Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1 Belastingen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Belastingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1 t/m 3, NvW) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 4) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

3.003.483

3.127.404

240.377

204.249

3.572.030

waarvan betalingsverplichtingen

3.003.083

3.126.964

240.372

204.249

3.571.585

waarvan garantieverplichtingen

400

440

5

0

445

Garantie procesrisico's

400

440

5

0

445

      

Uitgaven (1) + (2)

3.124.936

3.248.857

74.450

‒ 37.553

3.285.754

      
      

(1) Apparaatsuitgaven

2.658.592

2.769.125

57.939

‒ 146.364

2.680.700

waarvan Uitvoering fiscale wet- en regelgeving en douanetaken Caribisch Nederland

14.000

14.000

0

‒ 500

13.500

      

Personele uitgaven

2.220.127

2.316.692

38.650

‒ 65.928

2.289.414

Eigen personeel

1.887.602

1.855.554

61.707

3.984

1.921.245

Inhuur externen

323.543

452.156

‒ 22.215

‒ 69.912

360.029

Overig personeel

8.982

8.982

‒ 842

0

8.140

      

Materiële uitgaven

438.465

452.433

19.289

‒ 80.436

391.286

ICT

25.928

39.573

‒ 1.049

‒ 12.513

26.011

Bijdrage aan SSO's

289.116

287.026

7.394

‒ 34.340

260.080

Overig materieel

123.421

125.834

12.944

‒ 33.583

105.195

      

(2) Programma-uitgaven

466.344

479.732

16.511

108.811

605.054

waarvan juridisch verplicht

 

83,6%

  

96,0%

      

Bekostiging

6.290

6.290

‒ 5.040

2.000

3.250

Vergoeding proceskosten

6.273

6.273

‒ 5.023

2.000

3.250

Overige programma-uitgaven

17

17

‒ 17

0

0

      

Garanties

245

285

5

0

290

Garantie procesrisico's

245

285

5

0

290

      

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

15.780

15.780

‒ 3.691

1.968

14.057

Waarderingskamer

1.987

1.987

362

0

2.349

Kadaster

2.006

2.006

39

500

2.545

Kamer van Koophandel

4.345

4.345

‒ 3.915

0

430

Overige bijdrage ZBO's/RWT's

7.442

7.442

‒ 177

1.468

8.733

      

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

445

445

7508

0

7.953

Internationale Douaneraad

175

175

3

0

178

Overige internationale organisaties

270

270

7.505

0

7.775

      

Opdrachten

340.377

300.725

11.009

41.843

353.577

ICT opdrachten

288.654

249.002

10.796

21.843

281.641

Overige opdrachten

51.723

51.723

213

20.000

71.936

      

Bijdrage aan agentschappen

89.574

89.574

1.557

0

91.131

Bijdrage Logius

86.381

86.381

1.691

0

88.072

Bijdrage CIBG

193

193

‒ 193

0

0

Bijdrage overige agentschappen

3.000

3.000

59

0

3.059

      

(Schade)vergoeding

0

0

5163

‒ 2.000

3.163

(Schade)vergoedingen

0

0

5.163

‒ 2.000

3.163

     

0

Rente

85.000

138.000

0

65.000

203.000

Belasting- en invorderingsrente

85.000

138.000

0

65.000

203.000

      

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

‒ 71.367

‒ 71.367

0

0

‒ 71.367

Toerekening uitgaven aan Douane

‒ 71.367

‒ 71.367

0

0

‒ 71.367

      

Ontvangsten (3) + (4)

150.892.819

162.500.329

‒ 3.030.146

1.773.126

161.243.309

      

Programma-ontvangsten (3)

150.836.388

162.420.125

‒ 3.030.146

1.761.126

161.151.105

waarvan belastingontvangsten

150.122.545

161.799.137

‒ 3.016.146

1.496.126

160.279.117

      

Bekostiging

172.471

64.644

‒ 30.000

0

34.644

Doorbelasten kosten vervolging

172.471

64.644

‒ 30.000

0

34.644

      

Rente

349.783

401.883

46.000

220.000

667.883

Belasting- en invorderingsrente

349.783

401.883

46.000

220.000

667.883

      

