Base description which applies to whole site
+

4.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Een goede volksgezondheid, waarbij mensen zo min mogelijk blootstaan aan bedreigingen van hun gezondheid én zij in gezondheid leven.

 

1981

2005

2010

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1. Absolute levensverwachting in jaren:1

         

- mannen

72,7

77,2

78,8

79,9

80,1

80,2

80,5

79,7

79,72

- vrouwen

79,3

81,6

82,7

83,1

83,3

83,3

83,6

83,1

83,02

          

2. Waarvan jaren in goed ervaren gezondheid:3

         

- mannen

59,9

62,5

63,9

64,9

65,0

64,2

64,8

66,4

65,4

- vrouwen

62,4

61,8

63,0

63,3

63,8

62,7

63,2

65,8

65,1

1

De levensverwachting van in Nederland geboren vrouwen in 2021 bedroeg 83,0 jaar. Dat is 3,3 jaar hoger dan die van mannen (79,7 jaar). Sinds 1981 is het verschil in levensverwachting tussen de seksen kleiner geworden. Mannen boekten vanaf 1981 een winst van 7 jaar, vrouwen zijn gemiddeld 3,7 jaar ouder geworden.

2

voorlopige cijfers

3

Dit kerncijfer betreft het aantal jaren dat een persoon naar verwachting in goede gezondheid zal leven, onder de aanname dat de huidige kansen op sterfte en ongezondheid gelijk blijven. Met goede gezondheid wordt hier bedoeld dat de ervaren gezondheid goed of zeer goed is.

Een belangrijke beleidsopgave voor de minister is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van burgers. Mensen zijn in eerste instantie echter wel zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid en dienen zichzelf – indien mogelijk – te beschermen tegen gezondheidsrisico’s.

De minister vervult de volgende rollen:

Stimuleren: van het maken van gezonde keuzes, van de beschikbaarheid van betrouwbare informatie over gezonde keuzes, en van een gezonder aanbod van voeding.

Financieren: van (bevolkings)onderzoeken/screeningen, van diverse nationale programma’s, projecten en organisaties die zich bezighouden met de bescherming en bevordering van de gezondheid van burgers en preventie van ziekten.

Regisseren: het opstellen van wettelijke kaders voor verschillende manieren om burgers te beschermen tegen gezondheidsrisico’s.

Pandemische Paraatheid

Sinds begin 2022 zijn de eerste stappen gezet voor een versterkte pandemische paraatheid. Het beleidsprogramma is opgebouwd langs drie beleidsopgaven op het gebied van publieke gezondheid, zorg en leveringszekerheid.

Ter versterking van de publieke gezondheidszorg en infectieziektebestrijding is eind vorig jaar een aantal resultaten samengekomen waaronder een onderzoek over monitoring en surveillance, een onderzoek naar de capaciteit bij de GGD’en, de gesprekken met stakeholders over de benodigde versterkingen bij de GGD’en en de aanvullende eisen die de Landelijke Functionaliteit Infectieziekten zal stellen aan de uitvoering van de infectieziektebestrijding. De tweede beleidsopgave is gericht op een zorglandschap dat goed voorbereid en dat flexibelen opschaalbaar is. In 2022 heeft VWS partijen gevraagd scenario’s op te stellen voor zorgcoördinatie, waarvan de functies van inzicht in capaciteit en patiëntenspreiding onderdeel uitmaken. Om de leveringszekerheid te versterken is geïnvesteerd in het stimuleren van de ontwikkeling en productie van medische producten. Een sterke basis van waaruit medische producten geleverd worden is in grote mate bepalend voor de weerbaarheid, flexibiliteit en opschaalbaarheid in crisistijd. In 2022 zijn veelal voorbereidende werkzaamheden verricht, derhalve worden vanaf 2023 conrete resultaten verwacht.

De resultaten van eerder genoemde programma’s vormen belangrijke bouwstenen om de komende jaren de benodigde versterkingen verder vorm te geven.

HPV-vaccinatie

Het initiële streven voor de aanvullende HPV-vaccinatiecampagne voor jongvolwassenen was om te starten in 2021. De potentiële grootte van de campagne is een flinke opgave voor de GGD’en die gevraagd zijn uitvoering te geven aan de campagne. Door de COVID-19 pandemie is het niet gelukt om eerder te starten met de aanvullende HPV-vaccinatiecampagne, wel zijn eind 2022 voorbereidingen gestart. De campagne zal starten in 2023.

