Base description which applies to whole site

Artikel 31 Politie

Artikel 31 Politie
 

Vastgestelde begroting 2022 incl ISB 1,2 en 3)

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties ISB 4

Stand incidentele suppletoire begroting

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

6.676.221

244.687

250.321

7.171.229

321.781

362.265

400.920

397.790

         

Programma-uitgaven

6.697.317

244.687

250.321

7.192.325

321.781

362.265

400.920

397.790

Waarvan juridisch verplicht

   

97%

    

31.2 Bekostiging Politie

        

Bijdrage ZBO's/RWT's

        

Politie

6.419.565

240.787

250.321

6.910.673

321.781

362.265

400.920

397.790

Politieacademie

3.075

97

0

3.172

0

0

0

0

Bijdrage medeoverheden

        

Brandweer- en politiekorps (BES)

27.331

887

0

28.218

0

0

0

0

Opdrachten

        

Taptolken

11.369

‒ 8.143

0

3.226

0

0

0

0

         

31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

        

Bijdrage ZBO's/RWT's

        

Internationale Samenwerkingsoperaties

11.588

102

0

11.690

0

0

0

0

Beheer meldkamers

203.543

12.254

0

215.797

0

0

0

0

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

892

28

0

920

0

0

0

0

Bijdrage medeoverheden

        

Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg

834

27

0

861

0

0

0

0

Subsidies

        

Opsporing

2.362

81

0

2.443

0

0

0

0

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

3.601

111

0

3.712

0

0

0

0

Overige Subsidies

550

18

0

568

0

0

0

0

Opdrachten

        

Providers

10.304

‒ 1.642

0

8.662

0

0

0

0

Overige Opdrachten

2.303

80

0

2.383

0

0

0

0

         

Ontvangsten

500

2.580

0

3.080

0

0

0

0

Toelichting

31.2 Bekostiging Politie

In onderstaande tabel zijn de mutaties op artikel 31 nader gespecificeerd en toegelicht.

Tabel 1 mutaties bijdrage Politie

omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

PTSS/Bijzondere zorg

23.800

23.800

23.800

24.000

27.000

Operationele centra meldkamers

3.100

9.500

15.000

15.000

15.000

Intercentiedesk

 

14.000

17.000

17.000

17.000

Intereceptie

10.700

16.000

16.000

16.000

16.000

Taakontwikkeling NOS

26.500

26.500

25.000

25.000

25.000

Agenten in de wijk

0

0

45.800

91.000

91.000

Versterking opsporing/landelijke eenheid

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Politieonderwijs 2021

19.900

16.800

13.200

13.300

13.000

Kunstmatige intelligentie

26.700

40.000

40.000

40.000

40.000

Voortgaande vernieuwing basisvoorzieningen

76.900

92.000

41.200

3.400

0

Basisvoorzieningen IV

3.200

28.800

61.800

89.800

92.800

BUMA

10.000

5.000

0

0

0

Diversen

29.721

29.581

43.465

46.420

40.990

Totaal

250.521

321.981

362.265

400.920

397.790

PTSS/Bijzondere zorg

Politiemedewerkers met PTSS hebben recht op een smartengelduitkering. Hiervoor is een voorziening gevormd op de balans van politie. Daarnaast wordt ingezet op het voorkomen en behandelen van PTSS.

Operationele centra meldkamers

Een ophoging van de (operationele) formatie bij de Operationele Centra is noodzakelijk om te komen tot een landelijk netwerk van 10 technisch en operationeel verbonden Operationele Centra waar te allen tijde (24 uur/dag en 365 dagen/jaar) de vitale meldkamerfuncties kunnen worden uitgevoerd, in het bijzonder de life-line functie.

Interceptiedesk

De politie investeert in mensen en middelen ter versterking van de interceptiedesk. De ID is onderdeel van de specialistische opsporing die alle rechercheafdelingen en basisteams ondersteunt bij de inzet van middelen inzake bijzondere opsporingsbevoegdheden en is een belangrijk onderdeel van de digitale ontwikkeling en datagedreven opsporing.

