4.3 Nog onverdeeld

Tabel 30 Nog onverdeeld artikel 99 (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2020

Mutaties via NvW, motie, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting 2020

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

 

(1)

(2)

(3) = (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

    

Verplichtingen:

188.573

448.000

636.573

‒ 81.355

555.218

‒ 43.209

‒ 20.870

‒ 26.720

‒ 26.739

Uitgaven:

188.573

448.000

636.573

‒ 81.355

555.218

‒ 43.209

‒ 20.870

‒ 26.720

‒ 26.739

          

Overige beleidsuitgaven

188.573

448.000

636.573

‒ 81.355

555.218

‒ 43.209

‒ 20.870

‒ 26.720

‒ 26.739

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

188.573

448.000

636.573

‒ 81.355

555.218

‒ 43.209

‒ 20.870

‒ 26.720

‒ 26.739

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 81,4 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Onvoorzien

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 20,5 miljoen).

  • 2. Er zijn diverse reserveringen en uitdelingen binnen de SZW-begroting (-/- € 7,9 miljoen in 2020). Hieronder valt onder andere de verdeling voor Verandropgave Inburgering (VOI) en de inzet op breed offensief.

  • 3. Om beter aan te sluiten bij het kasritme zijn er 2 budgettair neutrale kasschuiven van 2020 naar 2021 en 2022 (-/- € 14,3 miljoen).

  • 4. Er zijn verschillende overboekingen met andere departementen verwerkt (-/- € 73,8 miljoen). De grootste overboeking is naar het Gemeentefonds voor de doeluitkering perspectief op werk 2020 (-/- € 35,0 miljoen).

  • 5. De toegekende eindejaarsmarges (R en S) waren voorlopig op dit artikel (€ 55,1 miljoen) geboekt. Deze eindejaarsmarge is al toegekend, zie punt 6.

  • 6. Toedeling van de toegekende eindejaarsmarge (zie punt 5) naar begrotingsartikelen. Hiervan is € 4,0 mln. geboekt op ditzelfde begrotingsartikel (-/- € 51,1 miljoen).

  • 7. De toedeling van het ministerie van Financiën voor loonbijstelling 2020 (€ 22,6 miljoen).

  • 8. De toedeling van het ministerie van Financiën voor prijsbijstelling 2020. (€ 8,5 miljoen).

Licence