Base description which applies to whole site
+

ARTIKEL 1: WETGEVING EN CONTROLE EERSTE KAMER

1. Algemene beleidsdoelstelling

De hoofdtaak van de Eerste Kamer is dat zij aan het eind van het wetgevende proces een totaaloordeel velt over een wetsvoorstel. De Kamer pleegt de ter afhandeling aan haar voorgelegde wetsvoorstellen te toetsen aan een aantal kwaliteitscriteria die grofweg aangeduid kunnen worden als: rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. De Eerste Kamer heeft ook de taak de regering te controleren, een taak die veelal in samenhang met de beoordeling van wetsvoorstellen wordt uitgeoefend. Naast wetgeving beoordeelt de Kamer ook verdragen en andere regelgeving (voorgehangen algemene maatregelen van bestuur).

De Eerste Kamer opereert niet alleen in een nationale, maar ook in een internationale context. Zij besteedt in ruime mate aandacht aan internationale en in het bijzonder Europese ontwikkelingen en de doorwerking van Europese regelgeving in de nationale regelgeving. De opportuniteit van voorgenomen Europese wetgeving heeft de afgelopen jaren binnen de Europese Unie versterkte aandacht gekregen van nationale parlementen, ook van het Nederlandse en daarbinnen ook in het bijzonder van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer vervult voorts, als integraal onderdeel van het parlementaire werk, een actieve rol in parlementaire assemblees van internationale organisaties en interparlementaire vergaderingen in EU-verband. Daarnaast onderhoudt de Kamer vele diplomatieke contacten. Jaarlijks organiseert de Eerste Kamer de verenigde vergadering van de Staten-Generaal.

2. Speerpunten

De strategische ambities van de Huishoudelijke Commissie, het College van Senioren en de Griffier over de werkwijze en organisatie van de Eerste Kamer voor de periode 2003–2008, zijn weergegeven in de notitie De Kanteling:

  • Versterking van de inhoudelijke ondersteuning aan leden en commissies ten behoeve van de pro – activiteit in de toetsing van wetgeving en de controle van het regeringsbeleid;

  • actief zichtbaar maken van de wijze waarop de Kamer haar taken vervult – mede in het licht van verantwoording- richting burgers, maatschappelijke organisaties en andere instellingen, bestuur en media;

  • samenwerking met de Tweede Kamer op het terrein van de ondersteunende activiteiten.

De speerpunten voor 2010 lagen in het verlengde van deze strategische doelstellingen.

Het maatschappelijk effect hiervan ligt in de borging van de kwaliteit in de toetsing van wetgeving en controle op het regeringsbeleid, bij een toename van de werkzaamheden.

In het kader van de actieve zichtbaarheid en verantwoording over de taken en de uitvoering daarvan, is verder geïnvesteerd in de informatievoorziening, de voorlichting en in publiciteitsactiviteiten. Dit waren met name investeringen in de website.

Uit hoofde van het Verdrag van Lissabon zijn de taken van de Tweede en Eerste Kamer verdragsrechtelijk identiek. In alle vakcommissies van de Eerste Kamer wordt aandacht besteed aan wetgevings- en beleidsvoorstellen van de Europese Commissie. De capaciteit van de Kamerorganisatie wordt aangepast aan de nieuwe taken die voor de Eerste Kamer uit het Verdrag van Lissabon voortvloeien. Gekozen is voor een bescheiden groei in fte. Op basis van opgedane ervaring zal moeten worden bezien of de uitbreiding toereikend is om de aanzienlijke toename in werkzaamheden het hoofd te bieden.

Medio april 2010 is de oplevering van de ingrijpend vernieuwde website Europapoort gerealiseerd. Ontwerp, faciliteiten en informatiestructuur van deze vernieuwde site sluiten aan bij de nieuwe werkwijze van de Kamercommissies, voorvloeiend uit de nieuwe Europese bevoegdheden van de Kamer. Het aanpassen van de websites aan actuele ontwikkelingen binnen en buiten de Kamer vergt een voortdurende inspanning.

3. Budgettaire gevolgen van beleid
1.1 Wetgeving en controle Eerste Kamer

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)

Realisatie 2006

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie

2009

Realisatie 2010

Vastgestelde begroting 2010

Verschil

Verplichtingen

8 842

9 736

9 371

10 430

10 792

10 433

359

Uitgaven

9 038

9 285

9 452

10 677

10 816

10 433

383

1. apparaat

5 297

5 461

5 554

6 662

6 628

6 336

292

2. vergoedingen voorzitter en leden EK

3 721

3 790

3 856

3 973

4 122

4 053

69

3. verenigde vergadering

20

34

42

42

66

44

22

Ontvangsten

77

96

123

85

76

79

– 3

Financiële toelichting

Op het artikel wetgeving en controle Eerste Kamer is meer uitgegeven dan begroot. Dit komt onder andere door meeruitgaven op personeel en kosten die zijn gemaakt voor beeldregistratie apparatuur.

4. Operationele doelstellingen

Verdere ontwikkeling van wetgevingsdossiers

Operationele doelstelling 1

Motivering

Deze doelstelling draagt bij aan de borging van de kwaliteit in de toetsing van wetgeving en de controle op het regeringsbeleid.

Activiteit 2010

Scholing van beleidsmedewerkers en informatiespecialisten.

Invoering nieuwe Europese werkwijze

Operationele doelstelling 2

Motivering

Deze doelstelling houdt verband met de nieuwe rol van nationale parlementen bij de behandeling van Europese dossiers op basis van het Verdrag van Lissabon.

  • Vernieuwing van de website Europapoort en periodiek EUpdate

  • Gerichte informatiedossiers voor vakcommissies ten aanzien van Europese beleids- en wetgevingsvoorstellen.

Activiteit 2010

Versterking van de informatievoorziening

Operationele doelstelling 3

Motivering

Deze doelstelling draagt bij aan het kunnen leveren van snelle en volledige informatie aan de diverse doelgroepen.

  • Verdere verbetering van de Eerste Kamer – website.

  • Doorontwikkeling educatieve website «Derde Kamer» (in samenwerking en co-financiering met de Tweede Kamer).

Activiteiten 2010

Intensivering van publiciteit en representatie

Operationele doelstelling 4

Motivering

Deze doelstelling draagt bij aan de zichtbaarheid van de Eerste Kamer, en aan een actieve verantwoording over de taakuitoefening.

Activiteiten 2010

Gericht inviteren van relevante actoren en doelgroepen.

Vergroten van de toegankelijkheid van het Eerste Kamer – gebouw

Operationele doelstelling 5

Motivering

Deze doelstelling draagt bij aan de bekendheid en zichtbaarheid van de Eerste Kamer als instituut, en doet recht aan het openbare karakter daarvan.

Activiteiten 2010

Openstelling voor publiek.

Versterking van de ICT – voorzieningen

Operationele doelstelling 6

Motivering

Deze doelstelling draagt bij aan een hedendaagse informatie- en communicatie infrastructuur, waarmee leden en ambtenaren effectief hun werk kunnen doen.

Activiteiten 2010

Upgraden ICT – infrastructuur.

Licence