Base description which applies to whole site
+

ARTIKEL 2: UITGAVEN TEN BEHOEVE VAN LEDEN EN OUD-LEDEN TWEEDE KAMER, ALSMEDE LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

1. Algemene doelstelling

Onder dit artikel worden rechtspositionele uitgaven aan leden en oud-leden van de Tweede Kamer, alsmede hun nagelaten betrekkingen, evenals de schadeloosstelling aan de Nederlandse leden van het Europees Parlement begroot.

2. Speerpunten

Zorg dragen voor uitbetalingen i.v.m. wettelijke regelingen

De Tweede Kamer draagt ingevolge de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer (Stb. 1997, 250), de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Stb. 1969, 594) en de Wet schadeloosstelling leden Europees Parlement (Stb. 1979, 379) zorg voor de uitgaven uit hoofde van:

  • schadeloosstelling leden Tweede Kamer (artikel 2.1);

  • reis- en overige kostenvergoedingen leden Tweede Kamer (artikel 2.1);

  • wachtgelden oud-leden Tweede Kamer (artikel 2.2);

  • pensioenen oud-leden en hun nabestaanden (artikel 2.2);

  • schadeloosstelling Nederlandse leden van het Europees Parlement (artikel 2.3).

Het jaar 2010 heeft in het teken gestaan van de verkiezingen.

3. Budgettaire gevolgen van beleid
2.1 Uitgaven ten behoeve van leden en (oud)-leden Tweede Kamer en alsmede leden van het Europees Parlement

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)

Realisatie 2006

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Vastgestelde begroting 2010

Verschil

Verplichtingen

29 128

35 013

31 677

31 549

34 465

32 916

1 549

Uitgaven

29 123

35 020

31 678

31 549

34 458

32 916

1 542

1. schadeloosstelling

19 366

20 661

20 232

21 476

21 909

21 401

508

2. pensioenen en wachtgelden

7 461

11 996

9 016

8 622

10 956

9 029

1 927

3. schadeloosstellingen Europarlementariërs

2 296

2 363

2 430

1 451

1 593

2 486

– 893

Ontvangsten

369

469

351

195

100

286

– 186

Financiële toelichting

Op het artikel uitgaven ten behoeve van leden en (oud)-leden Tweede Kamer is meer uitgegeven dan begroot. Dit komt onder andere door extra uitgaven voor pensioenen en wachtgelden oud-leden. Als gevolg van de afgelopen Tweede Kamer verkiezingen maken meer oud-leden gebruik van de wachtgeldregeling.

4. Operationaliseerde doelstellingen

Bij de nieuwe zittingsperiode van het Europarlement hebben de nieuwe Nederlandse leden van het Europarlement de plicht en de zittende leden de keuze de schadeloosstelling te laten betalen via het Europarlement en niet meer via de Tweede Kamer. De middelen die hierdoor vrijvallen worden aangewend voor het in oprichting zijnde Huis voor de Democratie en Rechtsstaat. Een additionele claim op dit onderdeel zal achterwege blijven. De verwachting is dat het gaat om circa 2 miljoen Euro. De precieze hoogte van het vrijkomende bedrag zal afhangen van zowel de uitslag van de verkiezingen als van de keuze van individuele leden van het Europarlement.

Kengetallen

 Tabel 2.2
 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1. schadeloosstelling

19 384

19 366

20 661

20 232

21 476

21 909

gemiddeld per lid TK

129

129

138

135

143

146

2. pensioenen en wachtgelden

8 092

7 461

11 996

9 016

8 622

10 956

totaal 2 en 3

27 476

26 827

32 657

29 248

30 098

32 865

gemiddeld per lid TK

183

179

218

195

201

219

3. Schadeloosstelling leden Europarlement

2 291

2 296

2 362

2 429

1 451

1 593

Gemiddeld per lid EP

85

85

87

90

54

59

Licence