Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's

Mutaties 6e ISB

Stand 6e ISB

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

14.146.569

150.790

14.297.359

138.700

82.200

86.600

68.500

19.500

         

Uitgaven

13.982.147

150.790

14.132.937

138.700

82.200

86.600

68.500

19.500

waarvan juridisch verplicht (percentage)

99,9%

       
         

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

176.833

132.490

309.323

92.100

27.400

23.400

9.900

9.900

Subsidies

49.833

3.000

52.833

12.000

11.200

7.000

0

0

Toegang tot zorg en ondersteuning

9.821

0

9.821

0

0

0

0

0

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

17.207

1.000

18.207

1.000

0

0

0

0

Inclusieve samenleving

7.975

2.000

9.975

11.000

11.200

7.000

0

0

Kennis en informatiebeleid

11.079

0

11.079

0

0

0

0

0

Overige

3.751

0

3.751

0

0

0

0

0

Opdrachten

81.070

79.590

160.660

0

0

0

0

0

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

61.349

0

61.349

0

0

0

0

0

Toegang tot zorg en ondersteuning

1.768

0

1.768

0

0

0

0

0

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

1.273

1.850

3.123

1.850

0

0

0

0

Inclusiviteit

5.403

77.740

83.143

12.300

9.800

10.800

0

0

Kennis, informatie en innovatiebeleid

1.542

0

1.542

0

0

0

0

0

Aanbesteden Sociaal Domein

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

9.735

0

9.735

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

4.388

1.800

6.188

0

0

0

0

0

Overige

4.388

1.800

6.188

27.800

31.300

18.300

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

13.039

0

13.039

0

0

0

0

0

Doventolkvoorzieningen

13.039

0

13.039

0

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

7.703

17.700

25.403

80.100

16.200

16.400

9.900

9.900

Overige

7.703

17.700

25.403

80.100

16.200

16.400

9.900

9.900

Storting/onttrekking begrotingsreserve

20.800

30.400

51.200

0

0

0

0

0

Stimulerings regeling wonen en zorg

20.800

30.400

51.200

20.800

28.300

56.800

0

0

         

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

13.805.314

18.300

13.823.614

46.600

54.800

63.200

58.600

9.600

Subsidies

154.785

18.000

172.785

46.600

54.800

63.200

58.600

9.600

Zorg merkbaar beter maken

71.550

8.200

79.750

27.100

25.300

23.700

9.600

9.600

Kennis, informatie en innovatiebeleid

40.520

0

40.520

0

0

0

0

0

Palliatieve zorg en ondersteuning

42.715

9.800

52.515

19.500

29.500

39.500

49.000

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Bekostiging

13.484.600

0

13.484.600

0

0

0

0

0

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

4.184.600

0

4.184.600

0

0

0

0

0

Bijdrage Wlz

9.300.000

0

9.300.000

0

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

24.191

300

24.491

0

0

0

0

0

Zorgdragen voor langdurige zorg

24.191

300

24.491

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

428

0

428

0

0

0

0

0

Overige

428

0

428

     

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

141.310

0

141.310

0

0

0

0

0

Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank

44.528

0

44.528

0

0

0

0

0

Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg

96.782

0

96.782

0

0

0

0

0

         

Ontvangsten

5.691

0

5.691

0

0

0

0

0

Overige

5.691

0

5.691

0

0

0

0

0

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

Middelen coalitieakkoord

Een tegen eenzaamheid

Het kabinet zet zich in om de trend van eenzaamheid om te buigen, zodat in 2025 een lager percentage van de ouderen in Nederland zich eenzaam voelt. Om dit te realiseren wordt ingezet op het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid en het doorbreken en duurzaam aanpakken van eenzaamheid. Het gaat in totaal om budget van € 16 miljoen voor de jaren 2022 en 2023.

Het budget van € 10 miljoen voor 2022 is verdeeld over de instrumenten opdrachten en bijdragen medeoverheden. Ook is voor 2022 (€ 0,2 miljoen) en 2023 (€ 0,2 miljoen) personeelsbudget voor de uitvoeringskosten opgenomen bij artikel 10.

Woon-zorg combinaties en stimuleren langer thuis wonen

Het doel is ervoor te zorgen dat de samenleving voorbereid is op een ouder wordende populatie, dat ouderen langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen, minder snel een beroep doen op (zwaardere vormen van) ondersteuning en zorg en het vergroten van de inzet van digitale zorg en ondersteuning.

Het gaat in totaal om € 300 miljoen voor de jaren 2022 tot en met 2027 waarvan € 37,5 miljoen beschikbaar is in 2022. Het totale budget is meerjarig verdeeld over subsidies, opdrachten, bijdragen aan agentschappen en de stimuleringsregeling wonen en zorg. Van het totale budget is op artikel 10 € 2,4 miljoen opgenomen voor personele kosten.

Suïcide preventie

Voor 113 zelfmoordpreventie stelt het coalitieakkoord tot en met 2027 per jaar € 2 miljoen extra ter beschikking.

Dak- en thuislozen

Het kabinet zet in op het voorkomen van dakloosheid, vernieuwing van de maatschappelijke opvang en het realiseren van woonplekken met passende ondersteuning voor (dreigend) dakloze mensen. Het gaat in totaal om een budget van € 68,1 miljoen voor de jaren 2022 en 2023. Hiervan komt € 3,1 miljoen voor 2022 beschikbaar.

Respijtzorg

Respijtzorg heeft als doel dat meer mensen die voor een naaste zorgen zich gefaciliteerd en ondersteund voelen om hun zorgtaken uit te voeren via een innovatief (respijt)zorgaanbod en aandacht voor overbelasting (op onder andere werk en school). Om het ‘zorgen voor je naaste’ te faciliteren, wordt er met deze maatregel ingezet op het bereiken van resultaten op twee gebieden: innovatie van het respijtzorg-aanbod en opvolging van de landelijke aanpak Samen Sterk voor Mantelzorg. Het gaat in totaal om € 10 miljoen per jaar voor de jaren 2022 tot en met 2027.

Opdrachten

Inclusiviteit

Middelen corona gerelateerde uitgaven

Meerkosten sociaal domein

In 2022 is afgesproken dat aan gemeenten de meerkosten worden vergoed die direct voortvloeien uit de coronamaatregelen van het kabinet. Deze post betreft meerkosten in verband met de Jeugdwet en de Wmo 2015. In 2022 worden meerkosten verwacht van € 73 miljoen. De hoogte van de compensatie wordt na de zomer op basis van een onderzoek vastgesteld en uitgekeerd.

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Middelen coalitieakkoord

Verbeteren palliatieve zorg

In het coalitieakkoord zijn middelen gereserveerd om de palliatieve zorg verder te verbeteren. Deze middelen worden onder andere ingezet voor een vervolg van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ II), verdere ontwikkeling van het bijbehorende kwaliteitskader, het verbeteren van de bekostiging, een expertisecentrum en de subsidieregeling ‘Palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging’ voor versterking van hospices en versterken van de ondersteuning van zorgnetwerken.

Het gaat in totaal om € 147,3 miljoen voor de jaren 2022 tot en met 2026 waarvan € 10 miljoen beschikbaar is in 2022.

Subsidies

Continuïteit van zorg

Dit betreft de dekking van een noodzakelijke bijdrage aan de continuïteit van zorg in het door wateroverlast getroffen gebied in Limburg.

Licence