Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) artikel 1 Arbeidsmarkt (bedragenx1.000)

1

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW en amendementen

Stand na suppletoire begroting (inclusief ISB's)

Mutaties 4e ISB

Stand 4e ISB

Verplichtingen:

891.882

23.246.898

2.203.100

25.449.998

Uitgaven:

891.167

23.246.409

2.203.100

25.449.509

waarvan juridisch verplicht

97,40%

97,40%

99,70%

Inkomensoverdrachten

810.000

729.673

0

729.673

Lage-inkomensvoordeel

505.275

524.611

0

524.611

Minimumjeugdloonvoordeel

82.725

62.691

0

62.691

Loonkostenvoordelen

222.000

142.371

0

142.371

Subsidies

63.245

22.496.664

2.203.100

24.514.764

Duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen

10.000

9.198

0

9.198

Stimuleringsregeling LLO in MKB

49.400

1.414

0

1.414

Overige subsidies algemeen

3.845

3.385

0

3.385

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud

0

22.222.667

2.196.500

24.419.167

Compensatie loonkosten en inkomstenverlies CN

0

25.000

6.600

31.600

NL leert door

0

50.000

0

50.000

Tofa

0

185.000

0

185.000

Opdrachten

11.912

15.063

0

15.063

Bekostiging

1.050

550

0

550

Bijdrage aan andere begrotingen

792

102

0

102

Ministerie van EZK

100

100

0

100

Ministerie van VWS

692

2

0

2

Bijdrage agentschappen

4.168

4.357

0

4.357

RIVM

4.168

4.357

0

4.357

Ontvangsten

24.000

11.554

0

11.554

Toelichting

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

De verwachte uitgaven van het verlengen van de open einderegeling per 1oktober, bedragen 5,3miljard over een periode van 9 maanden (3tranches van 3 maanden). Hiervan wordt naar verwachting 2,2miljard in 2020 uitgegeven. Dit bedrag bestaat uit de subsidie-uitgaven die door UWV worden verstrekt aan werkgevers. De regeling wordt voor 80% bevoorschot aan werkgevers, waardoor op een later moment nog sprake is van afrekeningen. De bij deze suppletoire begroting gereserveerde middelen betreffen middelen voor het verlengen van de regeling, inclusief de wijzigingen aan de regeling zoals aangekondigd in Kamerbrief Steun- en herstelpakket, bovenop de reeds beschikbaar gestelde middelen voor de eerder tranches van de NOW.

Compensatie loonkosten en inkomstenverlies CN

De tijdelijke regeling loonkosten en inkomensverlies Caribisch Nederland wordt in versoberde vorm verlengd. De versobering ziet onder andere op het verlagen van de uitkeringsniveaus en het introduceren van een vermogenstoets voor zelfstandigen. De regeling geldt voor 9maanden, waarbij eind 2020 wordt bezien hoe de regeling in het verlengde van de NOW in Europees Nederland verder versoberd en afgebouwd kan worden, gedurende de resterende looptijd. De verwachte uitgaven in 2020 zijn 6,6mln.

Licence