Base description which applies to whole site

Artikel 14. Regionaal, lokale infrastructuur

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Op dit artikel worden de producten op het gebied van Regionale/lokale infrastructuur verantwoord. Deze producten zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de begroting 2010 van Infrastructuur en Milieu (XII) bij beleidsartikelen 32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit en 34 Betrouwbare netwerken en voorspelbare reistijd/decentrale netwerken.

Tabel budgettaire gevolgen van de uitvoering

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1 000)

14. Regionaal/lokale infra.

Realisatie

Begroting

Verschil

 

Slotwetmutaties

 

2006

2007

2008

2009

2010

2010

2010

 

2010 *

Verplichtingen

76 567

297 339

122 439

193 203

98 661

107 616

– 8 955

 

– 233 063

Uitgaven

275 263

189 614

285 713

182 976

266 337

275 193

– 8 856

 

– 943

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

256 122

146 091

175 516

141 849

156 053

186 209

– 30 156

 

3 770

14.01.01 Verkenningen

  

0

0

0

0

0

 

0

14.01.02 Planst. Progr.reg/lok

2 983

1 831

591

1 089

668

5 828

– 5 160

1

– 4 404

14.01.03 Realisatieprogr.reg/lok

253 139

144 260

174 925

140 760

155 385

180 381

– 24 996

2

8 174

14.02 Regionale Mob Fondsen

19 141

43 523

110 197

40 591

50 576

8 522

42 054

33

– 765

14.03 RSP–ZZL: Pakket Bereikbaarheid

0

0

0

536

59 708

80 462

– 20 754

4

– 3 948

14.03.01 RSP–ZZL: RB projecten

   

536

7 885

44 154

– 36 269

 

– 3 948

14.03.02 RSP–ZZL: RB mob fondsen

   

0

51 823

31 094

20 729

 

0

14.03.03 RSP–ZZL: REP

   

0

0

5 214

– 5 214

 

0

Van totale uitgaven:

         

– Apparaatsuitgaven

102

249

42

0

0

6

– 6

  

– Bijdrage aan baten-lastendienst

729

782

505

668

781

780

1

  

– Restant

 

144 795

285 166

182 308

265 556

274 407

– 8 851

  

14.09 Ontv.Reg./lokale infra

0

11

29 000

0

0

0

0

 

0

*

Conform het gestelde in de leeswijzer bij dit jaarverslag, wordt voor toelichtingen op de verschillen in de bovenstaande kolom Slotwetmutaties 2010, verwezen naar de slotwet IF welke gelijktijdig met het jaarverslag aan de Kamer is aangeboden.

1

Dit betreft het saldo van diverse mutaties en kan de facto worden verklaard doordat het oorspronkelijke geraamde project N62 Kanaalkruising Sluiskil in 2010 is overgeboekt naar 14.02 Regionale mobiliteitsfondsen, van waaruit betaalbaarstelling zal plaatsvinden.

2

Zie toelichting bij tabel Realisatieprogramma regionale lokale infrastructuur.

3

Door de betalingen aan de Regionale Mobiliteitsfondsen is er ten opzichte van de ontwerpbegroting een tekort ontstaan van ca. 42 mln. Dit is inclusief de betaling ten laste van dit artikelonderdeel voor de Kanaalkruising Sluiskil. Het tekort wordt grotendeels gedekt door het voordelig saldo uit 2009.

4

Zie toelichting bij tabel Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn.

14.01 Grote regionaal/lokale projecten
Projectoverzicht bij 14.01.02 Regionale lokale infrastructuur; planstudie
  

Gereed

Bedrag in € mln

Begroting

Realisatie

Projectomschrijving

2010

2010

CATEGORIE 1 voor tracébesluit)

  

Projecten landsdeel West

  

Den Haag Trekvliettracé

Pb 2010 / uo 2011

Pb 2010 / uo 2011

Projecten landsdeel Zuid

 

 

Eindhoven/Helmond, voltooiing verkeersruit

Pb 2010 / uo 2012

Pb 2010 / uo 2012

Maaskruisend verkeer 1

Pb 2010 / uo 2012

Pb 2011 / uo 2013

Categorie 2

  

Projecten nationaal

  

Projecten in voorbereiding

2011ev.

2011 ev.

NB: Voor de kostenraming en het taakstellend budget wordt verwezen naar het projectoverzicht zoals opgenomen in de begroting 2010.

Legenda

Pb projectbesluit

Uo uitvoeringsopdracht

1

Het projectbesluit en andere mijlpalen zijn 1 jaar vertraagd doordat het bestuurlijke besluitvormingsproces in Maastricht nog niet is afgerond. Voor het ruimtelijk pakket Maastricht Noord is een bijdrage van 60 mln. gereserveerd.

