Base description which applies to whole site

Artikel 12 Hoofdwegennet

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Op dit artikel worden de producten op het gebied van Rijkswegen verantwoord. Dit betreft de onderdelen verkeersmanagement, beheer en onderhoud, aanleg en verkenning en planstudie.

Het artikel hoofdwegennet op het infrastructuurfonds is gerelateerd aan de beleidsartikelen 32, 34 en 36 op de IenM begroting (XII). De doelstellingen van deze beleidsartikelen zijn:

  • Artikel 32: Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit;

  • Artikel 34: Robuust mobiliteitssysteem van sterke netwerken, sterke modaliteiten, voorspelbare reistijden en goede bereikbaarheid;

  • Artikel 36: Bewaken, waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit.

Tabel budgettaire gevolgen van de uitvoering

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1 000)

12. Hoofdwegennet

Realisatie

Begroting

Verschil

 

Slotwetmutaties

 

2006

2007

2008

2009

2010

2010

2010

 

2010 *

Verplichtingen

2 701 107

2 343 084

3 959 152

1 879 765

5 072 103

2 482 746

2 589 357

1

– 184 638

Uitgaven

2 110 743

2 467 308

3 058 410

2 908 606

3 269 934

2 909 261

360 673

 

30 635

12.01 Verkeersmanagement

61 951

66 215

59 233

56 527

57 150

57 150

0

 

0

12.01.01 Basispakket verkeersmanagement

56 633

52 145

53 924

56 527

57 150

57 150

0

 

0

12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement

5 318

14 070

5 309

0

0

0

0

 

0

12.02 Beheer en onderhoud

1 039 854

1 090 900

1 230 533

827 211

1 209 404

956 376

253 028

 

– 1 874

12.02.01 Basispakket B&O

879 537

859 239

977 849

657 227

1 031 823

747 591

284 232

2

3 173

12.02.02 Servicepakket B&O

160 317

231 661

246 621

102 253

80 592

77 192

3 400

 

0

12.02.04 Groot variabel onderhoud

  

6 063

67 731

96 989

131 593

– 34 604

3

– 5 047

12.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit

660 394

898 165

1 385 754

1 652 932

1 709 262

1 407 413

301 849

 

37 225

12.03.01 Realisatieprogramma

496 923

761 343

1 307 071

1 610 236

1 699 800

1 356 217

343 583

4

37 537

12.03.02 Planstudie na tracébesluit

163 471

136 822

78 683

42 696

9 462

51 196

– 41 734

5

– 312

12.04.01 GIV/PPS

123 224

138 564

290 684

261 065

225 341

223 007

2 334

 

23 429

12.05 Verkenningen en planstudie voor

      

 

 

 

tracébesluit

225 320

273 464

92 206

110 871

68 777

265 315

– 196 538

 

– 28 145

12.05.01 Verkenningen

704

0

174

5 336

4 371

0

4 371

6

– 2 559

12.05.02 Planstudie voor tracébesluit

224 616

273 464

92 032

105 535

64 406

265 315

– 200 909

7

– 25 586

Van totale uitgaven:

         

– Apparaatsuitgaven

   

3 356

2 971

0

2 971

  

– Bijdrage aan baten-lastendienst

1 408 543

1 504 124

1 622 386

1 170 895

1 510 612

1 200 889

309 723

  

– Restant

 

963 184

1 436 024

1 734 355

1 756 351

1 708 372

47 979

  

12.09 Ontvangsten

64 209

55 987

141 399

123 019

217 125

153 119

64 006

8

32 635

*

Conform het gestelde in de leeswijzer bij dit jaarverslag, wordt voor toelichtingen op de verschillen in de bovenstaande kolom Slotwetmutaties 2010, verwezen naar de slotwet IF welke gelijktijdig met het jaarverslag aan de Kamer is aangeboden.

1

In de begroting was de verplichtingenreeks gebaseerd op de klassieke contractvorm met een beperkte looptijd. In 2010 zijn de DBFM contracten gesloten met betrekking tot de A12 Lunetten–Veenendaal en de A15 Maasvlakte–Vaanplein en zijn de betalingsverplichtingen voor de hele looptijd vastgelegd.

2

De hogere realisatie wordt grotendeels verklaard doordat een bedrag van € 200 mln. voor onderhoud wegen, dat was voorzien voor 2011, al in 2010 is voldaan. Dit om het kasritme van de Staat te optimaliseren.

3

Doordat de relatief duurdere renovaties (bijv. Galecopperbrug) zijn gepland voor latere jaren zijn de in 2010 gerealiseerde uitgaven lager dan begroot. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij art. 12.02.04.

4

De hogere realisatie wordt m.n. verklaard doordat budget is toegevoegd voor de Spoedaanpak en de kosten voor grondverwerving voor het project A1/6/9 Schiphol–Amsterdam–Almere. Voor een nadere toelichting op het realisatieprogramma wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 12.03.01.

5

De lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat lopende het jaar, als gevolg van fasewisseling, planstudieprojecten (na tracébesluit) zijn overgegaan naar het realisatieprogramma.

6

De hogere uitgaven zijn ontstaan doordat in 2010 de verkenningen voor Rotterdam Vooruit, Holland Rijnland, verkenning Haaglanden en ZOV Brabantstad zijn voortgezet. Het betreft verkenningen waarin ook andere participanten ( o.a. Regio's, Provincies en gemeenten) deelnemen. Zij leveren ook een van tevoren afgesproken bijdrage in de kosten van de verkenningen.

