Base description which applies to whole site
+

2.1 Beleidsartikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid zevende incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2022 incl. ISB's, NvW en amendementen

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 7e ISB

Stand 7e ISB

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

13.075.972

14.671.965

1.385.000

16.056.965

0

0

0

0

         

Uitgaven

4.983.223

5.029.610

0

5.029.610

145.000

290.000

509.000

335.000

         

Subsidies (regelingen)

4.582.452

4.656.721

0

4.656.721

145.000

290.000

509.000

335.000

Missiegedraven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

60.135

61.280

 

61.280

    

Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

42.140

42.140

 

42.140

    

Energie-efficiëntie

2.368

2.187

 

2.187

    

Green Deals

500

500

 

500

    

Demonstratieregeling Klimaat- en Energie-innovatie (DEI+)

75.963

100.298

 

100.298

    

Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS)

7.075

2.475

 

2.475

    

Projecten Klimaat en Energieakkoord

3.981

2.231

 

2.231

    

SDE

687.400

598.000

 

598.000

    

SDE+

2.585.508

2.651.783

 

2.651.783

    

SDE++

76.855

662.359

 

662.359

    

Aardwarmte

17.500

17.500

 

17.500

    

ISDE-regeling

258.000

256.700

 

256.700

    

Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS)

0

0

 

0

    

Carbon Capture and Storage (CCS)

4.080

2.780

 

2.780

    

Hoge Flux Reactor

6.401

6.401

 

6.401

    

Caribisch Nederland

6.144

10.404

 

10.404

    

Overige subsidies

50.000

71.600

 

71.600

    

Opschalingsinstrument waterstof

4.000

138.600

 

138.600

    

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

42.519

2.200

 

2.200

    

Subsidie ondersteuning verduurzaming MKB

25.633

24.283

 

24.283

    

IPCEI waterstof

3.000

3.000

 

3.000

145.000

290.000

509.000

335.000

Vulmaatregelen gasopslag

623.250

0

 

0

    
         

Leningen

61.400

61.400

0

61.400

0

0

0

0

Lening EBN

61.400

61.400

 

61.400

    

Lening Gasunie

0

0

      
         

Garanties

0

0

0

0

    

Verliesdeclaratie aardwarmte

0

0

 

0

    
         

Opdrachten

36.953

36.853

0

36.853

0

0

0

0

Onderzoek mijnbouwbodembeweging

1.986

1.647

 

1.647

    

SodM onderzoek

2.425

2.194

 

2.194

    

Uitvoeringsagenda Klimaat

623

473

 

473

    

Klimaat mondiaal

335

890

 

890

    

Onderzoek en opdrachten

31.584

31.649

 

31.649

    
         

Bijdrage aan agentschappen

81.435

114.632

0

114.632

0

0

0

0

Bijdrage aan RVO.nl

64.746

92.042

 

92.042

    

Bijdrage aan Agentschap Telecom

4.103

4.103

 

4.103

    

Bijdrage aan NEa

7.536

11.700

 

11.700

    

Bijdrage aan KNMI

1.264

1.925

 

1.925

    

Bijdrage aan NVWA

886

886

 

886

    

Bijdrage aan RIVM

1.600

1.001

 

1.001

    

Bijdrage aan RWS

1.300

2.975

 

2.975

    
         

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

142.417

145.907

0

145.907

0

0

0

0

Doorsluis COVA-heffing

111.000

111.000

 

111.000

    

TNO kerndepartement

29.690

33.180

 

33.180

    

TNO-SodM

1.727

1.727

 

1.727

    
         

Bijdrage aan medeoverheden

1.340

1.340

0

1.340

0

0

0

0

Uitkoopregeling

1.340

1.340

 

1.340

    
         

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

10.893

12.200

0

12.200

0

0

0

0

Bijdrage aan Nuclear Research Group (NRG)

8.259

8.259

 

8.259

    

Internationale contributies

1.624

2.050

 

2.050

    

PBL Rekenmeesterfunctie

1.010

1.891

 

1.891

    
         

Stortingen begrotingsreserve

66.333

557

0

557

0

0

0

0

Storting in begrotingsreserve duurzame energie en klimaattransitie

66.333

0

 

0

    

Storting in begrotingsreserve aardwarmte

0

557

 

557

    
         

Ontvangsten

3.720.277

5.911.419

0

5.911.419

0

0

0

0

Ontvangsten COVA

111.000

111.000

 

111.000

    

Opbrengst heffing ODE (SDE++)

2.692.000

2.906.000

 

2.906.000

    

Ontvangsten zoutwinning

2.511

2.511

 

2.511

    

Onttrekking reserve duurzame energie en klimaattransitie

4.186

1.576.186

 

1.576.186

    

ETS-ontvangsten

900.000

1.300.000

 

1.300.000

    

Diverse ontvangsten

10.580

15.722

 

15.722

    

Heffing gasleveringszekerheid

0

0

 

0

    
Tabel 2 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2022 incl. ISB's, NvW en amendementen

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 7e ISB

Stand 7e ISB

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

13.075.972

14.671.965

1.385.000

16.056.965

0

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen

44.200

44.200

 

44.200

    

waarvan overige verplichtingen

13.031.772

14.627.765

1.385.000

14.416.772

    

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel van het uitgavenbudget 2022 is circa 83%. Dit is niet veranderd ten opzichte van de 1e suppletoire begroting, aangezien de kasmiddelen IPCEI waterstof golf 2 en 3 vanaf het jaar 2023 geraamd zijn. 

Toelichting

In deze zevende incidentele suppletoire begroting wordt het parlement om autorisatie verzocht voor het aangaan van verplichtingen en doen van uitgaven voor deelname aan Important Projects of Common European Interest (IPCEI), specifiek de tweede en derde golf van de IPCEI waterstof. Hiervoor zijn er in julibrief middelen beschikbaar gesteld vanuit de Klimaatfondsmiddelen. De hiervoor bestemde middelen worden met deze incidentele suppletoire begroting overgeboekt van de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën naar de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Verplichtingen en uitgaven

Subsidies

IPCEI waterstof golf 2 en 3

In het klimaatakkoord is opgenomen dat Nederland in IPCEI-verband (Important Projects of Common European Interest) inzet op een sterke rol voor groene waterstof in de concurrentiepositie van Europa ten opzichte van andere werelddelen. In de julibrief heeft het kabinet middelen gereserveerd voor de ondersteuning van Nederlandse IPCEI-projecten vanuit de Klimaatfondsmiddelen. Met de IPCEI-deelname beoogt het kabinet een impuls te geven aan de ontwikkeling van de bredere waterstofmarkt en de daarvoor benodigde technologieën. Afhankelijk van een nationale toets en de beoordeling van de Europese Commissie komen projecten in aanmerking voor financiële ondersteuning. In totaal is hiervoor maximaal € 1,385 mld gereserveerd. Voor golf 2 wordt in totaal maximaal € 785 mln beschikbaar gesteld voor grootschalige elektrolyse projecten tussen 2023 en 2026. Voor golf 3 wordt in totaal maximaal € 600 mln beschikbaar gesteld voor grootschalige import, opslag, en infrastructuur projecten voor groene waterstof tussen 2023 en 2027.

Licence