Base description which applies to whole site
+

3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Volksgezondheid (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

915.727

4.268.711

5.184.438

9.354

5.193.792

83.749

12.101

11.450

9.866

          

Uitgaven

3.159.740

4.692.956

7.852.696

121.558

7.974.254

104.545

65.842

59.046

55.418

          

1. Gezondheidsbeleid

487.694

30.600

518.294

30.547

548.841

30.740

29.453

23.527

9.986

Subsidies

24.078

2.700

26.778

‒ 3.522

23.256

0

0

0

0

(Lokaal) gezondheidsbeleid

23.812

2.700

26.512

‒ 3.522

22.990

0

0

0

0

Overige

266

0

266

0

266

0

0

0

0

Opdrachten

3.741

6.000

9.741

2.332

12.073

0

0

0

0

(Lokaal) gezondheidsbeleid

3.741

6.000

9.741

2.332

12.073

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

126.749

9.000

135.749

4.135

139.884

760

306

320

306

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

104.953

9.000

113.953

860

114.813

327

0

0

0

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

21.039

0

21.039

3.557

24.596

433

306

320

306

Overige

757

0

757

‒ 282

475

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

321.959

4.400

326.359

27.754

354.113

29.980

29.147

23.207

9.680

ZonMw: programmering

321.959

4.400

326.359

27.754

354.113

29.980

29.147

23.207

9.680

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

11.167

8.500

19.667

‒ 152

19.515

0

0

0

0

Aanpak Gezondheidsachterstanden

11.031

8.500

19.531

‒ 152

19.379

0

0

0

0

Overige

136

0

136

0

136

0

0

0

0

          

2. Ziektepreventie

2.512.444

4.633.606

7.146.050

92.536

7.238.586

73.740

36.315

36.048

45.878

Subsidies

394.006

33.350

427.356

50.491

477.847

62.760

39.422

40.338

38.804

Ziektepreventie

175.354

33.350

208.704

4.396

213.100

5.416

0

0

0

Bevolkingsonderzoeken

163.330

0

163.330

0

163.330

25.085

21.180

21.178

22.478

Vaccinaties

55.322

0

55.322

46.095

101.417

32.259

18.242

19.160

16.326

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

1.542.918

2.586.792

4.129.710

3.038

4.132.748

‒ 7.172

‒ 6.845

‒ 6.845

‒ 6.845

Ziektepreventie

1.542.918

2.570.592

4.113.510

440

4.113.950

‒ 9.827

‒ 9.500

‒ 9.500

‒ 9.500

Pandemische paraatheid

0

16.200

16.200

2.598

18.798

2.655

2.655

2.655

2.655

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

359.830

190.327

550.157

41.807

591.964

18.152

3.738

2.555

13.919

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

179.044

169.927

348.971

11.551

360.522

7.758

5.572

5.642

4.475

RIVM: Bevolkingsonderzoeken

45.411

0

45.411

0

45.411

0

0

0

0

RIVM: Vaccinaties

135.362

0

135.362

30.256

165.618

10.394

‒ 1.834

‒ 3.087

9.444

Pandemische paraatheid

0

20.400

20.400

0

20400

0

0

0

0

Overige

13

0

13

0

13

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

510.656

510.656

0

510.656

0

0

0

0

Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding

0

510.656

510.656

0

510.656

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

215.690

1.187.481

1.403.171

‒ 2.800

1.400.371

0

0

0

0

Pandemische paraatheid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

215.690

1.187.481

1.403.171

‒ 2.800

1.400.371

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Garanties

0

125.000

125.000

0

125.000

0

0

0

0

Overige

0

125.000

125.000

0

125.000

0

0

0

0

          

3. Gezondheidsbevordering

127.343

28.750

156.093

‒ 1.413

154.680

65

74

‒ 529

‒ 446

Subsidies

105.755

21.100

126.855

‒ 42.614

84.241

‒ 41.536

‒ 41.369

‒ 41.972

‒ 41.889

Preventie van schadelijk middelengebruik

17.808

10.600

28.408

109

28.517

‒ 375

‒ 366

‒ 360

‒ 306

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

19.269

10.500

29.769

‒ 1.392

28.377

‒ 165

‒ 54

‒ 29

0

Letselpreventie

4.532

0

4.532

1.046

5.578

634

634

0

0

Bevordering van seksuele gezondheid

62.953

0

62.953

‒ 42.386

20.567

‒ 41.630

‒ 41.583

‒ 41.583

‒ 41.583

Overige

1.193

0

1.193

9

1.202

0

0

0

0

Opdrachten

4.347

4.900

9.247

1.091

10.338

658

500

500

500

Gezondheidsbevordering

4.347

4.900

9.247

1.091

10.338

658

500

500

500

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

1.330

2.750

4.080

‒ 801

3.279

0

0

0

0

Overige

1.330

2.750

4.080

‒ 801

3.279

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

147

0

147

0

147

0

0

0

0

Overige

147

0

147

0

147

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

15.764

0

15.764

40.911

56.675

40.943

40.943

40.943

40.943

Gezondheidsbevordering (incl. Heroïnebehandeling)

