Base description which applies to whole site

2.1 Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid tweede incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2022 incl. ISB, NvW en amendementen

Mutaties 2e ISB

Stand 2e ISB

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

8.641.189

600.000

9.241.189

0

0

0

0

               

Uitgaven

6.316.006

475.000

6.791.006

0

0

0

0

               

Subsidies (regelingen)

5.101.144

475.000

5.576.144

0

0

0

0

MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

25.908

 

25.908

       

Eurostars

19.583

 

19.583

       

Bevorderen ondernemerschap

27.107

 

27.107

       

Biobased economy

0

 

0

       

Cofinanciering EFRO

38.335

 

38.335

       

Bijdrage aan ROM's

8.477

 

8.477

       

Verduurzaming industrie

23.936

 

23.936

       

Startup beleid

16.900

 

16.900

       

Urgendamaatregelen Industrie

35.300

 

35.300

       

Invest-Nl

10.802

 

10.802

       

Noodloket (TOGS)

0

 

0

       

Noodloket (TOGS) Caribisch Nederland

0

 

0

       

Qredits

0

 

0

       

Tegemoetkoming vaste lasten

3.968.000

475.000

4.443.000

       

Tegemoetkoming vaste lasten Caribisch Nederland

0

 

0

       

Europees Defensie Fonds cofinanciering

5.000

 

5.000

       

Omscholing naar tekortsectoren

40.000

 

40.000

       

Tegemoetkoming vaste lasten Startersregeling

0

 

0

       

Infrastructuur duurzame industrie (PIDI)

13.500

 

13.500

       

Herstructurering winkelgebieden

11.200

 

11.200

       

R&D mobiliteitssectoren

37.500

 

37.500

       

TRSEC

350.000

 

350.000

       

NGF – project AiNed

8.800

 

8.800

       

NGF – project Groenvermogen van de Nederlandse economie

21.530

 

21.530

       

NGF – project Health-RI

4.400

 

4.400

       

NGF – project RegMed XB

12.800

 

12.800

       

NGF – project kwantumDeltaNL

33.100

 

33.100

       

Indirecte Kosten Compensatie ETS

81.600

 

81.600

       

IPCEI CIS

10.000

 

10.000

       

IPCEI ME2

30.000

 

30.000

       

NGF – project Nationaal Onderwijslab

5.460

 

5.460

       

Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen

245.000

 

245.000

       

Omzetderving Limburg

12.000

 

12.000

       

Overig

4.906

 

4.906

       
               

Leningen

107.000

0

107.000

0

0

0

0

Bedrijfssteun

4.000

 

4.000

0

0

0

0

Qredits

103.000

 

103.000

 

0

0

0

               

Garanties

157.541

0

157.541

0

0

0

0

BMKB

37.624

 

37.624

       

Klein Krediet Corona garantieregeling

0

 

0

       

Groeifaciliteit

8.172

 

8.172

       

Garantie Ondernemersfinanciering

11.745

 

11.745

       

Garantie Ondernemersfinanciering Corona

100.000

 

100.000

       
               

Opdrachten

11.939

0

11.939

0

0

0

0

Onderzoek en opdrachten

4.455

 

4.455

       

Caribisch Nederland

1.083

 

1.083

       

ICT beleid

0

 

0

       

Regeldruk

2.336

 

2.336

       

Regiekosten regionale functie

665

 

665

       

Invest-NL

0

 

0

       

Small Business Innovation Research

3.400

 

3.400

       
               

Bijdrage aan agentschappen

151.678

0

151.678

0

0

0

0

Bijdrage RVO.nl

151.135

 

151.135

       

Bijdrage Agentschap Telecom

543

 

543

       

Invest-NL

0

 

0

       
               

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

340.286

0

340.286

0

0

0

0

Bijdrage aan TNO

178.863

 

178.863

       

Kamer van Koophandel

135.958

 

135.958

       

Bijdrage aan NWO-TTW

25.465

 

25.465

       
               

Bijdrage aan medeoverheden

13.998

0

13.998

0

0

0

0

MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

13.998

 

13.998

 

0

0

0

               

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

432.420

0

432.420

0

0

0

0

Internationaal Innoveren

52.766

 

