Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

13.945.269

352.090

14.297.359

913.361

15.210.720

753.762

‒ 267.875

145.391

524.300

          

Uitgaven

13.780.847

352.090

14.132.937

992.710

15.125.647

753.762

‒ 267.875

145.391

524.300

          

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

175.533

133.790

309.323

‒ 34.441

274.882

44.374

39.815

41.203

43.320

Subsidies

48.833

4.500

53.333

492

53.825

12.198

22.845

32.933

38.050

Toegang tot zorg en ondersteuning

9.821

0

9.821

‒ 200

9.621

0

0

0

0

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

17.207

1.000

18.207

‒ 298

17.909

‒ 602

‒ 205

‒ 117

0

Inclusieve samenleving

6.975

3.500

10.475

‒ 1.500

8.975

12.800

23.050

33.050

38.050

Kennis en informatiebeleid

11.079

0

11.079

0

11.079

0

0

0

0

Overige

3.751

0

3.751

2.490

6.241

0

0

0

0

Opdrachten

80.070

80.590

160.660

‒ 1.533

159.127

4.176

4.470

4.470

4.470

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

61.349

0

61.349

0

61.349

0

0

0

0

Toegang tot zorg en ondersteuning

1.768

0

1.768

0

1.768

0

0

0

0

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

1.273

1.850

3.123

‒ 11

3.112

0

0

0

0

Inclusiviteit

4.403

78.740

83.143

‒ 3.362

79.781

4.176

4.470

4.470

4.470

Kennis, informatie en innovatiebeleid

1.542

0

1.542

0

1.542

0

0

0

0

Aanbesteden Sociaal Domein

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

9.735

0

9.735

1.840

11.575

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

5.088

1.100

6.188

0

6.188

10.800

800

800

800

Overige

5.088

1.100

6.188

0

6.188

10.800

800

800

800

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

13.039

‒ 500

12.539

0

12.539

0

0

0

0

Overige

13.039

‒ 500

12.539

0

12.539

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

7.703

17.700

25.403

‒ 18.900

6.503

11.200

3.200

3.000

0

Overige

7.703

17.700

25.403

‒ 18.900

6.503

11.200

3.200

3.000

0

Storting/onttrekking begrotingsreserve

20.800

30.400

51.200

‒ 14.500

36.700

6.000

8.500

0

0

Stimulerings regeling wonen en zorg

20.800

30.400

51.200

‒ 14.500

36.700

6.000

8.500

0

0

          

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

13.605.314

218.300

13.823.614

1.027.151

14.850.765

709.388

‒ 307.690

104.188

480.980

Subsidies

154.785

18.000

172.785

‒ 9.244

163.541

26.673

31.597

32.577

20.332

Zorg merkbaar beter maken

71.550

8.200

79.750

‒ 9.017

70.733

23.207

26.469

35.798

29.216

Kennis, informatie en innovatiebeleid

40.520

0

40.520

‒ 1.611

38.909

1.966

3.628

5.279

9.116

Palliatieve zorg en ondersteuning

42.715

9.800

52.515

1.384

53.899

1.500

1.500

‒ 8.500

‒ 18.000

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bekostiging

13.284.600

200.000

13.484.600

1.031.400

14.516.000

665.200

‒ 349.800

59.400

448.200

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

4.184.600

0

4.184.600

31.400

4.216.000

415.200

550.200

559.400

598.200

Bijdrage Wlz

9.100.000

200.000

9.300.000

1.000.000

10.300.000

250.000

‒ 900.000

‒ 500.000

‒ 150.000

Inkomendoverdrachten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

24.191

300

24.491

1.854

26.345

2.006

1.550

1.550

550

Zorgdragen voor langdurige zorg

24.191

300

24.491

1.854

26.345

2.006

1.550

1.550

550

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

428

0

428

19

447

0

0

0

0

Overige

428

0

428

19

447

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

141.310

0

141.310

2.448

143.758

14.613

8.963

10.661

11.898

Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank

44.528

0

44.528

430

44.958

743

568

1.728

1.610

Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg

96.782

0

96.782

2.018

98.800

13.870

8.395

8.933

10.288

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

674

674

896

0

0

0

Overige

0

0

0

674

674

896

0

0

0

          

Ontvangsten

5.691

0

5.691

0

5.691

0

0

0

0

Overige

5.691

0

5.691

0

5.691

0

0

0

0

Toelichting
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

Opdrachten

Inclusiviteit

In de Voorjaarsnota 2022 heeft het kabinet een eerste raming van de omvang van de meerkosten in het sociaal domein opgenomen (€ 73 miljoen). De raming wordt geactualiseerd in de Najaarsnota, nadat onderzoek naar de omvang van de meerkosten heeft plaatsgevonden om tot een betrouwbare raming te komen voor de meerkosten in 2022. Op basis van die definitieve raming wordt de omvang van de compensatie vastgesteld en bij decembercirculaire 2022 uitgekeerd aan gemeenten. 