7

De lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat lopende het jaar, als gevolg van fasewisseling, planstudieprojecten (voor tracébesluit), zijn overgegaan naar het realisatieprogramma.

8

De hogere ontvangsten hebben o.a. betrekking op de rw2 Holendrecht–Oudenrijn, rw2 Rondweg Den Bosch, ZSM-spoedaanpak en rw50 Eindhoven–Oss. Daarnaast is sprake van diverse overige ontvangsten, waaronder verkoop van zogeheten overhoeken grond.

12.01 Verkeersmanagement
12.01.01 Basispakket Verkeersmanagement

In 2010 zijn in het kader van de Spoedaanpak veel aanlegprojecten in uitvoering genomen, hetgeen hinder heeft veroorzaakt. Mede door het beter op elkaar afstemmen van de vele wegwerkzaamheden is het aandeel files door wegwerkzaamheden daarentegen beduidend lager uitgevallen dan was voorspeld. Op het hoofdwegennet is het aantal incidentmeldingen opnieuw toegenomen, wat flinke druk zet op het realiseren van betrouwbare reistijden. Door professionalisering van de afhandeling van incidenten is de gemiddelde afhandelduur echter verkort. Het goed en tijdig informeren van de weggebruiker over de toestand van de weg is hier onlosmakelijk mee verbonden. Een voorbeeld hiervan is de gemaakte professionaliseringsslag in de informatievoorziening over gladheidbestrijding, zoutloketten en vorstschade.

Bovengenoemde maatregelen werden in 2010 steeds meer op netwerkniveau ontwikkeld en ingezet. Dit past volledig in het huidige mobiliteitsbeleid en moet ook voor de toekomst de basis vormen voor een succesvol verkeersmanagement.

Meetbare gegevens

Specificatie bedieningsareaal

Eenheid

t/m 2008

t/m 2009

Begroot 2010

Realisatie 2010

 

Verkeerssignalering

Km

1 157

1 200

1 204

1 294

1

Verkeerscentrales

Aantal

6

6

6

6

 

Spits- en plusstroken

Aantal

25

30

33

46

2

       

Bron: Rijkswaterstaat

1

De toename van verkeerssignalering komt onder andere door uitbreiding op de parallelbanen (verbindingswegen) die bij enkele grote projecten zoals A2 Den Bosch en A2 Eindhoven zijn gerealiseerd.

2

2. Het verschil tussen begroting en realisatie wordt deels verklaard door het anders aansluiten van (o.a. bestaande) spits- en plusstroken op bediencentrales, waardoor er meer «onafhankelijk» functionerende stroken zijn ontstaan. Er zijn daarnaast in 2010 op meerdere locaties spits- en plusstroken (versneld) voltooid, o.a. langs de A1 (Hoevelaken–Barneveld), langs de A12 (Ede–Veenendaal, Zoetermeer–Gouda, Woerden–Gouda) en langs de A9 (Holendrecht–Diemen). Op de A2 is de spitsstrook bij het knooppunt Everdingen door reconstructie opgeheven. Vanaf de begroting IF 2011 is specificatie van de spits- en plusstroken opgenomen in aantal km in plaats van aantallen spits- en plusstroken (zie Begroting IF 2011, pag. 35). Het opnemen van het aantal kilometers geeft een beter beeld van de daadwerkelijke ontwikkeling van het areaal en is bovendien basis voor een betrouwbaarder cijferbeeld.

Indicator

Eenheid

Streefwaarde

2010

Realisatie 2010

 

Op alle bemeten wegvakken wordt gemiddeld over het jaar minimaal 95% van de tijd betrouwbare reis en route-informatie geleverd die binnen 5 min. zowel beschikbaar is voor de DRIPs als voor de serviceproviders.

% van de bemeten rijbaanlengte

95%

96 %

1

Op de drukste trajecten van het rijkswegennet bedraagt de aanrijtijd bij incidenten in de spits ten hoogste 15 minuten.

% van de gevallen

80%

79 %

2

Op de overige rijkswegen bedraagt de aanrijtijd bij incidenten in de spits ten hoogste 30 minuten.

% van de gevallen

80%

92 %

2

Bron: Rijkswaterstaat 2007 t/m 2008

1

De realisatie is hoger uitgevallen dan de streefwaarde omdat het proces m.b.t. de aanlevering van reis- en route-informatie boven verwachting is verlopen, mede door een adequaat risicomanagement.

2

De twee indicatoren m.b.t. aanrijtijden zijn m.i.v. de begroting 2009 geïntroduceerd. Hiermee wordt aangegeven hoe snel Rijkswaterstaat na een ongeval ter plekke is om de weg zo snel mogelijk weer vrij te kunnen geven voor het verkeer. Minder files op de minder drukke trajecten maakt het mogelijk hier de beoogde streefwaarde gemakkelijker te halen. Op de drukste trajecten wordt het ieder jaar moeilijker om de afgesproken waarde te halen, als gevolg van meer verkeer en het «inleveren» van de vluchtstrook voor spitsstroken. Daarnaast is het in de wintermaanden aan het begin van het jaar extra moeilijk geweest de norm te realiseren als gevolg van de inzet van personeel voor aanpak winterweer.

Basispakket

Areaaleenheid

Omvang begroot

Omvang gerealiseerd

Totaalbudget 2010 (x € 1 000)

Gerealiseerd begrotingsbedrag 2010 (x € 1 000)

Verkeersmanagement

Rijbanen met verkeerssignalering (km)

1 204

1 294

57 150

57 150

Bron: Rijkswaterstaat

Toelichting

De toename van verkeerssignalering komt onder andere door uitbreiding op de parallelbanen (verbindingswegen) die bij enkele grote projecten zoals A2 Den Bosch en A2 Eindhoven zijn gerealiseerd.

