Base description which applies to whole site
+

TOPINKOMENS

Op grond van artikel 6 van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Stb. 2006, 95) is een overzicht opgenomen van medewerkers die in het verslagjaar meer verdiend hebben dan het gemiddelde belastbare loon van de ministers. Dit gemiddelde belastbare jaarloon is voor 2010 vastgesteld op € 193 000.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op de navolgende functionarissen.

Bedragen in euro’s

Functie

Belastbaar jaarloon 2009

Pensioenafdrachten en overige voorzieningen betaalbaar op termijn 2009

Totaal 2009

Belastbaar jaarloon 2010

Pensioenafdrachten

en overige voorzieningen betaalbaar op termijn 2010

Ontslag-vergoeding

Totaal 2010

Motivering

Opmerkingen

n.v.t.

         

Ruimte voor korte algemene toelichting op de overschrijding en vergelijking met de situatie ten opzichte van voorgaande jaren

n.v.t.

Samenvattende verantwoordingsstaat inzake de baten-lastendienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) (x 1 000)
 

(1)

(2)

(3) = (2)–(1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisaties

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Baten-lastendienst CBI

   

Totale baten

28 263

29 816

1 553

Totale lasten

27 972

29 376

1 404

Saldo van baten en lasten

291

440

149

    

Totale kapitaalontvangsten

300

0

– 300

Totale kapitaaluitgaven

400

607

207

    
Licence