Prenataal huisbezoek

Het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ) is per 1 juli 2022 in werking getreden. Met dit wetsvoorstel krijgen gemeenten de taak om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente.

De overige voorgenomen beleidswijzingen uit de begroting 2022 zijn volgens plan uitgevoerd.

Voedselkeuzelogo

De besluitvorming over invoering van een voedselkeuzelogo is vertraagd. Voorafgaand aan de besluitvorming, moest de eerste wetenschappelijke evaluatie van het voedselkeuzelogo gereed zijn. Daarna heeft de Gezondheidsraad hierover geadviseerd. De volgende stap is dat een besluit genomen wordt over de mogelijke introductie van Nutri-Score in Nederland.

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie1

Vastgestelde begroting2

Verschil

 

2018

2019

2020

2021

2022

20223

2022

Verplichtingen

948.043

1.484.927

5.417.362

6.907.739

3.769.283

916.427

2.852.856

        

Uitgaven

822.505

980.201

2.508.610

7.633.717

5.286.291

4.443.046

843.245

        

1. Gezondheidsbeleid

283.045

354.671

405.933

567.514

562.906

487.394

75.512

Subsidies

6.927

14.903

23.194

23.389

19.516

23.778

‒ 4.262

(Lokaal) gezondheidsbeleid

6.577

14.329

22.538

22.770

19.516

23.512

‒ 3.996

Overige

350

574

656

619

0

266

‒ 266

Opdrachten

1.730

1.878

2.429

3.154

3.484

3.741

‒ 257

(Lokaal) gezondheidsbeleid

1.730

1.878

2.429

3.154

3.484

3.741

‒ 257

Bijdragen aan agentschappen

103.373

111.032

128.582

139.527

141.420

126.749

14.671

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

83.474

87.264

94.964

109.466

111.528

104.953

6.575

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

19.375

23.533

33.618

29.591

29.657

21.039

8.618

Overige

524

235

0

470

235

757

‒ 522

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

170.981

226.858

251.728

393.924

388.362

321.959

66.403

ZonMw: programmering

170.943

226.858

251.728

393.924

388.362

321.959

66.403

Overige

38

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

34

0

0

7.520

10.124

11.167

‒ 1.043

Aanpak Gezondheidsachterstanden

‒ 17

0

0

7.520

10.124

11.031

‒ 907

Overige

51

0

0

0

0

136

‒ 136

        

2. Ziektepreventie

414.601

475.109

1.935.975

6.907.201

4.546.347

3.795.050

751.297

Subsidies

190.366

218.333

312.752

553.921

496.471

396.006

100.465

Ziektepreventie

45.093

73.791

104.770

325.828

234.164

177.354

56.810

Bevolkingsonderzoeken

145.273

144.542

146.184

151.586

184.479

163.330

21.149

Vaccinaties

0

0

61.798

76.507

77.828

55.322

22.506

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

394

655

1.113.067

3.899.557

1.695.575

2.307.688

‒ 612.113

Ziektepreventie

394

655

1.113.067

3.899.557

1.695.433

2.307.688

‒ 612.255

Pandemische paraatheid

0

0

0

0

142

0

142

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

222.927

255.202

328.201

541.372

508.049

432.507

75.542

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

63.404

255.202

206.843

354.557

337.199

251.721

85.478

RIVM: Bevolkingsonderzoeken

0

0

39.661

45.535

43.880

45.411

‒ 1.531

RIVM: Vaccinaties

0

0

81.697

141.280

126.970

135.362

‒ 8.392

Pandemische paraatheid

0

0

0

0

0

0

0

Overige

159.523

0

0

0

0

13

‒ 13

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

529.113

0

529.113

Landelijke Coördinatie COVID-19 bestrijding

0

0

0

0

529.113

0

529.113

Bijdrage aan medeoverheden

914

919

181.955

1.818.867

1.274.469

658.849

615.620

Pandemische paraatheid

0

0

0

0

0

0

0

Overige

914

919

181.955

1.818.867

1.274.469

658.849

615.620

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Garanties

0

0

0

93.234

42.670

0

42.670

Overige

0

0

0

93.234

42.670

0

42.670

(Schade)vergoedingen

0

0

0

250

0

0

0

Overige

0

0

0

250

0

0

0

        