12.02 Beheer en onderhoud

Met het budget voor beheer en onderhoud is het Rijkswegennet en de onmiddellijke omgeving daarvan in 2010 in die staat gehouden die noodzakelijk is voor het vervullen van de primaire functie, namelijk het faciliteren van vlot, veilig en comfortabel vervoer van personen en goederen onder de randvoorwaarde van een kwalitatief hoogwaardig milieu.

12.02.01 Basispakket beheer en onderhoud

Het betreft hier het vast en variabel onderhoud aan wegen (verhardingen, kunstwerken, DVM, verkeerskundige voorzieningen) en de directe omgeving daarvan. Conform het plan van aanpak Beheer en Onderhoud Rijkswegen 2004–2010 (Bijlage infrastructuurfonds 2004, TK 2003–2004, 29 200 XII, nr. 1) is ook in 2010 geïnvesteerd in het wegwerken van achterstallig onderhoud. Voor verhardingen is in 2010 de streefwaarde gerealiseerd. In 2010 zijn de vorstschades hersteld en overige verhardingen van Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB) uitgevoerd om nieuwe achterstanden zoveel mogelijk te voorkomen. De streefwaarde 2010 voor kunstwerken is niet gehaald vanwege het, uitstellen van onderhoud. Bij de DVM-systemen is nog steeds sprake van onderhoudsachterstand. Via toestandafhankelijk (storings)onderhoud is het structureel onderhoud uitgesteld. In 2010 is ook verder gewerkt aan het in 2009 gestarte grootschalig onderhoud aan stalen bruggen. In eerste instantie gaat het om 14 stalen bruggen, waarvan er 10 uiterlijk in 2013 moeten zijn hersteld en de overige 4 in de periode 2014–2018. Het onderhoud en de vervanging van de betonnen wegfundering van de A1 nabij de Duitse grens is begin 2011 afgerond.

Meetbare gegevens

Specificatie areaal rijkswegen

 

t/m 2008

t/m 2009

Begroot 2010

Realisatie 2010

 

Rijbaanlengte (in km)

Hoofdrijbanen

5 734

5 701

5 684

5 695

1

Rijbaanlengte (in km)

Verbindingswegen en op- en afritten

1 326

1 382

1 427

1 408

2

Areaal asfalt (in km2)

Hoofdrijbanen

74

73

76

74

 

Areaal asfalt (in km2)

Verbindingswegen en op- en afritten

11

12

12

12

 

Groen areaal (in km2)

Stuks

217

207

223

204

2

Bron: Rijkswaterstaat

1

Door de versnelde realisatie van spits- en plusstroken is de rijbaanlengte op de hoofdrijbanen minder gedaald dan begroot. Het betreft hier o.a. de A2 Holendrecht–Maarssen, A2 Leenderheide–Valkenswaard, Burgerveen–Ringvaartaquaduct en A12 Woerden–Ouderijn.

2

De dalingen zijn onder andere gevolg van de overdracht van de N271 (Echt–Venlo) en de N268 (Roermond–Duitse grens).

Basispakket

Areaaleenheid

Omvang begroot

Omvang gerealiseerd

Totaalbudget 2010 (x € 1 000)

Gerealiseerd begrotingsbedrag 2010 (x € 1 000)

Beheer, onderhoud en ontwikkeling

Oppervlakte wegdek in km2

88,1

88,1

747 591

1 031 823

Bron: Rijkswaterstaat

Toelichting

De hogere realisatie t.o.v. de begroting wordt grotendeels verklaard doordat een bijdrage van € 200 mln. voor onderhoud wegen die was voorzien voor 2011 al in 2010 is voldaan (zie tabel budgettaire gevolgen van uitvoering).

Indicator

Streefwaarde 2010

Realisatie 2010

 

Voldoen van wegen aan de normen

95%

97%

 

Voldoen van bruggen en viaducten aan de normen

88%

85%

1

Bron: Rijkswaterstaat

1

De voor 2010 afgesproken streefwaarde van 88% is niet geheel gerealiseerd (85%). Inspecties worden intensief ingezet om de toestand van de kunstwerken actief te monitoren.

12.02.02 Servicepakket Beheer en Onderhoud

servicepakket

Budget 2010 (x € 1000)

Gerealiseerd begrotingsbedrag 2010 (x € 1000)

 

Plan van aanpak Beheer en Onderhoud

41 646

44 817

1

Meer veilig en meer vlot

18 671

17 537

2

Meer kwaliteit leefomgeving

16 875

18 238

3

Totaal

77 192

80 592

 

Bron: Rijkswaterstaat

1

Op basis van het plan van aanpak Beheer en Onderhoud Rijkswegen 2004–2010 (Bijlage infrastructuurfonds 2004, kamerstuk 2003–2004, 29 200 XII, nr. 1) is ook in 2010 geïnvesteerd in het wegwerken van achterstallig onderhoud. Dit betreft m.n. onderhoud aan verhardingen en kunstwerken. Voor een nadere inhoudelijke toelichting bij de uitvoering van beheer en onderhoud en een effect op de prestatie-indicatoren wordt verwezen naar 12.02.01.

