Base description which applies to whole site

3.2 Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

9.641.689

11.138.550

‒ 1.244.849

‒ 897.910

8.995.791

      

Uitgaven

6.791.506

7.081.086

‒ 842.084

‒ 334.929

5.904.073

      

Subsidies (regelingen)

5.576.644

5.868.821

‒ 886.021

‒ 295.105

4.687.695

MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

25.908

26.608

‒ 12.881

 

13.727

Eurostars

19.583

19.583

1.209

‒ 2.355

18.437

Bevorderen ondernemerschap

27.107

24.679

1.649

‒ 2.038

24.290

Cofinanciering EFRO

38.335

38.303

‒ 9.963

‒ 1.569

26.771

Bijdrage aan ROM's

8.477

8.477

1.393

‒ 648

9.222

Verduurzaming industrie

23.936

16.860

34.725

7.076

58.661

Startup beleid

16.900

13.552

‒ 3.104

461

10.909

Urgendamaatregelen Industrie

35.300

36.743

‒ 34.650

 

2.093

Invest-Nl

10.802

10.356

288

 

10.644

Tegemoetkoming vaste lasten

4.408.500

4.408.500

‒ 800.000

‒ 99.500

3.509.000

Europees Defensie Fonds cofinanciering

5.000

4.380

 

‒ 4.322

58

Omscholing naar tekortsectoren

40.000

40.000

  

40.000

Tegemoetkoming vaste lasten Startersregeling

35.000

35.000

 

‒ 15.000

20.000

Infrastructuur duurzame industrie (PIDI)

13.500

10.638

‒ 9.304

 

1.334

Herstructurering winkelgebieden

11.200

9.937

‒ 1.200

 

8.737

R&D mobiliteitssectoren

37.500

37.500

  

37.500

SEG

350.000

525.000

  

525.000

NGF - project AiNed

0

13.600

‒ 13.600

 

0

NGF - project Groenvermogen

21.530

10.395

‒ 600

‒ 600

9.195

NGF - project Health RI

4.400

10.000

  

10.000

NGF - project RegMed XB

12.800

20.900

  

20.900

NGF - project QuantumDeltaNL

41.900

67.800

  

67.800

Indirecte kostencompensatie ETS

81.600

87.864

 

‒ 22.864

65.000

IPCEI Cloudinfrastructuur en services

10.000

10.000

‒ 9.951

‒ 49

0

IPCEI Micro elektronica

30.000

30.000

‒ 29.951

‒ 49

0

NGF - project Nationaal Onderwijslab

5.460

5.460

‒ 5.460

 

0

Aanvullende tegemoetkoming evenementen

245.000

120.000

  

120.000

Omzetderving Limburg

12.000

24.000

 

‒ 310

23.690

NGF project Oncode-PACT

0

10.000

 

‒ 713

9.287

EuroHPC

0

0

2.500

 

2.500

Euro QCI

0

0

2.319

‒ 2.903

‒ 584

Brexit Adjustment Reserve

0

187.800

 

‒ 149.000

38.800

Overig

4.906

4.886

560

‒ 722

4.724

      

Leningen

107.000

107.000

0

0

107.000

Bedrijfssteun

4.000

4.000

  

4.000

Qredits

103.000

103.000

  

103.000

      

Garanties

157.541

107.541

0

‒ 50.000

57.541

BMKB

37.624

37.624

‒ 950

 

36.674

BMKB-Groen

0

0

950

 

950

Groeifaciliteit

8.172

8.172

  

8.172

Garantie Ondernemersfinanciering

11.745

11.745

  

11.745

Garantie Ondernemersfinanciering Corona

100.000

50.000

 

‒ 50.000

0

      

Opdrachten

11.939

10.760

567

‒ 75

11.252

Onderzoek en opdrachten

4.455

4.338

‒ 13

44

4.369

Caribisch Nederland

1.083

994

242

 

1.236

Regeldruk

2.336

2.336

 

‒ 43

2.293

Budget Samenwerking regio

665

354

338

24

716

Small Business Innovation Research

3.400

2.738

 

‒ 100

2.638

      

Bijdrage aan agentschappen

151.678

170.008

5.286

7.612

182.906

Bijdrage RVO.nl

151.135

169.465

5.268

7.612

182.345

Bijdrage Agentschap Telecom

543

543

18

 

561

      

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

340.286

352.268

25.168

5.840

383.276

Bijdrage aan TNO

178.863

188.845

20.317

9.850

219.012

Kamer van Koophandel

135.958

137.958

3.913

2.952

144.823

Bijdrage aan NWO-TTW

25.465

25.465

938

‒ 6.962

19.441

      

Bijdrage aan medeoverheden

13.998

13.998

13.688

0

27.686

MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

13.998

13.998

13.688

 

27.686

      