3. Gezondheidsbevordering

105.822

127.635

136.571

129.197

149.303

128.343

20.960

Subsidies

88.823

107.333

115.431

108.043

85.175

106.755

‒ 21.580

Preventie van schadelijk middelengebruik

10.007

18.051

22.007

17.786

24.557

17.808

6.749

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

17.611

23.992

31.352

26.115

30.776

20.269

10.507

Letselpreventie

4.297

4.519

4.729

5.024

6.783

4.532

2.251

Bevordering van seksuele gezondheid

38.633

43.445

56.350

58.200

22.106

62.953

‒ 40.847

Overige

18.275

17.326

993

918

953

1.193

‒ 240

Opdrachten

3.365

6.463

6.920

5.708

7.693

4.347

3.346

Gezondheidsbevordering

3.365

6.463

6.920

5.708

7.693

4.347

3.346

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

0

60

174

443

162

1.330

‒ 1.168

Overige

0

60

174

443

162

1.330

‒ 1.168

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

147

‒ 147

Overige

0

0

0

0

0

147

‒ 147

Bijdragen aan medeoverheden

13.634

13.779

14.046

15.003

56.273

15.764

40.509

Gezondheidsbevordering (incl. Heroïnebehandeling)

13.618

13.779

14.046

13.871

14.496

14.787

‒ 291

Seksuele gezondheid

16

0

0

1.132

41.777

977

40.800

Overige

0

0

0

0

0

0

0

        

4. Ethiek

19.037

22.786

30.131

29.805

27.735

32.259

‒ 4.524

Subsidies

17.383

20.613

27.054

27.106

25.425

28.563

‒ 3.138

Abortusklinieken

15.675

18.162

18.271

17.797

17.039

18.133

‒ 1.094

Medische Ethiek

1.708

2.451

8.783

9.309

8.386

10.430

‒ 2.044

Opdrachten

41

523

500

182

57

456

‒ 399

Medische Ethiek

41

523

500

182

57

456

‒ 399

Bijdragen aan agentschappen

1.613

1.650

2.577

2.517

2.253

3.240

‒ 987

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

1.613

1.650

2.577

2.517

2.253

3.240

‒ 987

        

Ontvangsten

35.248

23.488

36.024

59.074

485.260

40.403

444.857

Overige

35.248

23.488

36.024

59.074

485.260

40.403

444.857

1

Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.

2

Stand inclusief amendementen, moties en NvW

3

NB de stand zoals gepresenteerd onder de stand vastgestelde begroting wijkt af van de stand vastgestelde begroting bij de eerste suppletoire begroting, tweede suppletoire begroting, incidentele suppletoire begroting(en) en de slotwet. De reden hiervoor is dat in het jaarverslag de ISB(s) die zijn ingediend tussen de vaststelling van de ontwerpbegroting en de vaststelling van de eerste suppletoire begroting zijn opgeteld bij realisatie.

1. Gezondheidsbeleid

Subsidies

Lokaal gezondheidsbeleid

Het verschil tussen de realisatie en de begroting is minus € 4,0 miljoen.

In het kader van het actieprogramma Kansrijke Start is voor een extra jaar € 4,6 miljoen aan het Gemeentefonds toegevoegd voor gemeenten die een lokale coalitie willen vormen rondom de zorg en ondersteuning van kinderen in de eerste 1000 dagen. Daarmee is er minder budget gerealiseerd op dit instrument op de begroting van VWS. De overige mutaties bedragen per saldo € 0,6 miljoen.

Bijdragen agentschappen

Gezondheidsbescherming algemeen

De voortgang van de aanpak om voedselinfecties te voorkomen, wordt door het RIVM gemonitord via de vaststelling van zogenoemde DALYs (disability adjusted life year). In onderstaande tabel is weergegeven hoe het aantal verloren levensjaren door voedselinfecties, veroorzaakt door de verschillende pathogenen, zich ontwikkelt.

