Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1 Belastingen

Verplichtingen

Er zijn per saldo € 265 mln. minder verplichtingen aangegaan dan begroot in de tweede suppletoire begroting. Dit hangt voor een deel samen met de lagere kasuitgaven (€ 98 mln.), welke wordt toegelicht bij de uitgaven. De mutaties die enkel op verplichtingen zien worden hieronder toegelicht.

  • De Belastingdienst heeft naar aanleiding van de accountantscontrole 2021 de aangegane en openstaande verplichtingen op het instrument «externe inhuur» voor € 96 mln. naar beneden bijgesteld.

  • Er zijn € 65 mln. minder verplichtingen aangegaan voor ICT-opdrachten. Contractonderhandelingen hebben ertoe geleid dat voor circa € 45 mln. minder is verplicht (vanwege bijvoorbeeld een kortere looptijd). Ook schuiven een aantal verplichtingen door naar 2022.

  • Er zijn € 31 mln. minder verplichtingen aangegaan voor de inhuur van externen. Een deel van de verplichtingen die voortvloeien uit inhuurcontracten voor 2022 waren nog niet vastgelegd in 2021, zoals aanvankelijk wel was gedacht.

  • De verplichting aan Logius is € 11 mln. lager dan verwacht.

  • De verplichting aan het RDW is € 10 mln. hoger uitgevallen.

Uitgaven

Per saldo zijn voor een bedrag van € 98 mln. minder uitgaven gedaan dan begroot in de tweede suppletoire begroting. Onderstaand worden de belangrijkste oorzaken toegelicht.

Materiele uitgaven

De materiële uitgaven zijn € 33 mln. lager uitgevallen. Dit heeft met name te maken met vertraging in projecten bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Daarnaast vielen de kosten van het RVB voor het leveren van onderhoud lager uit. De apparaatsuitgaven op ICT zijn lager uitgevallen door vertraagde leveringen van digitale werkplekken en mobiele devices.

Opdrachten

De uitgaven aan ICT en overige opdrachten zijn € 33 mln. lager uitgevallen. Er zijn lagere kasuitgaven dan verwacht doordat de groei van de benodigde servercapaciteit minder hard gegaan is dan eerder ingeschat. Uitgaven als gevolg van wereldwijde chiptekort zijn doorgeschoven in de tijd. De uitgaven ten behoeve van o.a. de inningsprocessen (porti en papier) en betalingsverkeer vallen lager uit. Daarnaast zijn de communicatieplannen en onderzoeken uitgesteld naar 2022.

Rente

De uitgaven aan belasting- en invorderingsrente vallen € 33 mln. lager uit dan geraamd.

Ontvangsten

Belastingontvangsten

De belastingontvangsten worden toegelicht in de Voorjaarsnota, Miljoenennota, Najaarsnota en het Financieel Jaarverslag van het Rijk. Voor een toelichting op de mutaties in de afdracht van het Gemeentefonds, Provinciefonds en het BES-fonds (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) wordt verwezen naar de Slotwetten van de betreffende fondsen. Het Btw-compensatiefonds maakt deel uit van de begroting IX en dus van deze Slotwet. De aansluiting met de bedragen in het Jaarverslag IX 2021 (beleidsartikel 1, tabel budgettaire gevolgen van beleid) is als volgt:

Tabel 1 Aansluiting belastingontvangsten (bedragen x € 1.000)

Aansluiting belastingontvangsten (bedragen × €1.000)

     
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1 t/m 3, NvW)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 4)

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2021

Totaal belastingontvangsten

189.445.960

201.723.376

201.926.755

4.629.982

206.556.737

– /– Afdracht Gemeentefonds

33.215.875

33.799.175

35.290.513

‒ 262.391

35.028.122

– /– Afdracht Provinciefonds

2.483.429

2.472.239

2.552.024

‒ 10.079

2.541.945

– /– Afdracht BES-fonds

47.401

54.938

58.573

‒ 6.865

51.708

– /– Belastingontvangsten artikel 6 Btw-compensatiefonds

3.576.710

3.597.887

3.746.528

‒ 79.735

3.666.793

Belastingontvangsten artikel 1 Belastingen

150.122.545

161.799.137

160.279.117

4.989.053

165.268.171

Niet-belastingontvangsten

Rente

De ontvangen belasting- en invorderingsrente valt € 131 mln. hoger uit. Als gevolg van het opstarten van het reguliere invorderingsproces werd in de laatste maanden van 2021 meer belasting- en invorderingsrente ontvangen op achterstallige vorderingen dan verwacht.

Ontvangsten boetes en schikkingen

De boeteontvangsten zijn € 44 mln. hoger dan eerder geraamd. Als gevolg van het opstarten van het reguliere invorderingsproces kwamen in de laatste maanden van 2021 meer boeteontvangsten binnen op achterstallige vorderingen. Door de toegepaste verdeelsleutel tussen Financiën en de Sociale Fondsen op de boeteontvangsten, worden deze extra boeteontvangsten relatief sterk aan de Financiënbegroting toegerekend.

Apparaatsontvangsten

De apparaatsontvangsten vallen € 21 mln. hoger uit ten opzichte van de tweede suppletoire begroting. Dit wordt veroorzaakt door hoger uitvallende facilitaire en ICT-ondersteunende diensten aan andere overheidsorganisaties. Daarnaast zijn er meer ontvangsten vanuit het UWV.

Licence