Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting incl. 1e en 2e NvW

Mutaties 2e ISB

Stand 2e ISB

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

1.058.767

0

1.058.767

0

0

0

0

0

                 

Uitgaven

4.871.212

120.000

4.991.212

0

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (percentage)

               
                 

1. Gezondheidsbeleid

488.694

0

488.694

0

0

0

0

0

Subsidies

25.078

0

25.078

0

0

0

0

0

(Lokaal) gezondheidsbeleid

24.812

0

24.812

0

0

0

0

0

Overige

266

0

266

0

0

0

0

0

Opdrachten

3.741

0

3.741

0

0

0

0

0

(Lokaal) gezondheidsbeleid

3.741

0

3.741

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

126.749

0

126.749

0

0

0

0

0

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

104.953

0

104.953

0

0

0

0

0

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

21.039

0

21.039

0

0

0

0

0

Overige

757

0

757

0

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

321.959

0

321.959

0

0

0

0

0

ZonMw: programmering

321.959

0

321.959

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

11.167

0

11.167

0

0

0

0

0

Aanpak Gezondheidsachterstanden

11.031

0

11.031

0

0

0

0

0

Overige

136

0

136

0

0

0

0

0

                 

2. Ziektepreventie

4.223.216

120.000

4.343.216

0

0

0

0

0

Subsidies

407.356

0

407.356

0

0

0

0

0

Ziektepreventie

188.704

 

188.704

0

0

0

0

0

Bevolkingsonderzoeken

163.330

0

163.330

0

0

0

0

0

Vaccinaties

55.322

0

55.322

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

2.713.004

120.000

2.833.004

0

0

0

0

0

Ziektepreventie

2.713.004

120.000

2.833.004

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

444.007

0

444.007

0

0

0

0

0

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

263.221

0

263.221

0

0

0

0

0

RIVM: Bevolkingsonderzoeken

45.411

0

45.411

0

0

0

0

0

RIVM: Vaccinaties

135.362

0

135.362

0

0

0

0

0

Overige

13

0

13

0

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

658.849

0

658.849

0

0

0

0

0

Overige

658.849

0

658.849

0

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Garanties

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

3. Gezondheidsbevordering

127.043

0

127.043

0

0

0

0

0

Subsidies

105.455

0

105.455

0

0

0

0

0

Preventie van schadelijk middelengebruik

17.808

0

17.808

0

0

0

0

0

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

18.969

0

18.969

0

0

0

0

0

Letselpreventie

4.532

0

4.532

0

0

0

0

0

Bevordering van seksuele gezondheid

62.953

0

62.953

0

0

0

0

0

Overige

1.193

0

1.193

0

0

0

0

0

Opdrachten

4.347

0

4.347

0

0

0

0

0

Gezondheidsbevordering

4.347

0

4.347

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

1.330

0

1.330

0

0

0

0

0

Overige

1.330

0

1.330

0

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

147

0

147

0

0

0

0

0

ZonMw:programmering

147

0

147

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

15.764

0

15.764

0

0

0

0

0

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

15.764

0

15.764

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

4. Ethiek

32.259

0

32.259

0

0

0

0

0

Subsidies

28.563

0

28.563

0

0

0

0

0

Abortusklinieken

18.133

0

18.133

0

0

0

0

0

Medische Ethiek

10.430

0

10.430

0

0

0

0

0

Opdrachten

456

0

456

0

0

0

0

0

Medische Ethiek

456

0

456

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

3.240

0

3.240

0

0

0

0

0

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

3.240

0

3.240

0

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

40.403

0

40.403

0

0

0

0

0

Overige

33.203

0

33.203

0

0

0

0

0

Uitgaven

2. Ziektepreventie

Opdrachten

Ziektepreventie

Vaccins

Het budget voor vaccins wordt met € 120 miljoen opgehoogd, zodat een optie benut kan worden op extra vaccins in 2022, die aangepast kunnen worden aan de Omikron-variant. Dit in verband met de zorgen die bestaan rondom de potentiële impact van deze variant. Hierover wordt uw Kamer in een vertrouwelijke brief nog nader geïnformeerd. De kasuitgaven worden in 2022 verwacht. De verplichtingenruimte is opgehoogd middels het addendum bij het overzicht van de mutaties die zijn opgetreden na de Najaarsnota en de bijbehorende 2e suppletoire wet 2021 op de begroting van VWS (Kamerstukken II 2021/22, 35925-XVI-162) omdat de verplichting in 2021 wordt aangegaan.

Licence