Projectoverzicht bij 14.01.03 Regionale lokale infrastructuur; realisatie

Realisatieprogramma regionale lokale infra

Bedragen in € mln

     

Gereed

Beschrijving

Begroting

Realisatie

Verschil

 

Begroting 2010

Realisatie 2010

Categorie 0

      

Projecten landsdeel Oost

      

Nijmegen 2e stadsbrug

    

2013

2013

Projecten landsdeel Randstad

      

Noord-Zuidlijn Noord WTC

110

115

5

1

2017

2017

N201

27

27

  

2012

2012

Rijn-Gouwelijn Oost

32

0

– 32

2

2015

2016

Randstadrail (incl voorbereidingskosten)

10

9

– 1

3

2006/09/12

2013

Beneluxmetro

 

3

3

4

  

Projecten landsdeel West-overig

      

Scheveningen Boulevard

3

2

– 1

5

 

2013

Overig

      

Experimenteerprojecten

      

Afronding

– 2

– 1

1

   

Totaal categorie 0

      

Totaal realisatieprogramma

180

155

– 25

   
1

De tragere uitvoering in 2009 is deels ingelopen door extra werkzaamheden en betalingen in 2010. Als uitwerking van het advies van de commissie Veerman wordt niet verder geboord dan het station Rokin en worden de tunnelboormachines opnieuw opgebouwd op het Scheldeplein om vanaf Zuid te gaan boren.

2

Rijn-Gouwelijn Oost.

Vanwege de discussie in en met Leiden over de inpassing in het centrum van Leiden kon dit jaar de beschikking niet worden verleend. Daardoor zijn er voor RijnGouwelijn-Oost in 2010 geen uitgaven gedaan.

3

Randstadrail.

De lagere uitgaven worden veroorzaakt door de vertraging in de uitvoering op het project Randstadrail ten aanzien van de ZORO-bus (Zoetermeer-Rotterdam) en de aanlanding op Den Haag Centraal.

4

Beneluxmetro.

De financiële afhandeling was voorzien in 2010, maar door enkele resterende werkzaamheden is dat niet gelukt. De uitgaven in 2010 zijn gedekt door het voordelige saldo uit 2009. Dit project zal in 2011 financieel worden afgewikkeld.

5

Scheveningen Boulevard.

Van de Gemeente Den Haag is in 2010 een declaratie ontvangen van ca. 2 mln. Het saldo gaat naar 2011.

14.03 Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn, Pakket Bereikbaarheid

Projectoverzicht bij 14.03 RSP Zuiderzeelijn

Projectoverzicht regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn.

Bedragen in € mln

    

Beschrijving

Begroting

Realisatie

Verschil

 

Concrete bereikbaarheidsprojecten

44

8

– 36

1

Begroting IF 14.03.01

44

8

– 36

 

Regionaal mobiliteitsfonds

31

52

21

2

Begroting IF 14.03.02

31 

52

21

 

Ruimtelijk economisch programma

5

0

– 5

3

Begroting IF 14.03.03

5

0

– 5

 

Totaal 14.03

80

60

– 20

 
1

In 2010 is € 32 mln. overgeheveld naar het Provincie- en Gemeentefonds en uitgekeerd als decentralisatie-uitkering aan de drie noordelijke provincies en de gemeente Assen. Deze uitkering is bestemd voor de concrete projecten van het RSP waarbij de opdrachtgeverrol in de regio ligt. Dit maakt dat het uiteindelijke verschil € 4 mln. bedraagt. De realisatie ad. € 8 mln. heeft betrekking op het project Reactivering reizigersdienst Groningen–Veendam en is voor 2010 € 3 mln. lager uitgevallen dan verwacht. Dit verklaart grotendeels het resterende verschil.

2

In 2010 is € 52 mln. gestort in het regionale mobiliteitsfonds RSP, nadat in lijn met het Convenant RSP ZZL, het Samenwerkingsverband Noord Nederland eerst haar deel had gestort. Het verschil ad. € 21 mln. is gedekt door de uit 2009 resterende middelen.

3

In 2010 is € 10 mln. overgeheveld naar het Provinciefonds van het Ministerie van BZK en uitgekeerd als decentralisatie-uitkering aan de drie noordelijke provincies. Deze € 10 mln. (waarvan € 5 mln. uit 2009, bij VJN toegevoegd) betreft het regionale deel van het Ruimtelijk economisch deel voor de jaren 2009 en 2010, welke middelen vooralsnog op de begroting van VenW zijn verantwoord.

Licence