15.764

0

15.764

40.911

56.675

40.943

40.943

40.943

40.943

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

4. Ethiek

32.259

0

32.259

‒ 112

32.147

0

0

0

0

Subsidies

28.563

0

28.563

‒ 112

28.451

0

0

0

0

Abortusklinieken

18.133

0

18.133

‒ 112

18.021

0

0

0

0

Medische Ethiek

10.430

0

10.430

0

10.430

0

0

0

0

Opdrachten

456

0

456

0

456

0

0

0

0

Medische Ethiek

456

0

456

0

456

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

3.240

0

3.240

0

3.240

0

0

0

0

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

3.240

0

3.240

0

3.240

0

0

0

0

          

Ontvangsten

40.803

30.625

71.428

29.640

101.068

10.000

10.000

10.000

10.000

Overige

40.803

30.625

71.428

29.640

101.068

10.000

10.000

10.000

10.000

Toelichting
1. Gezondheidsbeleid

Subsidies

(Lokaal) gezondheidsbeleidIn het kader van het actieprogramma Kansrijke Start is voor een extra jaar € 4,6 miljoen aan het Gemeentefonds toegevoegd voor gemeenten die een lokale coalitie willen vormen rondom de zorg en ondersteuning van kinderen in de eerste 1000 dagen.

In 2021 zijn structureel vanaf 2022 middelen aan het Gemeentefonds toegevoegd voor de uitvoering van het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)’. Door vertraging van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel (per 1 juli 2022 in plaats van per 1 januari 2022) zijn de niet benodigde middelen (€ 1,3 miljoen) vanwege deze vertraging voor het 1e halfjaar van 2022 teruggeboekt. De overige mutaties bedragen per saldo € 0,1 miljoen.

Bijdragen aan agentschappen

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreedHet budget is verhoogd met € 3,6 miljoen voor additionele opdrachten die aan het RIVM zijn verstrekt. Het betreft additionele opdrachten op het terrein van het programma Risicoschatting en beoordeling voor beleid (€ 1,0 miljoen) en het programma Volksgezondheid en Zorg (€ 2,6 miljoen).

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

ZonMw: programmeringVanuit artikel 2 Curatieve Zorg worden middelen overgeheveld voor de uitvoering van het Onderzoeksprogramma Dementie (€ 2,5 miljoen), het Actieprogramma Grip op Onbegrip (€ 11,3 miljoen) de opdracht Gender en gezondheid (€ 1,8 miljoen) en het programma COVID-19 aanhoudende klachten en nazorg (3,3 miljoen) door ZonMw.

Daarnaast zijn vanuit artikel 3 Langdurige Zorg en ondersteuning middelen overgeheveld voor de uitvoering door ZonMw van het Onderzoeksprogramma Dementie (€ 4,0 miljoen), het programma Thuiswonende mensen met dementie (€ 1,9 miljoen) en het programma Kennisnetwerken voor specifieke doelgroepen (€ 1,3 miljoen).

De overige mutaties bedragen per saldo € 1,7 miljoen.

2. Ziektepreventie

Subsidies

Ziektepreventie

Meer mensen hebben, na een besmetting met het coronavirus, te kampen met long covid klachten. Er melden zich hierdoor meer patiënten bij C-support dan verwacht. In 2022 wordt daarom een aanvullend budget van € 4,2 miljoen beschikbaar gesteld.

De overige mutaties bedragen per saldo € 0,2 miljoen.

Vaccinaties

Door demografische ontwikkelingen (ouderen die in aanmerking komen voor de griepprik), stijgende opkomstpercentages en het uitbreiden van de doelgroep naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad, zijn voor de komende jaren meer middelen (voor 2022 € 16,4 miljoen) nodig om aan de groeiende vraag voor griepvaccinaties te kunnen voldoen. Het betreft zowel kosten voor de vaccins als het zetten van het griepvaccin. Op dit instrument betreft het de kosten voor het zetten van het griepvaccin.

Voor de inhaalcampagne HPV-vaccinatie voor jongvolwassenen van 18 tot en met 26 jaar is aanvullend budget van € 31,7 miljoen benodigd. De verwachting is dat 60% van de mannen die niet eerder de mogelijkheid hebben gehad, en 50% van de vrouwen die zich niet (volledig) hebben laten vaccineren bereid zijn dit alsnog te doen. Eerder was uitgegaan van een opkomst van maximaal 20% bij zowel mannen en vrouwen voor deze groep jongvolwassenen Het betreft zowel additionele kosten voor het vaccin als het zetten van het hpv-vaccin. Op dit instrument gaat het om de kosten voor het zetten van het vaccin.