Tabel 6 Kengetallen voedselveiligheid: Aantal verloren gezonde levensjaren ten gevolge van voedselinfecties door ziekteverwekkende micro-organismen in voedsel in Nederland gegevens 2014-2021
         

Micro-organismen1

Aantal verloren gezonde levensjaren (DALY=Disability Adjusted Life Year)2

         
 

2014

2015

2016

20173

2018

2019

2020

2021

Campylobacter

1.869

1.691

1.501

1.291

1.345

1.387

1.268

1.400

STEC O157

61

61

61

61

61

61

60

61

L. monocytogenes

191

165

310

191

181

126

145

410

Salmonella

649

643

757

675

617

600

393

470

B. cereus toxine

28

28

28

29

29

29

29

29

C. perfringens toxine

177

177

177

178

179

180

180

180

S. aureus toxine

193

192

192

192

193

193

190

190

Hepatitis-A virus

6

5

5

6

8

8

6

10

Hepatitis-E virus

3

3

3

70

71

63

54

43

Norovirus

285

301

375

269

324

308

141

240

Rotavirus

78

165

88

143

154

145

51

120

Cryptosporidium spp.

11

19

22

14

19

15

4

7

Giardia spp.

29

29

29

29

28

29

7

13

T. gondii

1.088

1.063

1.062

1.062

1.064

1.042

1.061

1.100

Totaal

4.668

4.542

4.609

4.209

4.270

4.186

3.587

4.273

1

https://www.rivm.nl/publicaties/disease-burden-of-food-related-pathogens-in-netherlands-2021 https://www.nvwa.nl/voedselveiligheid/documenten/consument/eten-drinken-roken/overige-voedselveiligheid/publicaties/consumentenmonitor-voedselveiligheid-2021 pagina 9

2

De getallen over 2012 t/m 2015 zijn enigszins afwijkend van de getallen die in eerdere begrotingen zijn gerapporteerd dit vanwege: a) nieuwere incidentie schattingen voor hepatitis-E virus, Cryptosporidium spp. and Giaria spp.; en b) noodzakelijke modelaanpassingen (zoals m.n. het gebruik van nieuwe “disability weights” afkomstig uit een recente Europeese studie waarbij : >30,000 mensen waren betrokken (Bron: Haagsma et al. 2015; Popul Health Metr.)). Meer details zijn te vinden in Mangen et al., 2017 RIVM Letter Report 2017-0097 (http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2017-0097.pdf). Deze noodzakelijke modelaanpassingen hebben er toe geleid dat de ranking veranderd is ten opzichte van vroegere berekeningen.

3

Het gemelde getal voor het jaar 2017 wijkt af van het eerder genoemde getal in het beleidsverslag 2021. Het getal is aangepast naar de meest recente RIVM bijgewerkte attributie inschattingen, die het resultaat zijn van de toepassing van een aangescherpte methodologie. Dit geldt ook uiteraard voor het kengetal voor het jaar 2021.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De minister voor Medische Zorg en Sport (MZS) is opdrachtgever van het agentschap Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor de VWS domeinen. De NVWA heeft als toezichthouder een centrale rol bij het bewaken van de veiligheid van voedsel- en consumentenproducten op grond van wettelijke normen. Ook hebben zij toezichtstaken voor de handhaving van de Drank- en Horecawet en de Tabaks- en rookwarenwet. Voor deze taken is in 2022 in totaal € 105 miljoen beschikbaar.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

De totale realisatie op het budget van de NVWA bedroeg in 2022 € 111,5 miljoen, dat is € 6,6 miljoen hoger dan de oorspronkelijk vastgestelde begroting in 2022. Er zijn bij de eerste suppletoire begroting € 9 miljoen regeerakkoordmiddelen van de aanvullende post aan het budget toegevoegd en € 0,9 miljoen voor additionele werkzaamheden bij de bestrijding van muggen en ten behoeve van werkzaamheden inzake het wietexperiment.

Bij de tweede suppletoire begroting is het budget voor de NVWA per saldo verlaagd met in totaal € 3 miljoen door diverse mutaties (opwaarts en neerwaarts) zoals de loon- en prijsbijstelling en de vrijval van middelen. Tot slot resteert er een onderbesteding van € 0,3 miljoen.