Boetes en schikkingen

191.589

154.461

‒ 30.000

45.000

169.461

Ontvangsten boetes en schikkingen

191.589

154.461

‒ 30.000

45.000

169.461

      

Apparaatontvangsten (4)

56.431

80.204

0

12.000

92.204

Toelichting

Verplichtingen

Verplichtingen

De verplichtingenraming wordt opgehoogd met € 445 mln:

  • Ca. € 37 mln. hangt samen met hogere uitgaven, welke onder «uitgaven» worden toegelicht. De verplichtingenmutaties die niet met hogere uitgaven in 2021 samenhangen worden onder «Verplichtingen» toegelicht.

  • Het verplichtingenbudget van de organisatie Informatievoorziening (IV) van de Belastingdienst wordt met € 45 mln. opgehoogd ten behoeve van het afsluiten van inhuurcontracten dat nodig is voor de opdrachten in 2022. IV gaat daarbij in het jaar t-1 de verplichting aan voor het jaar t.

  • De verplichtingenraming van ICT-opdrachten wordt met € 175 mln. opgehoogd. Het gaat hierbij om meerjarige contracten waarvan de verplichtingen in 2021 in zijn geheel worden vastgelegd, maar uitgaven in meerdere jaren plaatsvinden. Het gaat om enkele grote contracten (zoals videoconferencing en werkplek software).

  • De Belastingdienst heeft naar aanleiding van de accountantscontrole 2020 de aangegane en openstaande verplichtingen op het instrument «overig materieel» in 2020 neerwaarts bijgesteld met € 120 mln. Dat betekent dat deze verplichtingen niet in 2020 vastgelegd hadden moeten worden. De verplichtingen worden vastgelegd in 2021.

  • Verder is er een verschil tussen uitgaven en verplichtingen van € 24 mln. dat wordt verklaard doordat de verplichtingen dit jaar zijn aangegaan, maar de uitgaven vertraagd zijn naar 2022.

  • Ook is er een verschil tussen kas en verplichtingen van € 46 mln. toegepast voor extra verplichtingen in 2021 die samenhangen met extra kasuitgaven in 2022 en latere jaren.

Uitgaven

Personele uitgaven

De personele uitgaven vallen naar verwachting per saldo € 27 mln. lager uit. De uitgaven aan eigen personeel zijn naar verwachting € 66 mln. hoger, voornamelijk doordat de lonen opwaarts zijn bijgesteld in verband met de stijgende cao en sociale premies. De uitgaven aan externe inhuur zijn € 92 mln. lager, voornamelijk omdat de geschatte aantallen op een aantal dossiers (bijv. aangiften, inzageverzoeken of bezwaren) lager zijn dan eerder dit jaar geraamd en dus minder externe inhuur benodigd is. Bovendien is het gelukt de werkzaamheden grotendeels met bestaande capaciteit te verrichten. Hierbij speelt ook een rol dat in 2021 vanwege corona reguliere werkzaamheden als invordering en buitentoezicht op een lager niveau hebben plaatsgevonden, en dus bestaande capaciteit ingezet kon worden.

Materiële uitgaven

De materiële uitgaven vallen naar verwachting € 61 mln. lager uit. Dit betreft deels een schuif naar het instrument "opdrachten", waar de uitgaven hoger zijn dan eerder geraamd. Daarnaast worden er door het thuiswerken minder uitgaven gedaan. Zo zijn de middelen die geraamd zijn voor de uitbreiding van kantoorruimte en facilitaire zaken voor de toenemende formatie bijvoorbeeld niet volledig benodigd in 2021.

Opdrachten

De uitgaven aan «opdrachten» worden € 53 mln. hoger geraamd. Dit heeft deels te maken met dat deze middelen eerder onder apparaatsuitgaven (materiële uitgaven) waren geraamd. Met deze schuif wordt ook de raming hiervoor gecorrigeerd. Daarnaast leiden contractonderhandelingen ertoe dat er meer budget benodigd is voor opdrachten.

