Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) artikel 2 Bijstand, Participatie en Toeslagenwet (bedragenx1.000)

1

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW en amendementen

Stand na suppletoire begroting (inclusief ISB's)

Mutaties 4e ISB

Stand 4e ISB

Verplichtingen:

6.975.855

12.061.990

253.000

12.314.990

Uitgaven:

7.002.798

12.084.787

253.000

12.337.787

waarvan juridisch verplicht

99,70%

99,80%

99,90%

Inkomensoverdrachten

6.941.277

12.005.833

250.000

12.255.833

Macrobudget participatiewet uitkeringen

6.147.353

5.931.596

0

5.931.596

en intertemporele tegemoetkoming

Toeslagenwet

440.875

435.630

0

435.630

AIO

334.133

328.418

0

328.418

Bijstand zelfstandigen bedrijfskrediet en Tozo

10.800

5.303.373

250.000

5.553.373

Bijstand overig

1.100

1.000

0

1.000

Onderstand en re-integratie (Caribisch Nederland)

7.016

5.816

0

5.816

Subsidies

29.782

45.656

0

45.656

Sectorplannen

0

1.042

0

1.042

Armoedeschulden

985

3.040

0

3.040

Cofinanciering dienstverlening

8.000

8.000

0

8.000

Europees fonds meestbehoeftigen

100

100

0

100

Regionale kansen kinderen

455

669

0

669

Alle kinderen doen mee

11.576

12.836

0

12.836

SBCM

2.800

2.800

0

2.800

NIBUD

314

375

0

375

Overige subsidies algemeen

5.552

16.794

0

16.794

Opdrachten

19.824

21.383

3.000

24.383

Bekostiging

1.739

1.739

0

1.739

ZonMw

1.739

1.739

0

1.739

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

167

167

0

167

ZonMw

167

167

0

167

Bijdrage B&S fondsen

10.000

10.000

0

10.000

Pensioenfonds PRWI

10.000

10.000

0

10.000

Bijdrage aan internationale organisaties

9

9

0

9

Contributie CASS

9

9

0

9

Ontvangsten

26.020

26.020

0

26.020

Toelichting

Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo)

De Tozo wordt voor een periode van negen maanden verlengd. Zelfstandigen kunnen tot 1juli 2021 een uitkering voor levensonderhoud ontvangen en een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. De verwachting is dat komende maanden minder zelfstandigen een beroep doen op de Tozo dan tijdens de afgelopen maanden. Dit komt onder andere door invoering van een toets op beschikbare geldmiddelen vanaf 1oktober 2020. Verder is het aannemelijk dat meer zelfstandigen hun werkzaamheden weer kunnen oppakken of op een andere manier in hun levensonderhoud voorzien.

De totale budgettaire gevolgen van de verlenging worden geraamd op circa 250miljoen in 2020. Naar verwachting bedragen de uitgaven voor levensonderhoud in totaal circa 220miljoen en voor kapitaalverstrekkingen circa 30miljoen. In deze bedragen zijn ook uitvoeringskosten bij gemeenten meegenomen. Deze bedragen zijn met grote onzekerheden omgeven. De uitgaven voor kapitaalverstrekkingen zijn leningen, die in toekomstige jaren dienen te worden terugbetaald. Gemeenten dragen deze ontvangsten met een vertraging af aan SZW. Dit wordt op een later moment in de begrotig verwerkt.

Versnellen brede schuldenaanpak

Voor het versnellen van de brede schuldenaanpak is er in 2020 3mln. gereserveerd. Over hoe de middelen precies worden aangewend, wordt uw Kamer nog apart genformeerd.

Licence