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

De opdrachtverlening aan het RIVM voor uitvoering van programma’s bedroeg in 2022 € 29,7 miljoen en is € 8,6 miljoen hoger dan oorspronkelijk geraamd. Dit is het gevolg van een groot aantal aanvullende opdrachten waarvoor bij de eerste en tweede suppletoire begroting budget is overgeheveld naar dit instrument. Het betreft opdrachten die zijn ondergebracht en uitgevoerd in de zeven RIVM-programma’s Volksgezondheid en Zorg (€ 6,6 miljoen) en Risicoschatting en beoordeling ten behoeve van beleid (€ 2,0 miljoen).

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

ZonMw: programmering

Binnen artikel 1 Volksgezondheid is € 8,3 miljoen overgeheveld voor onder andere de uitvoering door ZonMw van de programma's Pandemische Paraatheid en COVID-19 onderzoek.

Vanuit artikel 2 Curatieve Zorg is een bedrag van € 29,9 miljoen overgeheveld voor onder andere de uitvoering van het Onderzoeksprogramma Dementie, het Actieprogramma Grip op Onbegrip, Passende zorg, Wachtijdversneller, Juiste Zorg op de Juiste Plek en het programma COVID-19 aanhoudende klachten en nazorg (€ 3,3 miljoen).

Daarnaast is vanuit artikel 3 Langdurige Zorg en ondersteuning een bedrag van € 7,6 miljoen overgeheveld voor onder andere de uitvoering van het Onderzoeksprogramma Dementie, het programma Thuiswonende mensen met dementie en het programma Kennisnetwerken voor specifieke doelgroepen.

Door andere ministeries is € 4,6 miljoen overgeboekt voor onder andere de uitvoering van het programma mentale vitaliteit van werkenden.

Er heeft voorts een herverdeling van budgetten plaatsgevonden. Daarnaast is op dit instrument is een correctieboeking gedaan om de voorgenomen activiteiten te kunnen uitvoeren. Concreet is het budget verhoogd met € 5,6 miljoen.

Verder is het budget met € 7,0 miljoen verhoogd voor de loonontwikkeling.

De overige mutaties bedragen per saldo € 3,4 miljoen.

2. Ziektepreventie

Subsidies

Ziektepreventie

COVID-19

Bij het uitvoeren van het vaccinatiebeleid zijn diverse partijen betrokken waaronder ziekenhuizen en huisartsen. Deze kosten worden vergoed via subsidieregelingen. De beschikbare middelen hiervoor (€ 56,8 miljoen) zijn toegevoegd aan het instrument subsidies.

Bevolkingsonderzoeken

Het verschil tussen de realisatie en de begroting is € 21,1 miljoen.

Door de hogere deelname aan de NIPT in 2021 en 2022 (€ 3,3 miljoen) en aan de bevolkingsonderzoeken naar kanker in 2021 (€ 1,2 miljoen) zijn de uitgaven hoger dan geraamd. Daarnaast is het budget verhoogd voor de compensatie van het productieverlies van de screeningsorganisaties naar kanker als gevolg van COVID-19 (€ 3,0 miljoen) en de loonbijstelling 2022 (€ 4,2 miljoen). Verder is het budget met € 4,3 miljoen verhoogd door een herschikking tussen de instrumenten «Subsidies Bevolkingsonderzoeken» en "Bijdrage aan Agentschappen: RIVM: Bevolkingsonderzoeken".

Daarnaast heeft er een hervedeling op dit instrument plaatsgevonden en is een correctieboeking gedaan om de voorgenomen activiteiten te kunnen uitvoeren. Concreet is het budget verhoogd met € 5,1 miljoen.

Vaccinaties

Het verschil tussen de realisatie en de begroting is € 22,5 miljoen.

Door demografische ontwikkelingen (ouderen die in aanmerking komen voor de griepprik), stijgende opkomstpercentages en het uitbreiden van de doelgroep naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad, waren er in 2022 meer middelen (€ 16,4 miljoen) nodig om aan de groeiende vraag voor griepvaccinaties te kunnen voldoen. Verder is het budget met € 2,8 miljoen verhoogd door een herschikking tussen de instrumenten Subsidies Vaccinaties en Bijdrage aan Agentschappen: RIVM:Vaccinaties. De overige mutaties bedragen per saldo € 3,3 miljoen.