Rente

De hoger dan geraamde te betalen belasting- en invorderingsrente van € 65 mln. is het effect van de definitieve verdeelsleutel over boetes en rente tussen de Sociale Fondsen en Financiën. Deze wordt gebaseerd op de daadwerkelijke verhouding tussen loon- en inkomstenbelasting en sociale premies. Aangezien de loon- en inkomstenbelasting hier een groter aandeel in heeft dan eerder ingeschat, wordt het aandeel van Financiën in te betalen rente groter.

Ontvangsten

Belastingontvangsten

In de Najaarsnota 2021 worden de mutaties van de Belastingontvangsten toegelicht. De aansluiting met de bedragen in de begrotingstoelichting (artikel 1 Belastingen, tabel budgettaire gevolgen van beleid) ziet er als volgt uit:

Tabel 8 Belastingontvangsten (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1 t/m 3, NvW) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 4) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Totaal belastingontvangsten

189.445.960

201.723.376

203.379

201.926.755

– /– Afdracht Gemeentefonds

33.215.875

33.799.175

1.491.338

35.290.513

– /– Afdracht Provinciefonds

2.483.429

2.472.239

79.785

2.552.024

– /– Afdracht BES-fonds

47.401

54.938

3.635

58.573

– /– Belastingontvangsten artikel 6 Btw-compensatiefonds

3.576.710

3.597.887

148.641

3.746.528

Belastingontvangsten artikel 1 Belastingen

150.122.545

161.799.137

‒ 1.520.020

160.279.117

Rente

De hogere ontvangsten aan belasting- en invorderingsrente van € 266 mln. zijn met name het effect van de definitieve verdeelsleutel over boetes en rente tussen de Sociale Fondsen en Financiën. Deze wordt gebaseerd op de daadwerkelijke verhouding tussen loon- en inkomstenbelasting en sociale premies. Aangezien de loon- en inkomstenbelasting hier een groter aandeel in heeft dan eerder ingeschat, wordt het aandeel van Financiën - welke dit jaar ver boven de 100% uitkomt - in te ontvangen rente groter. Momenteel werken de betrokken partijen aan een wijziging van de verdeelsleutelsystematiek vanaf 2022 om een meer stabiele en reële verdeling te bereiken.

Bekostiging & Boetes en schikkingen

  • Naar aanleiding van de motie Aartsen (Kamerstukken II, 2020/21, 35420-284) heeft het kabinet in de week van 21 juni 2021 besloten de mogelijkheid voor bedrijven voor uitstel van betaling van belastingen met 3 maanden te verlengen tot 1 oktober 2021. Dit werkt door in lagere verwachte ontvangsten van boetes (€ 30 mln.) en van het doorbelasten van vervolingskosten (€ 30 mln.). In de op 26 november jl. verzonden Kamerbrief inzake aanpassingen in het steunpakket is een aanvullende verlenging over het vierde kwartaal van 2021 opgenomen voor de ondernemers die nog openstaande belastingschulden hebben onder het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis. De verwachting is dat dit doorwerkt in lagere ontvangsten van verzuimboetes en het doorbelasten van vervolingskosten in 2022. Deze wijziging wordt derhalve verwerkt in de eerste suppletoire begroting van Financiën 2022.

  • De hogere boeteontvangsten van € 45 mln. is het effect van de definitieve verdeelsleutel over boetes en rente tussen de Sociale Fondsen en Financiën. Deze wordt gebaseerd op de daadwerkelijke verhouding tussen loon- en inkomstenbelasting en sociale premies. Aangezien de loon- en inkomstenbelasting hier een groter aandeel in heeft dan eerder ingeschat, wordt het aandeel van Financiën in te ontvangen boetes groter.

Apparaatontvangsten

De prognose van de apparaatsontvangsten is € 12 mln. hoger dan de raming. De toename wordt veroorzaakt door een teruggave uit een verrekening van een voorschot met Logius ten opzichte van opdrachten uit 2020 (€ 6 mln.). Daarnaast worden meer ontvangsten verwacht van het UWV-loket dat werkgevers compenseert voor zwangerschapsverlof en langdurig afwezigheid door ziekte (€ 5 mln.).

Licence