Interceptie

De middelen voor interceptie worden ingezet voor het tegengaan van ondermijning (CA-middelen) en zijn gericht op opsporing en vervolging.

Taakontwikkeling Niet Operationele Sterkte

Als gevolg van ontwikkelingen in de maatschappij en regelgeving waar werkgevers aan moeten voldoen, zijn de kosten bij politie gestegen. Hierbij valt onder ander te denken aan: de onderdelen Instroom-doorstroom en uitstroom (IDU), operationele begeleiding en training (OBT), bedrijfshulpverlening en coördinatie banenafspraak en screening en informatiebeveiliging. Daarnaast is er capaciteit nodig voor de werving van nieuwe medewerkers.

Agenten in de wijk

De middelen voor Agenten in de Wijk zijn bestemd voor een capaciteitsuitbreiding voor de politie met 700 fte. Het gaat in dit verband om een combinatie van wijkagenten, ‘digitale wijkagenten’ en/of andere agenten die in en voor de wijk werken (indicatief 60% van het totaal), als ook om agenten die in de basisteams gaan werken aan de opsporing van veel voorkomende criminaliteit (indicatief 40% van het totaal).

Versterking opsporing/Landelijke eenheid

De toegenomen professionaliteit van criminele organisaties vergt investeringen. Op landelijk niveau wordt primair in de Landelijke Eenheid (LE) geïnvesteerd, waarbij ook de uitkomsten van de (de komende maanden te verwachten) rapporten van de Inspectie JenV, commissie-(Oebele) Brouwer en commissie-Schneiders worden betrokken over de taakuitvoering, cultuur, inrichting en sturing van de LE. Daarmee worden de aanpak van criminogene fenomenen en de complexe operaties die daarmee gepaard gaan geborgd. Ook de (digitale) opsporing krijgt een impuls.

Politieonderwijs

De middelen worden ingezet in de noodzakelijke versterking van het politieonderwijs. Naast de modernisering van het politieonderwijs wordt ook een deel van deze extra gelden besteed aan het aannemen van extra docenten. In de begin jaren is er sprake van incidentele kosten voor het vernieuwde Politieonderwijs (PO 21).

Kunstmatige intelligentie

De middelen voor kunstmatige intelligentie worden ingezet voor het tegengaan van ondermijning (CA-middelen) en zijn gericht op opsporing en vervolging.

Voortgaande vernieuwing basisvoorzieningen

Met de inzet van deze incidentele middelen kan een deel van het fundament van de politieorganisatie de komende jaren versterkt worden. Deze worden ingezet voor vernieuwing van basis-ICT-voorzieningen om de druk op de Gebiedsgebonden Politie (GGP) te ontzien. Het administratieve werk wordt hierdoor vereenvoudigd.

Basisvoorzieningen IV

De politie gebruikt in de uitvoering van haar wettelijke taken diverse IV systemen. Niet alle systemen voldoen aan de huidige standaarden voor gebruik, beveiliging en het uitwisselen van gegevens met de keten en wet- en regelgeving. De uitvoering heeft behoefte aan nieuwe ondersteunende bedrijfsvoeringssystemen en betere mogelijkheden om tijd en plaats onafhankelijk te werken. Met deze middelen kan politie de benodigde vernieuwing uitvoeren.

Buma

Met deze incidentele middelen worden de maatregelen die in 2021 afliepen gecontinueerd en zijn specifiek gericht op tijdelijk extra capaciteit in de eenheden gezien de onderbezetting in de Operationele Sterkte. Deze Buma-gelden waren voor het vergroten van de inzetbaarheid en werden ingezet om de uitstroom en geleidelijke instroom te overbruggen en om de inzetbaarheid op niveau te houden en flexibel in te kunnen zetten. Zie ook de Kamerbrief van 14-11-2018 (kamerstukken II 2018-2019, 29 628, nr. 820).

Diversen

De reeks diversen bestaat uit een aanpak posten van minder dan € 10 mln, op onder andere het gebied van aanpak discriminatie, zedenwetgeving, forensisch medisch onderzoek, bloedafname, technische beveiliging locaties en zedenteams.

Licence