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

432.420

450.690

‒ 13.472

‒ 5.701

431.517

Internationaal Innoveren

52.766

66.808

‒ 20.318

 

46.490

PPS toeslag

199.068

201.281

5.968

361

207.610

TO2 (excl. TNO)

55.880

56.620

3.201

80

59.901

Topsectoren overig

10.749

14.915

6.120

‒ 7.322

13.713

Ruimtevaart (ESA)

72.726

72.726

3.402

5.397

81.525

Bijdrage NBTC

9.425

9.425

100

230

9.755

Overige bijdragen aan organisaties

5.806

5.965

363

‒ 798

5.530

Economische ontwikkeling en technologie

10.000

6.950

68

‒ 3.649

3.369

EU-cofinanciering JTF

16.000

16.000

‒ 12.376

 

3.624

      

Storting begrotingsreserve

0

0

12.700

2.500

15.200

Storting reserve BMKB Groen

0

0

12.700

2.500

15.200

      

Ontvangsten

672.151

1.145.356

‒ 350.000

254.116

1.049.472

Luchtvaartkredietfaciliteit

1.712

1.712

 

‒ 612

1.100

Rijksoctrooiwet

47.041

47.156

 

3.600

50.756

Eurostars

4.250

4.250

 

‒ 1.036

3.214

Joint Strike Fighter

9.000

9.000

 

‒ 3.600

5.400

Diverse ontvangsten

1.648

1.738

 

18.114

19.852

Bedrijfssteun

89.500

27.500

  

27.500

Tegemoetkoming vaste lasten

465.000

465.000

‒ 350.000

185.000

300.000

Tegemoetkoming vaste lasten starters

0

0

 

150

 

BMKB

33.000

33.000

‒ 2.500

 

30.500

Onttrekking reserve BMKB

0

10.000

 

2.500

12.500

Onttrekking reserve Klein Krediet Corona

0

5.000

 

2.500

7.500

BMKB groen

0

0

2.500

‒ 2.500

0

Groeifaciliteit

8.000

8.000

  

8.000

Garantie Ondernemingsfinanciering

13.000

13.000

  

13.000

Onttrekking reserve Garantie Ondernemingsfinanciering

0

35.000

 

50.000

85.000

Brexit Adjustment Reserve

0

485.000

  

485.000

Tabel 9 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

9.641.689

11.138.550

‒ 1.244.849

‒ 897.910

8.995.791

waarvan garantieverplichtingen

1.650.000

1.650.000

  

1.650.000

waarvan overige verplichtingen

7.991.689

9.488.550

‒ 1.244.849

‒ 897.910

7.345.791

Budgetflexibiliteit

De oorspronkelijke budgetflexibiliteit in de ontwerpbegroting 2022 was 21%, oftewel 79% van het kasbudget 2022 was al juridisch verplicht. Bij de 1e suppletoire begroting 2022 daalde dit naar circa 76%, met name als gevolg van toegevoegd budget voor NGF-projecten en Brexit Adjustment Reserve (BAR), waarvoor nog geen juridische verplichtingen waren aangegaan. Doordat er gedurende het jaar verplichtingen zijn aangegaan voor de bovengenoemde projecten (voor NGF en BAR) is het percentage juridisch verplicht gestegen naar 78%. Voor de BAR is er € 149 mln doorgeschoven naar volgend jaar.

Toelichting

Verplichtingen

Ten opzichte van de stand in de Miljoenennota word het verplichtingenbudget in 2022 met € 898 mln verlaagd. Dit heeft in het bijzonder de volgende oorzaken:

  • Het verplichtingenbudget 2022 voor de regeling Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) wordt verlaagd met € 900 mln, op basis van een actuele raming van RVO.nl.

  • Het verplichtingenbudget 2022 voor de regeling Tegemoetkoming vaste lasten starters wordt verlaagd met € 20 mln, op basis van een actuele raming van RVO.nl.

  • Verhoging van het verplichtingenbudget voor PPS-toeslag met € 38 mln. De PPS-toeslag regeling kent een open-einde. De overschrijding van het verplichtingenbudget is ontstaan door onder andere het doorschuiven van een bedrag van € 10 mln voor TKI-Energie van 2021 naar 2022. Er zijn meer aanvragen binnengekomen na de sluitingsdatum. Daarnaast is er voor 2022 ongeveer € 17 mln meer budget uitgekeerd aan projecttoeslagen.

  • Voor de IPCEI’s Micro elektronica, Cloudinfrastructuur en services zijn het subsidiebudget en de uitvoeringskosten niet benut. Dit is het gevolg van een verlengd notificatietraject bij de Europese Commissie. De IPCEI’s kunnen pas van start gaan wanneer de Europese Commissie de projecten heeft goedgekeurd. Van de onderuitputting is € 15 mln aan verplichtingenbudget ingezet om overschrijding op de PPS-toeslag en SBO te dekken.

