Base description which applies to whole site

Artikel 31 Politie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 Politie (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

6.676.221

7.171.229

113.957

52.798

7.337.984

      

Programma-uitgaven

6.697.317

7.192.325

113.957

52.798

7.359.080

Waarvan juridisch verplicht

    

100%

31.2 Bekostiging Politie

     

Bijdrage ZBO's/RWT's

     

Politie

6.419.565

6.910.673

111.470

52.766

7.074.909

Politieacademie

3.075

3.172

39

0

3.211

Bijdrage medeoverheden

     

Brandweer- en politiekorps (BES)

27.331

28.218

0

0

28.218

Opdrachten

     

Taptolken

11.369

3.226

0

0

3.226

      

31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

     

Bijdrage ZBO's/RWT's

     

Internationale Samenwerkingsoperaties

11.588

11.690

0

0

11.690

Beheer meldkamers

203.543

215.797

1.873

‒ 9.661

208.009

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

892

920

0

0

920

Bijdrage medeoverheden

     

Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg

834

861

0

10.061

10.922

Subsidies

     

Opsporing

2.362

2.443

0

0

2.443

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

3.601

3.712

0

0

3.712

Overige Subsidies

550

568

575

0

1.143

Opdrachten

     

Providers

10.304

8.662

0

0

8.662

Overige Opdrachten

2.303

2.383

0

‒ 368

2.015

      

Ontvangsten

500

3.080

9.323

9.138

21.541

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO’s/RWT’s heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.

Toelichting

Mutaties Uitgaven

31.2 Bekostiging Politie

Politie 164,2 mln. Deze post bestaat uit onder andere de volgende mutaties:

  • Naar aanleiding van het akkoord cao-politie wordt een verdere overheveling van de aanvullende middelen ten behoeve CAO Politie gedaan van artikel 92 naar artikel 31 politie voor 93,7 mln. Dit betreft een technische mutatie.

  • Vanwege onderbesteding van politie op bijzondere bijdragen wordt het geld (totaal 18,5 mln.) teruggevorderd. Zie ook de ontvangsten.

  • Een bijdrage voor FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit) van 7 mln.

  • Voor digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen wordt 6,9 mln. overgeheveld naar politie voor uitvoering van de diverse projecten. Zie ook de tabel met belangrijkste mutaties.

  • Ten behoeve van de uitvoering van beveiligingsmaatregelen in het hoogste weerstandsniveau en de verdere versterking van het stelsel bewaken en beveiligen worden aan politie extra middelen (ad 7,5 mln.) toegekend.

  • Er wordt 6,8 mln. overgeheveld van artikel 33 naar artikel 31 politie voor de voorbereiding van de herziening van het nieuwe Wetboek van Strafvordering

  • Het restant bedrag omvat diverse kleinere mutaties.

31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

Beheer Meldkamers ‒ 7,8 mln.Deze post bestaat voornamelijk uit een bijdrage aan politie voor een bedrag van 10 mln. voor de uitvoering van diverse werkzaamheden in het kader van Nationale Openbare Orde en Veiligheidsarchitectuur (NOOVA) en ten behoeve van C2000-ict systeem.

Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg 10 mln.Betreft de overboeking van de bijdrage vanuit beheer meldkamers naar politiezorg van 10 mln. zie toelichting post Beheer Meldkamers.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met 18,5 mln. Onderbesteding van politie op bijzondere bijdragen, die ook in 2022 niet meer aan het daaraan gekoppelde doel wordt besteed, wordt (totaal 18,5 mln.) teruggevorderd. Zie ook de uitgaven.

Licence