2

Mijlpaal in 2010 was de uitvoering van twee pilotprojecten. De pilot Secure Lane betrof een pilot met intelligente camerabewaking op 15 verzorgingsplaatsen op de Corridor Rotterdam–Venlo. Het was een gezamenlijk project van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing, KLPD, RWS, een aantal belangenorganisaties in de transportbranche en diverse regionale partijen. Doel van de pilot was het voorkomen van transportcriminaliteit. De resultaten van de pilot zullen worden geëvalueerd. De tweede pilot werd uitgevoerd op de verzorgingsplaats Lonnekermeer. Hier is onderzocht wat de effecten zijn van permanente camerabewaking en regelmatig toezicht door een beveiligingsbedrijf. Daarnaast is het schoonhouden van het sanitair op de verzorgingsplaats ondergebracht bij de exploitant om te bezien of dit leidt tot meer efficiency of een schonere verzorgingsplaats. De resultaten van de pilot zullen worden geëvalueerd.

In 2010 zijn maatregelen gerealiseerd vanuit de verkeersveiligheidimpuls voor niet-autosnelwegen in beheer bij het Rijk. Naast de Essentiële Herkenbaarheids Kenmerken (EHK) zijn vooral Kosten-Effectieve Maatregelen (KEM) uitgevoerd. Risicovolle situaties zijn duurzaam veilig gemaakt, o.a. door de aanleg van rotondes. Kruispunten zijn (deels) heringericht onder invloed van gewijzigde verkeersstromen maar met een optimaal veilige inrichting. Waar aantoonbaar positief effect aanwezig is, zijn stroken bermverharding aangebracht of gevaarzettende objecten afgeschermd. Op deze wijze is getracht op routes over de gehele lengte een gelijk verkeersveiligheidniveau te bereiken. Nog enkele in uitvoering zijnde projecten worden grotendeels in 2011 afgerond. Het gaat hierbij o.a. om het verbreden en realiseren van ongelijkvloerse kruisingen op de N48, de aanleg van een rotonde op de N99 kruising Oostoeverweg en de aanleg van rotondes en een parallelweg op de N57 Kraaijesteinweg in Zeeland.

3

Het servicepakket meer kwaliteit leefomgeving bevat de uitvoering van maatregelen uit het MJPB en het MJPO. Het Meerjarenprogramma Bodemsanering (MJPB) geeft een overzicht van de verontreinigde locaties in beheer bij Rijkswaterstaat die niet in het kader van beheer en onderhoud of aanleg (kunnen) worden aangepakt. In 2010 zijn werkzaamheden uitgevoerd om tot afronding van het programma te komen. Het betreft bodemonderzoek en saneringsvoorbereiding en monitoring om het saneringsresultaat te controleren. In Noord-Holland (Diemen Sniep) en Zuid-Holland (Achterzeedijk Barendrecht) zijn saneringen afgerond.

Het MJPO richt zich op het verbinden van twee of meer natuurgebieden door middel van ecoducten, dassentunnels, in-/uittreedplaatsen voor wild in rivieren en kanalen en dergelijke. Het servicepakket betreft het onderdeel dat voor rekening van RWS komt (wegen). In 2010 zijn 12 knelpunten opgelost. Deze zijn in onderstaande tabel benoemd. Nadere informatie over het MJPO is opgenomen in artikel 36 in de verantwoording Hoofdstuk XII van IenM.

In 2010 opgeloste knelpunten

nr

Provincie

locatie

voorziening

Onderdeel

FL9

Flevoland

A6 Kuindervaart

Kleine faunatunnel

Wegen

Fr 9

Friesland

N31 Langdeel

Aquaduct met doorlopende oever

Wegen

GE19

Gelderland

A2 Beesd

Ecoduct

Wegen

Gr 9

Groningen

N33 Holwierde

Brug met doorlopende oever

Wegen

Li 16

Limburg

A2 Wessem

Kleine faunatunnel

Wegen

NH 7

Noord-Holland

A7 Middenmeer

Kleine faunatunnel

Wegen

NH 9

Noord-Holland

A7 Purmerend Noord

Kleine faunatunnel

Wegen

Ut 12

Utrecht

A2 Abcoude

watergang

Wegen

Ut 13

Utrecht

A2 Loenersloot

Grote faunatunnel

Robuuste verbinding

Ut 19

Utrecht

A2 Vianen

Ecoduct natuurbrug

Wegen

ZE 13

Zeeland

N61 Otheensche kreek

Brug met doorlopende oever

Wegen

ZH 11

Zuid-Holland

A4 Hoogmade

Duiker met doorlopende oever

Wegen

12.02.04 Groot variabel Onderhoud

GVO

Areaaleenheid

Totaalbudget 2010 (x € 1 000)

Gerealiseerd begrotingsbedrag 2010 (x € 1 000)

 
 

Kunstwerken

102 380

67 600

1

 

Sloop en nieuwbouw A1

29 213

29 389

2

 

Totaal

131 593

96 989

 

Bron: Rijkswaterstaat

1

Het voor 2010 begrote bedrag is gebaseerd op een enigszins gelijkmatige verdeling van de middelen voor het Stalen-bruggen-dossier. De gerealiseerde uitgaven 2010 hebben betrekking op de verdere aanpak van de Scharsterrijnbrug en de brug bij Beek (1e fase), Muiderbrug en Calandbrug. De relatief duurdere renovaties (bijv. Galecopperbrug) zijn gepland voor latere jaren.

2

Het groot variabel onderhoud aan de betonbaan A1 tussen Hengelo en de Duitse grens is begin 2011 opgeleverd.