Uitgaven

Subsidies

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De verlaging van het budget met € 99,5 mln betreft een bijstelling van het budget op basis van actuele ramingen van RVO.nl. In verband hiermee wordt het budget voor de TVL verlaagd met € 100 mln en het budget voor de regeling Continuïteit bruine vloot verhoogd met € 0,5 mln.

Tegemoetkoming vaste lasten starters

De verlaging van het budget met € 15 mln betreft een bijstelling van het budget in verband met lager dan geraamd beroep op de regeling.

Brexit Adjustment Reserve (BAR)

De BAR bedrijfslevenregeling (gefinancierd uit EU-middelen) is 1 november 2022 opengegaan. Dit is later dan gepland, waardoor er voor 2022 € 149,8 mln minder nodig is dan verwacht.

Indirecte kostencompensatie ETC

Door de hoge energie- en gasprijzen is bij een aantal grootverbruikers in 2021 de productie gedaald, met als gevolg dat in 2022 voor € 22,9 mln minder aanspraak is gemaakt op deze regeling.

Garanties

Garantie Ondernemersfinanciering Corona

Betreft afroming van de Garantie Ondernemersfinanciering Corona met € 50 mln, vanwege lager dan verwacht beroep op de regeling. Samen met een € 50 mln onttrekking uit de reserve Garantie Ondernemersfinanciering is er in totaal € 100 mln afgeboekt bij de Garantie Ondernemersfinanciering Corona. De € 100 mln vloeit terug naar de algemene middelen.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

NWO-TTW

Het budget voor NWO-TTW wordt met € 7,0 mln verlaagd in verband met lagere uitgaven door NWO-TTW dan geraamd. Dit komt met name door vertraging van projecten ten gevolge van de beperkende maatregelen in verband met COVID-19.

Ontvangsten

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De ontvangstenraming voor de TVL wordt in 2022 met € 185 mln verhoogd in verband met te verwachten terugbetalingen van subsidie, met name ten gevolge van lager dan verwachte omzetderving.

Onttrekking reserve Garantie Ondernemingsfinanciering

Betreft onttrekking uit de reserve Garantie Ondernemersfinanciering van € 50 mln. De reden hiervoor is dat er minder beroep gedaan is op de Corona variant van de Garantie Ondernemingsfinanciering, daarnaast is de regeling reeds gesloten. Samen met een € 50 mln afroming van de Garantie Ondernemersfinanciering Corona is er in totaal € 100 mln afgeboekt bij de Garantie Ondernemersfinanciering Corona. De € 100 mln vloeit terug naar de algemene middelen.

Toelichting op de begrotingsreserves

Er zijn begrotingsreserves voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) (inclusief het Coronaluik), de Borgstelling MKB-kredieten groen (BMKB groen), de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) (inclusief de Coronamodule van de GO), de groeifaciliteit (GF), de garanties voor nieuwe aanbieders van MKB-financiering en de regeling Klein Krediet Corona (KKC).

De regulaire GO, GF en de garanties voor alternatieve aanbieders van MKB-financiering betreffen kostendekkende garanties, waarvan de te realiseren premieontvangsten naar verwachting toereikend zijn voor het afdekken van eventuele verliesdeclaraties. Er worden ultimo 2022 onttrekking voorgenomen voor de kasbuffers voor de BMKB (€ 12,5 mln), de KKC (€ 7,5 mln) en de GO (€ 85 mln). De € 85 mln onttrekking van de GO was eerder geraamd op € 35 mln en wordt met de 2e supletoire begroting verhoogd met € 50 mln. Daarnaast wordt er ultimo 2022 een storting voorgenomen voor de kasbuffer voor de BMKB groen (€ 15,2 mln).

Ultimo begrotingsjaar wordt mede op basis van het gebruik van deze faciliteiten en de daarbij behorende gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor deze regelingen definitief vastgesteld of er een aanvullende onttrekking of storting dient plaats te vinden.

Tabel 10 Begrotingsreserve Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2022

214.657

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

‒ 12.500

Stand (raming) per 31/12/2022

202.157

Tabel 11 Begrotingsreserve Borgstelling MKB-kredieten groen (BMKB groen) (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2022

 

+ Geraamde storting

15.200

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2022

15.200

Tabel 12 Begrotingsreserve Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2022

289.636

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

‒ 85.000

Stand (raming) per 31/12/2022

204.636

Tabel 13 Begrotingsreserve Groeifaciliteit (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2022

67.646

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2022

67.646

Tabel 14 Begrotingsreserve Garantie MKB-faciliteiten (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2022

20.932

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2022

20.932

Tabel 15 Begrotingsreserve Klein Krediet Corona (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2022

24.702

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

‒ 7.500

Stand (raming) per 31/12/2022

17.202

Licence