52.766

       

PPS toeslag

199.068

 

199.068

       

TO2 (excl. TNO)

55.880

 

55.880

       

Topsectoren overig

10.749

 

10.749

       

Ruimtevaart (ESA)

72.726

 

72.726

       

Bijdrage NBTC

9.425

 

9.425

       

Overige bijdragen aan organisaties

5.806

 

5.806

       

Economische ontwikkeling en technologie

10.000

 

10.000

       

EU-cofinanciering JTF

16.000

 

16.000

       
               

Storting begrotingsreserve

0

0

0

0

0

0

0

Storting reserve BMKB

0

 

0

       

Storting reserve Klein Krediet Corona

0

 

0

       

Storting reserve Groeifaciliteit

0

 

0

       

Storting reserve GO

0

 

0

       

Storting reserve MKB financiering

0

 

0

       
               

Ontvangsten

672.151

0

672.151

0

0

0

0

Luchtvaartkredietfaciliteit

1.712

 

1.712

       

Rijksoctrooiwet

47.041

 

47.041

       

Eurostars

4.250

 

4.250

       

F-35

9.000

 

9.000

       

Diverse ontvangsten

1.648

 

1.648

       

Bedrijfssteun

89.500

 

89.500

       

Noodloket (TOGS)

0

 

0

       

Tegemoetkoming vast lasten

465.000

 

465.000

       

BMKB

33.000

 

33.000

       

Onttrekking reserve BMKB

0

 

0

       

Onttrekking reserve Klein Krediet Corona

0

 

0

       

Klein Krediet Corona

0

 

0

       

Groeifaciliteit

8.000

 

8.000

       

Onttrekking reserve Groeifaciliteit

0

 

0

       

Garantie Ondernemingsfinanciering

13.000

 

13.000

       

Onttrekking reserve GO

0

 

0

       

MKB financiering

0

 

0

       
Tabel 2 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2022 incl. ISB, NvW en amendementen

Mutaties 2e ISB

Stand 2e ISB

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

8.641.189

600.000

9.241.189

0

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen

1.250.000

0

1.250.000

       

waarvan overige verplichtingen

7.391.189

600.000

7.991.189

       

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel van het uitgavenbudget is 40%. Van de 60% budgetflexibele ruimte heeft circa 40 procentpunt betrekking op de TVL waarvoor nog verplichtingen zullen worden aangegaan in 2022.

Toelichting

In deze tweede incidentele suppletoire begroting wordt het parlement om autorisatie verzocht voor het aangaan van verplichtingen en doen van uitgaven voor de TVL zoals voorgesteld in de Kamerbrief Aanpassing steunmaatregelen van 21 december 2021.

Verplichtingen en uitgaven

Subsidies

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Vanwege de onzekerheid rondom de nieuwe variant van het coronavirus heeft het kabinet op 18 december jl. een stevigere lockdown aangekondigd. Aangezien deze lockdown 19 december is ingegaan, is de verwachting dat een substantieel deel van de getroffen ondernemingen een verlies hebben waarmee ze de huidige omzetverliesdrempel van 30% in het vierde kwartaal van 2021 niet halen. Om deze reden heeft het kabinet besloten de omzetverliesdrempel van de TVL in het vierde kwartaal van 2021 eenmalig te verlagen van 30% naar 20%. Wel wordt de regeling daarmee minder gericht en neemt hiermee de ondoelmatigheid van de regeling toe. In het eerste kwartaal van 2022 blijft de omzetverliesdrempel de eerder aangekondigde 30%. Deze wijziging zal nog door de Europese Commissie moeten worden goedgekeurd. De kosten van deze eenmalige verlaging van de omzetverliesdrempel bedragen naar schatting € 475 mln.

Het kabinet monitort voortdurend hoe het pakket van generieke crisismaatregelen voor diverse economische actoren uitwerkt en of het pakket nog adequaat is. Als de uitgaven hoger uitvallen dan de huidige ramingen dan zal dit generaal worden gecompenseerd. Bij onderuitputting na definitieve beëindiging van de crisismaatregelen vloeien de middelen terug naar het algemene beeld.

Licence