Base description which applies to whole site

Artikel 31 Politie

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 Politie (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

6.674.646

1.575

6.676.221

244.687

6.920.908

223.529

217.692

231.869

162.007

          

Programma-uitgaven

6.695.742

1.575

6.697.317

244.687

6.942.004

223.529

217.692

231.869

162.007

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

100%

    

31.2 Bekostiging Politie

         

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

Politie

6.417.990

1.575

6.419.565

240.787

6.660.352

225.468

219.620

233.797

163.935

Politieacademie

3.075

0

3.075

97

3.172

97

97

97

97

Bijdrage medeoverheden

         

Brandweer- en politiekorps (BES)

27.331

0

27.331

887

28.218

887

863

863

863

Opdrachten

         

Taptolken

11.369

0

11.369

‒ 8.143

3.226

‒ 10.985

‒ 10.985

‒ 10.985

‒ 10.985

          

31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

         

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

Internationale Samenwerkingsoperaties

11.588

0

11.588

102

11.690

110

110

110

110

Beheer meldkamers

203.543

0

203.543

12.254

215.797

8.266

8.301

8.301

8.301

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

892

0

892

28

920

28

28

28

28

Bijdrage medeoverheden

         

Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg

834

0

834

27

861

27

27

27

27

Subsidies

         

Opsporing

2.362

0

2.362

81

2.443

81

81

81

81

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

3.601

0

3.601

111

3.712

111

111

111

111

Overige Subsidies

550

0

550

18

568

18

18

18

18

Opdrachten

         

Providers

10.304

0

10.304

‒ 1.642

8.662

‒ 659

‒ 659

‒ 659

‒ 659

Overige Opdrachten

2.303

0

2.303

80

2.383

80

80

80

80

          

Ontvangsten

500

0

500

2.580

3.080

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO’s/RWT’s heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.

Toelichting

Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging Politie

Politie. Deze post bedrag bestaat uit onder meer de volgende mutaties.

  • Vanwege de toenemende ondermijnende criminaliteit neemt de vraag vanuit het gezag naar bewaking en beveiliging van personen nog steeds toe. Hiervoor wordt budget overgeheveld vanuit het artikel aanpak ondermijning naar politie voor de jaren 2022 (14,1 mln.), 2023 (9,3 mln.) en 2024 (3,7 mln.). Zie ook de toelichting bij artikel 33;

  • Toekenning prijsbijstelling tranche 2022-2027 waarvan 46,9 mln aan politie aflopend naar 46,5 mln. in 2027;

  • Toekenning loonbijstelling tranche 2022-2027 waarvan 157,4 aan politie in 2022 aflopend naar 156 mln. in 2027;

  • Naar aanleiding van de gemaakte afspraken in het kader van de landspakketten zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van ondermijning in Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Met de extra middelen wordt een bestendiging van de ondermijningsaanpak in Curaçao en een uitbreiding naar Aruba bewerkstelligd. Hiervan is 10,6 mln. in 2022 voor het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherche samenwerkingsteam beschikbare middelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid en via JenV aan politie ter beschikking gesteld;

  • Het beheer van het taptolkenbudget wordt meerjarig overgedragen van JenV naar de Politie. Het betreft een technische mutatie waarbij het budget taptolken meerjarig wordt overgeheveld. In 2022 8,5 mln. en vanaf 2023 meerjarig 11,4 mln.

Opdrachten TaptolkenDeze post bestaat hoofdzakelijk uit de meerjarige overdracht van het budget taptolken aan politie. Zie ook de mutatie bij het onder onderdeel politie.

31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

Beheer meldkamers Deze post bestaat voornamelijk uit de meerjarige toekenning van de prijsbijstelling 5,3 mln. en de meerjarige loonbijstelling 3 mln. Het restant saldo bestaat uit een paar kleinere mutaties.

Licence