Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 7

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid Incidentele suppletoire begroting (ISB) artikel 7 Kinderopvang (bedragenx1.000)

1

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW en amendementen

Stand na suppletoire begroting (inclusief ISB's)

Mutaties 4e ISB

Stand 4e ISB

Verplichtingen:

3.461.212

3.855.896

8.500

3.864.396

Uitgaven:

3.461.212

3.855.896

8.500

3.864.396

Waarvan juridisch verplicht

99,30%

99,80%

99,80%2

Inkomensoverdrachten

3.434.006

3.830.304

8.500

3.838.804

Kinderopvangtoeslag

3.434.006

3.497.304

0

3.497.304

Vergoeding eigen bijdrage KO

0

333.000

8.500

341.500

Subsidies

2.550

2.084

0

2.084

Kinderopvang

2.350

1.884

0

1.884

Subsidies Caribisch Nederland

200

200

0

200

Opdrachten

14.129

13.981

0

13.981

Opdrachten Caribisch Nederland

9.627

8.977

0

8.977

Overige opdrachten

4.502

5.004

0

5.004

Bijdrage aan agentschappen

10.527

9.527

0

9.527

DUO

10.520

9.527

0

9.527

Justis

7

0

0

0

Ontvangsten

1.597.613

1.535.626

500

1.535.126

Werkgeversbijdrage kinderopvang

1.279.935

1.279.935

0

1.279.935

Ontvangsten overig

317.678

255.691

500

255.191

2

Bij de berekening van dit percentage zijn de uitgaven onder Tegemoetkoming eigen bijdrage volledig als juridisch verplicht aangemerkt. Formeel is de compensatie aan ouders die geen KOT ontvangen en geen recht hebben op compensatie vanuit de gemeenten (8,5miljoen) juridisch verplicht zodra dit in de regelgeving is vastgelegd. Dit zal op korte termijn gebeuren.

Toelichting

Vergoeding eigen bijdrage KO

Voor compensatie van de eigen bijdrage van ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en niet onder de gemeentelijke doelgroep vallen, wordt 8,5mln gereserveerd. Het gaat om de eigen bijdrage die betaald is gedurende de periode dat de kinderopvang gesloten was.

Verlenging verlaging invorderingsrente KO

De verlaging van de invorderingsrente van 4% naar 0,01% (corona-maatregel) is verlengd. Hierdoor zijn er minder rente-ontvangsten op de terugvorderingen Kinderopvangtoeslag (KOT).

Licence