12.03 Aanleg, benutting en planstudie na tracébesluit

Door middel van voorbereiding en uitvoering van infrastructuurprojecten wordt bereikt dat de noodzakelijke capaciteit beschikbaar is en komt om de verwachte verkeersgroei te faciliteren en een betrouwbaar netwerk te realiseren met voorspelbare reistijden. Daarbij wordt rekening gehouden met de aspecten veiligheid en leefbaarheid.

12.03.01 Realisatieprogramma hoofdwegennet

Belangrijke aandacht ging in 2010 uit naar de Spoedaanpakprojecten. De wet Versnelling Besluitvorming Wegprojecten (Kamerstukken II, 2008–2009, 31 721, nr. A) maakt het mogelijk 30 wegprojecten met spoed op te pakken. Nog voor 1 mei 2011 zal voor deze projecten de besluitvorming (Wegaanpassingsbesluit of Tracébesluit) zijn afgerond en de uitvoering zijn gestart. Voor 10 projecten zal de oplevering plaatsvinden voor 1 mei 2011.

In onderstaande tabel zijn zowel de in 2010 opgeleverde projecten als de in 2010 gestarte realisaties vermeld.

Opgeleverde projecten

Gestarte en opgeleverde projecten

Gestarte projecten

A2 Holendrecht–Maarssen 2x5 *1

A2 Leenderheide–Valkenswaard *2

A1 Watergraafsmeer–Diemen*

A12 Gouda–Woerden*

A2 Holendrecht–Oudenrijn1

A12 Woerden–Gouda*

A1/A6 Diemen–Muiderberg–Almere Stad West Oostbaan*

A12 Utrecht–Bunnik*

A2 Everdingen–Deil

A12 Woerden–Oudenrijn*3

A2 Maasbracht–Geleen*

A12 Maarsbergen–Veenendaal*

A2 Zaltbommel–Empel

A58 Eindhoven–Oirschot*2

A2 Passage Maastricht

A12 Bunnik–Driebergen*

A2 Rondweg Den Bosch

 

A4 Dinteloord–Bergen op Zoom 4 

A12 Drieberen–Maarsbergen*

A2 Tangenten Eindhoven

 

A4 Badhoevedorp–Nieuwe Meer*

A27 Everdingen–Lunetten*

A4 Burgerveen–Leiden (noordelijk deel)

 

A9 Velsen–Raasdorp*

A28 Hattemerbroek–Lankhorst*

A7 Rondweg Sneek

 

A9 Raasdorp–Badhoevedorp*

A50 Valburg–Grijsoord

A9 Holendrecht–Diemen*

 

A9 Alkmaar–Uitgeest*

A50 Ewijk–Valburg

A12 Utrecht West aansluitingen

 

A10 Nieuwe Meer–Amstel*

A74 Venlo 

N34 Omleiding Ommen 5

  

N50 Ramspol–Ens*

N57 Rondweg Middelburg, excl. Veere

   
*

Spoedaanpak projecten

1

Door problemen met de tunneltechnische installaties zal het project gefaseerd worden opengesteld.

2

Door een bijstelling van de planning van de aannemer kon het project eerder worden opengesteld.

3

Het project is gestart onder Groot Onderhoud waardoor het nog in 2010 kon worden opengesteld.

4

Het deel waarvoor het tracébesluit onherroepelijk is, is gestart; het overige deel zal medio 2011 starten.

5

Dit project is in 2010 opengesteld en in 2011 is de herinrichting van de bestaande N34 gereed.

In 2010 zijn tevens verschillende ontwerp- en definitieve besluiten vastgesteld. Het gaat hierbij om de Spoedaanpakprojecten en de reguliere MIRT-projecten. Voor nadere informatie wordt verwezen naar artikel 34.01 van de verantwoording hoofdstuk XII van IenM.

Projectenoverzicht behorende bij 12.03.01: Realisatieprogramma hoofdwegen

Realisatieprogramma Hoofdwegennet (IF art. 12.03.01)
  

uitgaven 2010 in EUR mln.

Gereed

 

Projectomschrijving

Begroting

Realisatie

Verschil

Begroting 2010

Realisatie 2010

 

CATEGORIE 0

      

Projecten landsdeel Noord

      

A7 Rondweg Sneek

21

22

1

2010

2010

 

Projecten landsdeel Oost

      

A2 Everdingen–Deil-Zaltbommel–Empel

127

123

– 4

2010/2011

2010/2011

 

N34 Omleiding om Ommen

19

15

– 4

2011

2011

1

N35 Zwolle–Almelo (traverse Nijverdal)

33

46

13

2013

2013

2

Projecten landsdeel Randstad

      

A12 Utrecht west benutting, aansluitingen Woerden–Linschoten en Woerden-Harmelen

21

9

– 12

2010

2010

3

A28 Utr–Amersfoort

67

34

– 33

2012

2012

4

RW4 Burgerveen–Leiden

92

117

25

2014

2014

5

Projecten landsdeel West

      

A2 Holendrecht–Oudenrijn

210

227

17

2012

2012

 

A12 Den Haag–Gouda benutting

60

18

– 42

2009

2009

6

N9 Koedijk–De Stolpen*

15

10

– -5

2011

2011

7

Projecten landsdeel Zuid

      

A2 Rondweg Den Bosch

45

34

– 11

2010

2010

8

A2 Tangenten Eindhoven

84

63

– 21

2010

2010

9

A2/A67 Maatregelenpakket Limburg

20

16

– 4

2011

2012

10

N57 Veersedam–Middelburg

48

51

3

2011

2011

 

A73/74 Venlo–Maasbracht ism A74, N68 en OTR

13

46

33

2008

2008

11

Overig

      

A10 Amsterdam praktijkproef FES

20

2

– 18

2011

2011

12

Dynamisch verkeersmanagement

85

21

– -64

2012

2012

13

Kleine projecten / Afronding projecten

49

41

– 8

n.v.t.

n.v.t.

