Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.2 Artikel 22: Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)

Budgettaire gevolgen van beleid art. 22 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting

Stand 2e incidentele suppletoire begroting

Mutaties 3e incidentele suppletoire begroting

Stand 3e incidentele suppletoire begroting

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

              

Verplichtingen

269.321

0

269.321

157.143

426.464

479.242

905.706

35.737

941.443

    
              

Uitgaven

462.658

0

462.658

910

463.568

229.242

692.810

21.337

714.147

    
              

Subsidies (regelingen)

             

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

2.635

0

2.635

4.193

6.828

 

6.828

 

6.828

    

Natuur en Biodiversiteit op land

24.746

0

24.746

‒ 2.080

22.666

 

22.666

 

22.666

    

Beheer Kroondomeinen

803

0

803

68

871

 

871

 

871

    

Duurzame visserij

7.845

0

7.845

44.958

52.803

 

52.803

 

52.803

    

Overige stelsel activiteiten

0

0

0

5.699

5.699

 

5.699

 

5.699

    

Leningen

             

Leningen rente en aflossing

23.145

0

23.145

‒ 222

22.923

 

22.923

 

22.923

    

Garanties

             

Garantie Klimaatfonds

324

0

324

0

324

 

324

 

324

    

Opdrachten

             

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

15.343

0

15.343

‒ 4.759

10.584

 

10.584

1.350

11.934

    

Natuur en Biodiversiteit op land

266.805

0

266.805

‒ 241.531

25.274

 

25.274

5.587

30.861

    

Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren

11.751

0

11.751

‒ 4.040

7.711

 

7.711

 

7.711

    

Duurzame visserij

41.210

0

41.210

‒ 36.561

4.649

 

4.649

 

4.649

    

Overige stelsel activiteiten

6.408

0

6.408

‒ 6.408

0

        

Internationale Samenwerking

3.655

0

3.655

‒ 1.300

2.355

 

2.355

 

2.355

    

Caribisch Nederland

4.364

0

4.364

‒ 4.364

0

 

0

 

0

    

Klimaatimpuls Natuur en Biodiversiteit

13.774

0

13.774

‒ 8.098

5.676

 

5.676

 

5.676

    

Regio Deals

550

0

550

0

550

 

550

 

550

    

Bijdrage aan agentschappen

             

Rijksrederij

9.293

0

9.293

1.900

11.193

 

11.193

 

11.193

    

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

             

Staatsbosbeheer

28.293

0

28.293

0

28.293

 

28.293

 

28.293

    

Bijdrage aan medeoverheden

             

Caribisch Nederland

0

0

0

12.184

12.184

 

12.184

 

12.184

    

Specifieke uitkering

0

0

0

241.051

241.051

229.242

470.293

14.400

484.693

    

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

             

Internationale Samenwerking

1.714

0

1.714

220

1.934

 

1.934

 

1.934

    
              

Ontvangsten

44.651

0

44.651

4.380

49.031

 

49.031

 

49.031

    

Toelichting

Opdrachten

Natuur en Biodiversiteit op land

In het kader van gebiedsgericht werken worden middelen beschikbaar gesteld voor aanvullende personele capaciteit bij het Ministerie van IenW en het Ministerie van BZK (€ 1 mln.) . Daarnaast wordt er in 2022 € 3,6 mln. beschikbaar gemaakt om de Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied te faciliteren. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het in kaart brengen en opzetten van de informatiehuishouding van RTLG ten behoeve van het NPLG, het uitvoeren van een omgevingsverkenning, het organiseren van werkconferenties, de opbouw van de netwerkfaciliteit en het uitvoeren van een arbeidsmarktanalyse. Ook wordt in navolging van het coalitieakkoord een Ecologische Autoriteit ingesteld voor een onafhankelijke ecologische toets van de gebiedsplannen (€ 0,9 mln.). Tevens wordt in 2022 € 1,4 mln. beschikbaar gesteld voor de uitvoerings- en communicatiekosten van het NPLG. Het gaat daarbij onder meer om de uitvoering van de milieueffectenrapportage (planMER) van het programma en het ontwikkelen en uitvoeren van een overkoepelende communicatieaanpak.

Bovenstaande kosten hebben een meerjarige doorwerking, deze zullen in een Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting 2023 inzichtelijk worden gemaakt en deze wordt voor de begrotingsbehandeling met de Kamer gedeeld.

Bijdrage aan medeoverheden

Specifieke uitkering

Provincies worden in staat gesteld het gebiedsgericht werken ten behoeve van het realiseren van de opgave van het Nationaal Programma Landelijk Gebied te intensiveren door een voorschot van €14,4 uit te keren als specifieke uitkering. Het voorschot per provincie bedraagt € 1,2 mln. per jaar.

Bovenstaande kosten hebben ook een doorwerking in 2023, deze zullen in een Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting 2023 inzichtelijk worden gemaakt en deze wordt voor de begrotingsbehandeling met de Kamer gedeeld.

Licence