Bij de VWS-begrotingsbehandeling heeft de Tweede Kamer enkele amendementen op de begroting ingediend, onder meer € 1 miljoen voor psychosociale zorg bij kanker. Deze middelen zijn toegevoegd op dit instrument. Daarnaast zijn regeerakkoord-middelen voor Woon-zorg combinaties en het stimuleren langer thuis wonen (€ 3,2 miljoen) en het programma Eén tegen eenzaamheid (€ 1,5 miljoen).

Van de middelen op dit budget zijn inmiddels overboekingen gedaan voor onder meer het programma thuiswonende mensen met dementie (€ 1,9 miljoen) uitgevoerd door ZonMw (naar artikel 1), € 0,8 miljoen voor de campagne Eén tegen eenzaamheid, € 0,3 miljoen (naar artikel 10) en nog een aantal kleinere overboekingen naar artikelen binnen de VWS-begroting. In totaal gaat het om een bedrag van € 3,4 miljoen.

Bijdragen aan medeoverheden

Overige

In de bestedingsplannen van Respijtzorg en Eén tegen eenzaamheid staan voornemens om de Regeerakkoord-middelen via een specifieke uitkering (SPUK) aan gemeenten beschikbaar te stellen. In het geval van Respijtzorg is deze SPUK voor specifieke gemeenten die een plan indienen ten behoeve van lokale projecten met betrekking tot het ontwikkelen van innovatief (respijtzorg)aanbod. Het programma Eén tegen eenzaamheid stelt de middelen beschikbaar voor maatschappelijke initiatieven.

In het coalitieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor Respijtzorg en Eén tegen eenzaamheid die vanuit de aanvullende post aan de begroting van VWS worden toegevoegd. De middelen worden in deze eerste suppletoire begroting in het juiste kasritme gebracht door voor respijtzorg € 9,4 miljoen door te schuiven naar 2023 en voor Eén tegen eenzaamheid € 8 miljoen. Hiernaast is ook een bedrag van € 1,5 miljoen overgeboekt voor de invoering van een landelijke mantelzorgverklaring naar aanleiding van het amendement Otterloo en Sazias (Kamerstukken II, 2020/2021, 35570 XVI, nr. 69).

Storting/onttrekking begrotingsreserve

Stimuleringsregeling wonen en zorg

Voor financiering van de planontwikkeling van nieuwe woonvormen verstrekt de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) leningen in het kader van de stimuleringsregeling wonen en zorg (SWZ) aan sociale ondernemers en bewonersinitiatieven. Er is voor 2022 € 20,8 miljoen bestemd voor het verstrekken van deze leningen. Voor Woon-zorg combinaties en het stimuleren van langer thuis wonen zijn er middelen beschikbaar gesteld vanuit het coalitieakkoord. Voor 2022 gaat het om € 15,9 miljoen voor de stimuleringsregeling.

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Subsidies

Zorg merkbaar beter makenVoor de uitvoering van het thema ‘Dementie de wereld uit’van de Nationale Dementiestrategie 2021-2030, voert ZonMw het onderzoeksprogramma Dementie 2021-2030 uit. Hiervoor is in 2022 € 4,0 miljoen benodigd. Daarnaast is € 1,0 miljoen naar de begroting van BZK overgeheveld om invulling te geven aan de afspraken die gemaakt zijn in het Groninger zorgakkoord. In het Groninger zorgakkoord is afgesproken dat partijen (o.a. VWS, BZK, woningcorporaties en zorgaanbieders) in gezamenlijkheid aardbevingsbestendige nieuwbouw in de zorg en goede kwaliteit van de zorg in de toekomst in het aardbevingsgebied in Groningen realiseren. Tevens laat het programma Waardigheid en trots een andere kasbehoefte zien dan vooraf geraamd. Daarom zal een deel van het budget pas in 2023 tot besteding komen (€ 4,7 miljoen). Het resterende saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

Bekostiging

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

De Bijdrage in de Kosten van Kortingen (BIKK) dient ter compensatie van gederfde premie-inkomsten door de toename van heffingskortingen.

De raming van de BIKK is aangepast naar aanleiding van de CPB raming van de omvang van de heffingskortingen in het Centraal Economisch Plan 2022.

Bijdrage Wet langdurige zorg

De rijksbijdrage Wlz is in 2022 met € 1 miljard verhoogd. Deze bijstelling resulteert vooral uit bijstellingen bij de Wlz-premie-inkomsten. De Wlz-premie-inkomsten 2021 zijn € 0,9 miljard lager uitgekomen dan geraamd in de begroting 2022 en de premie-inkomsten 2022 worden thans € 0,1 miljard hoger geraamd. Daarnaast blijkt uit het jaarverslag van het Fonds langdurige zorg 2020 dat de Wlz-uitgaven in 2020 bijna € 0,3 miljard hoger zijn uitgekomen. Per saldo vereist het opheffen van het tekort in het Fonds langdurige zorg een verhoging van de rijksbijdrage met € 1,0 miljard.

Licence