Opdrachten

Ziektepreventie

COVID-19

Het grootste deel van de COVID-19 pandemie is in de loop van het jaar milder verlopen, waardoor er in 2022 in totaal € 612 minder is uitgegeven op het instrument opdrachten dan in de begroting 2022 was opgenomen. In de tweede suppletore wet 2022 is het budget reeds met € 330 miljoen naar beneden bijgesteld. Daarna is nog circa € 130 miljoen aan middelen vrijgevallen voor opdrachten in het kader van testen voor toegang en € 150 miljoen aan vaccins.

Bijdragen aan agentschappen

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

Het verschil tussen de realisatie en de begroting is € 85,5 miljoen.

Voor de aanschaf van vaccins voor de inhaalcampagne HPV-vaccinatie 18-26 jarigen is € 37,4 miljoen overgeboekt van het instrument RIVM: Vaccinaties. Voor de Landelijke Faciliteit Infectieziektebestrijding (LFI) en voor opdrachten in het kader van Pandemische paraatheid is € 11,7 miljoen overgeboekt van het instrument Pandemische paraatheid. Voor de uitgaven voor dure COVID-19 geneesmiddelen is € 30,0 miljoen toegevoegd aan het budget. Daarnaast is € 8,1 miljoen toegevoegd voor de uitvoering van de COVID-19 Vaccinatiecampagne 2022. De overige mutaties bedragen per saldo minus circa € 2 miljoen.

RIVM: Vaccinaties

Het verschil tussen de realisatie en de begroting is minus € 8,4 miljoen.

Door demografische ontwikkelingen (ouderen die in aanmerking komen voor de griepprik), stijgende opkomstpercentages en het uitbreiden van de doelgroep aan de hand van het advies van de Gezondheidsraad, waren er in 2022 (€ 10,5 miljoen) meer middelen nodig om aan de groeiende vraag griepvaccinaties te kunnen voldoen. Voor de inhaalcampagne HPV-vaccinatie voor jongvolwassenen van 18 tot en met 26 jaar is aanvullend budget van € 22,8 miljoen (additionele kosten voor de aanschaf van vaccins) benodigd. Voor de aanschaf van vaccins voor de inhaalcampagne HPV-vaccinatie 18-26 jarigen is € 37,4 miljoen overgeboekt naar het instrument RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra.

Daarnaast heeft er een herverdeling van budgetten binnen Artikel 1 Volksgezondheid plaatsgevonden en is op dit instrument een correctie­ boeking gedaan om de voorgenomen activiteiten te kunnen uitvoeren. Concreet is het budget verlaagd met € 6,0 miljoen. De overige mutaties bedragen per saldo € 1,7 miljoen.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding

COVID-19

De Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding (LCCB) ondersteunt de GGD'en bij het testen, traceren en vaccineren. De uitgaven hiervoor bedragen in 2022 circa € 530 miljoen. De middelen hiervoor zijn beschikbaar gesteld in de zesde incidentele suppletoire begroting in het voorjaar van 2022 en waren nog niet in de VWS-begroting opgenomen.

Bijdragen aan medeoverheden

Overige

COVID-19

De kosten voor de GGD’en en de veiligheidsregio’s voor de beheersing van het coronavirus worden vergoed vanuit de meerkostenregeling op grond van de Wet publieke gezondheid. In de begroting 2022 was een beperkt budget toegekend voor de uitvoering door GGD'en waarna in het voorjaar van 2022 in de zesde incidentele suppletoire begroting € 744 miljoen aan extra middelen beschikbaar is gesteld. Het uiteindelijke verschil met de oorspronkelijke begroting bedraagt ruim € 615 miljoen omdat uiteindelijk circa € 128 miljoen minder uitgegeven is, met name door het mildere verloop van het virus in 2022. Dit leidde tot een lagere testafname en daardoor lagere uitgaven.

Garanties

OverigeVanwege de continuïteit van het testbeleid zijn garanties afgesproken met laboratoria voor de analysecapaciteit en met leveranciers van testmaterialen. Hiervoor is in de achtste incidentele suppletoire begroting van VWS in totaal 125 miljoen euro beschikbaar gesteld. Bij een laag volume aan te analyseren testen wordt de garantie aan laboratoria ook daadwerkelijk uitbetaald, in totaal is in 2022 voor 42,7 miljoen euro aan garanties uitbetaald aan labs en leveranciers van testmaterialen. Aangezien er meerdere labs waren waarbij er meer testen zijn afgenomen dan het maximum aantal om recht te hebben op garanties, is bij de zevende incidentele suppletoire begroting van VWS 13,6 miljoen euro vrijgevallen, bij de tweede suppletoire begroting van VWS ruim 52 miljoen euro en bij Slotwet de resterende middelen.