14

Programma aansluitingen

18

2

– 16

n.v.t.

n.v.t.

15

Verkeersveiligheid infrastructuurpakket hoofdwegennet

– 8

0

8

n.v.t.

n.v.t.

16

Quick Wins FES

14

3

– 11

2011

2011

17

Afronding

– 1

0

1

   

Totaal categorie 0

1 062

899

– 163

   
       

Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planstudieprojecten

304

800

496

  

18

totaal

1 356

1 700

344

   
1

N34 Omleiding om Ommen: De lagere realisatie wordt ondermeer verklaard doordat de middelen voor de herinrichting van de bestaande N34 doorschuiven naar 2011.

2

N35 Zwolle-Almelo: De uitgaven zijn in 2010 hoger uitgevallen door een bijstelling van de planning.

3

A12 Utrecht west benutting, aansluitingen Woerden-Linschoten en Woerden-Harmelen: De gerealiseerde onderuitputting wordt ondermeer verklaard door een schuif naar 2011 t.b.v. afrondende werkzaamheden.

4

RW 28 Utrecht-Amersfoort: Bij Miljoenennota 2011 (voor het jaar 2010) is het budget van dit project aangepast aan de actuele scope.

5

RW4 Burgerveen-Leiden: De hogere uitgaven zijn het gevolg van een versnelling van het Noordelijk deel (van Burgerveen tot iets ten zuiden van Ringvaartaquaduct) en een hogere productie op het Zuidelijk deel (Leiderdorp-Leiden).

6

A12 Den Haag-Gouda benutting: Door een voorspoedige uitvoering van dit project is een groot deel van de uitgaven reeds in 2009 gerealiseerd (zie verantwoording IF 2009, pag. 44).

7

N9 Koedijk-De Stolpen: De uitgaven in 2010 zijn lager uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd.

8

A2 Rondweg Den Bosch: Met name doordat een deel van de scope van het project overgaat naar het vaarwegproject Zuid-Willemsvaart (omleggen en opwaarderen, Maas-Veghel) is de realisatie lager uitgevallen.

9

A2 Tangenten Eindhoven: Bepaalde kosten zijn niet in 2010 maar in latere jaren gevallen (o.a. als gevolg van vertraging aansluiting Meerenakkerweg) waardoor een kasschuif naar latere jaren nodig is.

10

A2/A67 Maatregelenpakket Limburg: De lagere realisatie doet zich voor bij het deelproject A76-Nuth+A76-Imstenraderweg (verwachte oplevering 2015) vanwege een aanpassing van de planning.

11

A73/74 Venlo-Maasbracht ism A74, N68 en OTR: Het aanvankelijke begrotingsbedrag 2010 is bij Miljoenennota 2011 (voor 2010) verhoogd om de kostenontwikkeling van de afgelopen jaren te dekken.

12

A10 Amsterdam praktijkproef FES: Een klein deel van de voor 2010 geplande uitgaven is gerealiseerd t.b.v. planvoorbereiding. Zoals in de begroting IF 2011 (pag. 40) gemeld, is de planning gericht op uitvoering vanaf 2011.

13

Dynamisch verkeersmanagement: De voorbereiding van diverse uit te voeren werkzaamheden vergt meer tijd dan was voorzien waardoor de uitgaven naar latere jaren verschuiven.

14

Kleine projecten / Afronding projecten: De lagere realisatie is met name veroorzaakt door niet gerealiseerde uitgaven voor het Convenant Vathorst.

15

Programma aansluitingen: De uitgaven hebben betrekking op aansluitingen tussen het hoofdwegennet en overige wegen. De uitgaven worden minder snel gerealiseerd dan eerder was voorzien. Een deel van de uitvoering wordt door regionale partners uitgevoerd.

16

Op het realisatieproject Verkeersveiligheid infrastructuurpakket HWN is als gevolg van het amendement van de leden Koopmans en Roefs (Kamerstukken II, 2009–2010, 32 123 A, nr. 31) een bedrag van € 10 mln. in mindering gebracht, waardoor een negatief budget is ontstaan. Dit negatieve budget is door middel van de eerste en tweede suppletoire begroting aangevuld tot nihil.

17

Quick Wins FES: Er zijn in 2010 minder uitgaven gerealiseerd dan was voorzien door langere doorlooptijden van benodigde vergunningen, vertraging van knooppunt Hoogeveen en een complexere aanpassing van Knooppunt Lunetten.

18

Projecten met een * bevinden zich nog in de Planstudiefase maar er zijn al wel voorbereidingskosten gerealiseerd.

12.03.02 Planstudieprogramma na tracébesluit

Voor een nadere toelichting op de projecten wordt verwezen naar de planstudietabel onder 12.05.02.

12.04 Geïntegreerde contractvormen

Door middel van uitvoering van deze infraprojecten waarbij sprake is van Publiek-Private financiering wordt bereikt dat de noodzakelijke capaciteit beschikbaar is om, rekening houdend met de aspecten veiligheid en leefomgeving, een betrouwbaar netwerk te realiseren met voorspelbare reistijden.