De overige mutaties bedragen per saldo minus € 2,0 miljoen.

Opdrachten

Pandemische paraatheid

Vanuit het instrument opdrachten Ziektepreventie is € 2,6 miljoen overgeheveld voor de uitvoering van opdrachten in het kader van Pandemische paraatheid.

Bijdragen aan agentschappen

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

Voor de uitvoering van additionele opdrachten door het RIVM is binnen artikel 1 Volksgezondheid € 3,5 overgeheveld vanuit het instrument opdrachten Ziektepreventie voor Antimicrobiële resistentie. Daarnaast is € 3,0 miljoen overgeheveld van het instrument RIVM: Vaccinaties voor de implementatie van de invoering van HPV-vaccinatie voor jongens, een verlaging van het HPV-vaccinatiemoment voor zowel jongens als meisjes en een inhaalcampagne tot 18 jaar én voor de inkoop, opslag en distributie van PrEP medicatie.

Vanuit artikel 4 Zorgbreed beleid is € 2,4 miljoen overgeheveld voor de invoering van bevolkingsonderzoek naar kanker in Caribisch Nederland.

Verder is het budget met € 1,2 miljoen verhoogd voor de implementatie van de uitbreiding van de doelgroep van de griepvaccinatie met enkele risicogroepen.

De overige mutaties bedragen per saldo € 1,4 miljoen.

RIVM: Vaccinaties

Door demografische ontwikkelingen (ouderen die in aanmerking komen voor de griepprik), stijgende opkomstpercentages en het uitbreiden van de doelgroep aan de hand van het advies van de Gezondheidsraad, zijn voor de komende jaren meer middelen (voor 2022 gaat het om € 10,5 miljoen voor het aanschaffen van extra vaccins) nodig om aan de groeiende vraag griepvaccinaties te kunnen voldoen.

Voor de inhaalcampagne HPV-vaccinatie voor jongvolwassenen van 18 tot en met 26 jaar is aanvullend budget van € 22,8 miljoen (additionele kosten voor de aanschaf van vaccins) benodigd. De verwachting is dat 50% van de mannen die niet eerder de mogelijkheid hebben gehad, en 60% van de vrouwen die zich niet (volledig) hebben laten vaccineren bereid zijn dit alsnog zouden willen laten doen. Eerder was uitgegaan van een opkomst van maximaal 20% bij zowel mannen en vrouwen voor deze doelgroep.

Binnen Artikel 1 Volksgezondheid is € 3,0 miljoen overgeheveld naar het instrument RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra voor de implementatie van de invoering van HPV-vaccinatie voor jongens, een verlaging van het HPV-vaccinatiemoment voor zowel jongens als meisjes en een inhaalcampagne tot 18 jaar én voor de inkoop, opslag en distributie van PrEP medicatie.

Bijdrage aan medeoverheden

Overige

Er is € 2,5 miljoen overgeboekt naar het ministerie van Defensie voor hun inzet bij de teststraten. Daarnaast is € 0,3 beschikbaar gesteld aan gemeenten voor kosten in het kader van de handhaving van de quarantaineplicht.

3. Gezondheidsbevordering

Subsidies

Bevordering van seksuele gezondheidDe subsidieregelingen PrEP en Aanvullende Seksuele Gezondheid zijn Specifieke uitkeringen en dienen te worden verantwoord onder het instrument Bijdrage Medeoverheden. Voor de uitvoering van de subsidieregelingen is daartoe € 41,6 miljoen overgeheveld.De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,8 miljoen.

Bijdrage Medeoverheden

OverigDe subsidieregelingen PrEP en Aanvullende Seksuele Gezondheid zijn Specifieke uitkeringen en dienen te worden verantwoord onder het instrument Bijdrage Medeoverheden. Voor de uitvoering van de subsidieregelingen is daartoe € 41,6 miljoen overgeheveld vanuit het instrument Subsidies Bevordering van seksuele gezondheid.De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,7 miljoen.

Ontvangsten

Op basis van de gerealiseerde meerontvangsten op artikel 1 Volksgezondheid in de afgelopen vier jaar kan de ontvangstenraming vanaf 2022 structureel worden ophoogd. De meerontvangsten worden onder andere veroorzaakt door niet geraamde ontvangsten in verband met de afrekening van betaalde voorschotten uit voorgaande jaren voor de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken naar Borstkanker, Baarmoederhalskanker en Darmkanker, voor de uitvoering van de Niet invasieve preventieve test (NIPT) en de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma en het Nationaal Programma Grieppreventie.

Licence