3. Gezondheidsbevordering

Subsidies

Preventie van schadelijk middelengebruik

In 2022 is € 24,5 miljoen aan subsidies Preventie van schadelijk middelengebruik verstrekt. Dit is een verschil van € 6,7 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.

Er zijn in het kader van het preventieakkoord € 10,4 miljoen aan regeerakoordmiddelen toegevoegd. Daarnaast is er € 0,5 miljoen loon- en prijsbijstelling aan het budget toegevoegd.

Voor de uitvoering van het wietexperiment is € 1,4 miljoen overgeboekt naar het ministerie van JenV. Van de regeerakkoordmiddelen is € 0,6 miljoen vrijgevallen bij de 2e suppletoire begroting en € 0,5 miljoen is overgeheveld naar het NVWA budget voor taken in het kader van het wietexperiment. Daarnaast zijn er diverse middelen vanuit andere delen van de begroting overgeboekt.

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

In het kader van gezonde leefstijl en gezond gewicht is in 2022 € 10,5 miljoen meer aan subsidies verstrekt dan begroot, in totaal € 30,8 miljoen. Vanuit het preventieakkoord is € 9,5 miljoen aan middelen van de aanvullende post toegevoegd. Er is € 0,5 miljoen aan loon- en prijsbijstellingen aan dit budget toegevoegd en er is sprake van een aantal kleinere mutaties.

Bevordering van seksuele gezondheid

Het verschil tussen de realisatie en de begroting is minus € 40,8 miljoen.

De subsidieregelingen PrEP en Aanvullende Seksuele Gezondheid zijn specifieke uitkeringen en dienen te worden verantwoord onder het instrument Bijdrage Medeoverheden. Voor de uitvoering van de subsidieregelingen is daartoe € 41,6 miljoen overgeheveld. De overige mutaties bedragen per saldo € 0,8 miljoen.

Opdrachten

Gezondheidsbevordering

De realisatie opdrachten gezondheidsbevordering bedraagt in 2022 € 3,3 miljoen meer dan oorspronkelijk begroot.

Er zijn meer opdrachten verstrekt dan oorspronkelijk begroot in het kader van Voeding en Gezond Gewicht namelijk voor een bedrag van € 1,4 miljoen. Het budget is aangevuld met € 1,4 miljoen middelen uit het preventieakkoord. Daarnaast zijn er diverse middelen ad € 1 miljoen overgeboekt naar andere onderdelen van de begroting en is er een overrealisatie van € 1 miljoen.

Voor opdrachten op het terrein van de bevordering van de seksuele gezondheid is € 1,9 miljoen toegevoegd aan het budget.

Bijdrage Medeoverheden

Seksuele gezondheidDe subsidieregelingen PrEP en Aanvullende Seksuele Gezondheid zijn specifieke uitkeringen en dienen te worden verantwoord onder het instrument Bijdrage Medeoverheden. Er heeft een correctieboeking plaatsgevonden van € 41,6 miljoen vanuit het instrument Subsidies Bevordering van seksuele gezondheid. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,8 miljoen.

Ontvangsten

Overige

De ontvangsten zijn per saldo ruim € 444 miljoen hoger dan geraamd. Dit heeft een aantal oorzaken:

  • Niet geraamde ontvangsten van ZonMw

    Uit de jaarrekening 2021 van ZonMw blijkt dat de toegestane hoogte van de overlooppost wordt overschreden. Op basis van de wet- en regelgeving dient ZonMw deze overschrijding terug te betalen. Dit betreft een bedrag van € 59,3 miljoen.

  • COVID-19

    Er zijn bij de definitieve afrekening van diverse opdrachten en subsidies middelen teruggevloeid naar de schatkist. Het gaat dan om afrekeningen van opdrachten en voorschotten m.b.t. testen voor toegang (€ 260 miljoen), de werkzaamheden van GGD’en en GGD GHOR (€ 98 miljoen), de afrekening van subsidies voor vaccinaties door huisartsen (circa € 22 miljoen) en enkele terugontvangsten van vaccinaankopen over het jaar 2021 (€ 5 miljoen).

Licence