Realisatieprogramma geïntegreerde contractvormen (IF art. 12.04)
  

uitgaven 2010 in EUR mln.

Gereed

 

Projectomschrijving

Begroting

Realisatie

Verschil

Begroting 2010

Realisatie 2010

 

CATEGORIE 0

      

Projecten landsdeel Noord

      

N31 Leeuwarden–Drachten (excl. B&O)

0

5

5

2007

2007

1

Projecten landsdeel West-overig en Randstad

      

Aflossing tunnels

51

47

– 4

 

A10–2e Coentunnel

157

159

2

2012

2012

 

Projecten landsdeel Zuid

      

A59 Rosmalen–Geffen, PPS

15

14

– 1

2005

2005

 

Totaal categorie 0

223

225

2

   

NB:In de in 2010 aangeboden suppletoire wetten Najaarsnota en Slotwet zijn projecttabellen met de realisatieprojecten opgenomen, waarin de begrotingsmutaties op projectniveau tussen de verschillende suppletoire wetten zichtbaar zijn gemaakt. Hiervan zijn de belangrijkste mutaties voorzien van een toelichting.

1

De gerealiseerde uitgaven hebben te maken met de omzetting van het beschikbare budget voor de N31 (Leeuwarden–Drachten) naar DBFM (Design, Build, Finance, Maintenance) waarin met beschikbaarheidsvergoedingen wordt gewerkt. Bij de Miljoenennota 2011 is het eerder opgenomen begrotingsbedrag à € 30 mln. omgezet in beschikbaarheidsvergoedingen van € 5 mln. jaarlijks in de periode 2010 tot en met 2015.

12.05 Verkenning en planstudie voor tracébesluit
12.05.01 Verkenningen

Locatie

Probleem

Referentiekader

Gereed Begroting 2010

Realisatie 2010

Toelichting

Landsdeel Randstad

     

As Leiden-Katwijk (Holland-Rijnland)

Beriekbaarheid en ruimtelijke opgaven

Notaoverleg MIRT december 2007

2009

 

1

      

Den Haag Internationale stad(onderdelen Scheveningen Boulevard )

Beriekbaarheid en ruimtelijke opgaven

Randstad Urgent

2009

nvt

2

      

Verkenning Haaglanden

Bereikbaarheid in samenhang met ruimtelijke opgaven, openbaar vervoer, fuctionerende toeleidende wegen en onderliggend (stedelijk) hoofdwegennet

LMCA Hoofdwegen

2010

 

3

      

Rotterdam Vooruit

Bereikbaarheid in relatie tot ruimtelijke ordening, economie, verkeer en vervoer,landschap en natuur

LMCA Hoofdwegen

2009

 

4

Landsdeel Zuid

     

A58/67 Bergen op Zoom (Markiezaat)–Venlo (Zaarderheiken) (Batadorp)

Bereikbaarheid

Bestuurlijk overleg MIRT voorjaar 2007 en voorjaar 2009

  

5

      

Pilot MIRT verkenning Zuid-oost vleugel Brabantstad

Bereikbaarheid in relatie tot ruimte, economie, landschap en leefbaarheid.

Bestuurlijk overleg MIRT voorjaar 2007

2009

ja

6

Landsdeel Oost

     

A1 Gebiedsgerichte verkenning corridor Apeldoorn–Deventer–Azelo

Bereikbaarheid

Bestuurlijk overleg MIRT voorjaar 2006

  

7

      

N35Verkenning Zwolle–Wythmen

Bereikbaarheid

Bestuurlijk overleg MIRT voorjaar 2006

2009

ja

8

      

A73 Corridor Ewijk–Rijkevoort

Bereikbaarheid

Nota Mobiliteit

 

nvt

9

Landsdeel Noord

     

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen

Bereikbaarheid

Bestuurlijk overleg MIRT 2007

2009

ja

10

1

De studie van de verkenning Holland-Rijnland is in 2010 afgerond. De plan-mer van de provincie loopt nog. De voorkeursbeslissing moet nog worden genomen.

2

Den Haag Internationale stad is niet in een MIRT verkenning ondergebracht. Dit wordt uitgevoerd door Haaglanden.

3

In het najaars BO MIRT 2010 is besloten de probleemanalyses voor weg en ov aan te scherpen, met als streven eind 2011 voor beide vraagstukken een voorkeursbeslissing te nemen.

4

In 2010 is verder gewerkt aan het masterplan en de daaronder vallende deelverkenningen. De verwachting is dat eind 2011 de (rijks)structuurvisie Rotterdam Vooruit wordt vastgesteld. Eind 2011 zijn specifiek voor de NWO en de kwaliteitssprong OV op Zuid voorkeursbeslissingen voorzien.

5

De verkenning A58/A67 is opgesplitst in meerdere verkenningen en onderzoeken. Er is najaar 2010 een verkenning A58 St Annabosch–Galder gestart. Hiernaast wordt voor de A67 een MIRT onderzoek gedaan en een no regret maatregelenpakket uitgewerkt.

6

Verkenning zuid-oost vleugel is afgerond en bevindt zich in de planuitwerkingsfase.

7

De resultaten van de gebiedsgerichte verkenning A1 zone zijn eind 2010 aangeboden en gepresenteerd.

8

Februari 2010 is de voorkeursbeslissing genomen, project is daarna overgegaan naar de planuitwerkingsfase.

9

Dit project is in het verleden door RWS verkend maar is momenteel niet in verkenning. Indien de NMCA (Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse) 2011 daar aanleiding toe geeft kan dit worden geagendeerd in de gebiedsagenda.

10

De verkenning A7 Zuidelijke Ringweg Groningen is afgerond en bevindt zich in de planuitwerkingfase.

Projectoverzicht behorende bij 12.03.02 en 12.05.02: Planstudie hoofdwegennet voor en na tracébesluit
      

Gereed

Toelichting

Bedrag in € mln

Raming kosten

Budget

 

Begroting

  

Projectomschrijving

min.

max.

taakstellend

2010

2010

Real. 2010

 

Categrie 1 ná tracébesluit

       

Projecten nationaal

       

Innovatieprogramma Geluid en Lucht, incl maatregelen geluid

  

95

 

2004–2010

  

ZSM 1 en 2 (Spoedwet wegverbreding)

  

2 207

 

2004–2014

  

Projecten landsdeel west overig

       

N50 Ramspol–Ens

  

111

tb

2010–2013

 

tb in 2009 vastgesteld en project zit in realisatie

CATEGORIE 1 (voor tracébesluit)

       

Tracé/-projectbesluit t/m 2010

       

Projecten landsdeel Noord

       

A31 Leeuwarden

  

194

 

2011–2014

 

tb in 2010 vastgesteld

A33 Assen–Zuidbroek

  

141

tb

2011–2013

 

tb zal in 2011 worden vastgesteld. In mei 2010 is er een bestuursovereenkomst getekend, waarbij de planning is vastgesteld.

Projecten landsdeel Oost

       

A50 Ewijk–Valburg

  

317

 

2011–2014

 

tb in 2010 vastgesteld

A12 Ede–Grijsoord

  

126

tb

2012–2013

 

tb zal in 2011 worden vastgesteld. Wijziging van de planning vanwege herziening standpunt.

Projecten landsdeel Randstad

       

A1/A6/A9 Schiphol–Amsterdam–Almere

  

3 580

 

2011–2017

  

A2 Amsterdam–Utrecht (Holendrecht–Maarssen) 2x5 rijstroken

  

46

 

2010–2011

 

2x5 rijstroken, wab is in 2009 vastgesteld en project zit in realisatie.

A4 Delft–Schiedam

  

668

tb

2011–2015

tb

 

N11 Leiden–Zoeterwoude Alphen a/d Rijn

   

tb

  

tb zal in 2011 worden vastgesteld. Wijziging van de planning vanwege samenhang met andere projecten in studiegebied.

A27/A1 Utrecht–knooppunt Eemnes–Amersfoort

  

390

tb

2012–2015

 

tb zal in 2011 worden vastgesteld. Wijziging planning vanwege kwaliteitsverbetering OTB/MER.

A15 Maasvlakte–Vaanplein

  

1 407

 

2011–2015

tb

 

A13/A16/A20 Rotterdam

   

tb

2012–2020

 

Op verzoek van de regio is nader onderzoek verricht naar de inpassing van de weg ter hoogte van het Lage Bergse Bos. Daarbij is afgesproken, dat de regio met een voorstel zal komen ter bekostiging van de verbeterde inpassing. Op basis van de resultaten van deze inpassingsstudie en het bekostigingsvoorstel van de regio kan het standpunt worden ingenomen en kan een vervolgplanning worden vastgesteld.

A2 Oudenrijn–Everdingen

  

128

tb

2010–2014

tb

 

Projecten landsdeel West–overig

       

A9 Alkmaar–Uitgeest

   

wab

2011–2012

wab

 

Projecten landsdeel Zuid

       

A4 Dinteloord–Bergen op Zoom, excl omlegging Halsteren

  

300

tb

2011–2013

 

tb zal in 2011 worden vastgesteld. Wijziging planning vanwege kwaliteitsverbetering OTB/MER.

A61 Hoek–Schoondijke

  

128

tb

2012–2014

  

A73/A74 Venlo–Maasbracht ism A74, N68 en OTR

   

tb

2010–2012

tb

 

A2 Passage Maastricht

  

551

tb

2010–2016

tb

 

Tracé/-projectbesluit na 2010

       

Projecten landsdeel Noord

       

A6/A7 Knooppunt Joure

  

70

 

Na 2011

  

N31 Harlingen (Flessenhals Harlingen)

  

140

 

Na 2011

  

Projecten landsdeel Oost

       

A12/A15 Bereikbaarheid regio Arnhem–Nijmegen

  

653

 

2012–2015

  

A18 Varsseveld–Enschede

  

299

 

2012–2016

  

Projecten landsdeel Randstad

       

A4/9 Omlegging A9 Badhoevedorp

  

310

 

2012–2015

  

A10 Zuidas (hoofdweggedeelte)

  

135

 

vanaf 2011

  

A28/A1Knooppunt Hoevelaken

    

2016–2020

  

Ring Utrecht

    

2016–2020

  
        

Projecten landsdeel Zuid

       
        

A27 Utrecht (Lunetten)–Hooipolder

    

2013–2018

  

A62 Goes–Vlissingen

  

84

 

2011–2014

  

Totaal categorie 1

       

Categorie 2

       

Projecten landsdeel zuid

       

A2 Maasbracht–Geleen

    

2014–2018

  

Totaal uitvoeringsprogramma (excl. FES res. NoMo

       

Overprogrammering

       

Begroting (IF 12.03.02/12.05.02)

       

tn: trajectnota of projectnota

tb / pb: tracébesluit / projectbesluit

wab: wegaanpassingsbesluit

pr: procedures rond

Licence