Base description which applies to whole site
+

Baten-lastendienst CBI

Gespecificeerde verantwoordingsstaat 2010 (x EUR 1 000)
 

–1

–2

(3)=(2)–(1)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie t–1

Baten

    

Opbrengst moederdepartement

27 633

28 577

944

17 242

Opbrengst overige departementen

0

0

0

0

Opbrengst derden

600

1 239

639

149

Rentebaten

30

0

– 30

2

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Buitengewone baten

0

0

0

0

Totaal baten

28 263

29 816

1 553

17 393

     

Lasten

    

Apparaatskosten

    

– personele kosten

3 043

212

– 2 831

1 382

– materiële kosten

24 593

28 675

4 082

14 663

Rentelasten

19

0

– 19

0

Afschrijvingskosten

    

– materieel

312

489

177

389

– immaterieel

0

0

0

0

Overige lasten

  

0

0

– dotaties voorzieningen

5

0

– 5

0

– buitengewone lasten

0

0

0

0

Totaal lasten

27 972

29 376

1 404

16 434

     

Saldo van baten en lasten

291

440

149

959

Overzicht doelmatigheidsindicatoren c.q. kengetallen per 31 december 2010

Omschrijving Generieke deel
 

t–3

t–2

t–1

t

t (index)

Kostprijzen per product (groep/modules)

     

Sectorale Export Ontwikkeling opdr. 1

kostprijs

kostprijs

kostprijs

kostprijs

nvt

Sectorale Export Ontwikkeling opdr. 2

66 445

66 445

66 445

nvt

nvt

BSO Modules

440 000

440 000

440 000

nvt

nvt

Marktinformatie

6,85

6,5

6,5

nvt

nvt

Trainingen

2 100

2 000

2 000

nvt

nvt

A- Strategische conferentie groot

nvt

nvt

nvt

83 000

 

B- strategische conferentie klein

nvt

nvt

nvt

37 000

 

C- bedrijfsaudit en actieplan

nvt

nvt

nvt

8 200

 

D- bedrijfsontwikkeling

nvt

nvt

nvt

26 000

 

E- export capaciteit opbouw

nvt

nvt

nvt

28 000

 

F- certificering

nvt

nvt

nvt

14 000

 

H- markttoegang EU

nvt

nvt

nvt

43 000

 

J- trainingen EU

nvt

nvt

nvt

5 400

 

K- training doellanden

nvt

nvt

nvt

1 500

 

L- Online trainingen

nvt

nvt

nvt

125

 

M- markt intelligentie

nvt

nvt

nvt

140 000

 

N- export intelligentie

nvt

nvt

nvt

100 000

 

P- tailored intelligentie

nvt

nvt

nvt

40 000

 

Q- Business intelligentie

nvt

nvt

nvt

40 000

 

R- Import intelligentie

nvt

nvt

nvt

40 000

 

S- Sectorale analyse

nvt

nvt

nvt

63 000

 

T- BSO diagnose en interventieontwerp

nvt

nvt

nvt

63 000

 

U- BSOD Import intelligentie beperkt

nvt

nvt

nvt

169 000

 

V- BSOD Import intelligentie regulier

nvt

nvt

nvt

354 000

 

W- BSOD exportontwikkeling- en promotie beperkt

nvt

nvt

nvt

169 000

 

X- BSOD exportontwikkeling- en promotie regulier

nvt

nvt

nvt

354 000

 

Y- ITC accountmanagement

nvt

nvt

nvt

100 000

 
      

Tarieven/uur

     

MT

73

73

73

nvt

nvt

Staf

64

64

64

nvt

nvt

Ondersteuning

55

55

55

nvt

nvt

FTE ambtenaren

22

21

16

15

16

      

Saldo van baten en lasten (%)

0,63%

– 1,74%

5,51%

1,48%

nvt

      

Impact kwaliteitsindicatoren

     

Totaal gerealiseerde export EU/EFTA

€ 277 022

€ 338 708

€ 268 700

 

nvt

Clienten certificeren verbeterde dienstverlening

60%

80%

61%

80%

nvt

Waardering van 8 of hoger (op 10-punts schaal)

72%

77%

76%

91%

nvt

Kennis over de EU-markt vergroot

98%

72%

84%

95%

nvt

Hogere export c.q. effectievere dienstverleninng

87%

98%

84%

95%

nvt

      

Omschrijving specifiek deel

     
      

Ziekteverzuim (%)

5,90%

2,80%

4,10%

3,55%

3,55%

Het CBI is in 2009 gestart met het herzien van haar kostprijsmodel. Daadwerkelijke invoering van het herziene kostprijsmodel is gedurende 2010 uitgerold. Door de grondige verandering van het kostprijsmodel is het niet mogelijk de historische cijfers als uitgangspunt (index) toe te passen.

In 2010 is er gestart met het ontwikkelen van een vernieuwd Monitoring & evaluatiemodel. Voor wat betreft de benoemde kwaliteitsindicatoren zal dit zeker gevolgen hebben.

Kasstroomoverzicht voor het jaar 2010 (x EUR 1 000)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (3)=(2)–(1)

Rekening-courant RHB 1 januari 2010 (1)

3 058

1 890

– 1 168

Totaal operationele kasstroom (2)

 

1 210

1 210

Totaal investeringen (–/–)

– 300

– 592

– 292

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

– 5

– 5

Totaal investeringskasstroom (3)

– 300

– 597

– 297

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

0

0

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

Aflossingen op leningen (–/–)

– 100

– 10

90

Beroep op leenfaciliteit (+)

300

0

– 300

Totaal financieringskasstroom (4)

200

– 10

– 210

Rekening-courant RHB 31 december 2010(=1+2+3+4)

2 958

2 493

– 465

Baten-lastendienst CBI

Balans per 31 december 2010 (x EUR 1 000)
 

Balans t

Balans t–1

Activa

  

Immateriële activa

0

0

Materiële activa

  

– grond en gebouwen

0

0

– installaties en inventarissen

239

321

– overige materiële vaste activa

682

495

Debiteuren

245

243

Nog te ontvangen

29

37

Liquide middelen

2 497

1 891

Totaal activa:

3 692

2 987

   

Passiva

  

Eigen Vermogen

  

– exploitatiereserve

1 450

490

– verplichte reserve

 

0

– onverdeeld resultaat

441

960

Leningen bij het MvF

0

10

Saldo voorschot/onderhanden werk

293

306

Voorzieningen

 

0

Crediteuren

214

456

Nog te betalen

1 294

765

Totaal passiva

3 692

2 987

Toelichting

Het Centrum tot Bevordering van de Import (CBI) uit ontwikkelingslanden is sinds 1 januari 1998 een baten-lastendienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De hoofddoelstelling is het verrichten van diensten die de concurrentiepositie van exporteurs en producten in ontwikkelingslanden op de internationale en met name de de West-Europese markt helpt versterkten. Het agentschap CBI draagt bij aan het realiseren van de operationele doelstelling 4.3: «Verhoogde economische groei en verminderde armoede als gevolg van gezonde private sector ontwikkeling in ontwikkelingslanden».

In 2006 werd, op aanwijzing van het Ministerie van Financiën, gestart met de systematiek van vaste, vooraf vastgestelde («ex-ante») prijzen. De opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, namelijk het verrichten van bovengenoemde diensten, werd om die reden verdeeld in opdracht 1 (ex-post prijzen voor programma’s gestart voor 2006), opdracht 2 (ex-ante prijzen voor programma ’s vanaf 2006) en het budgethouderschap betreffende het International Trade Centre.

In 2010 heeft het CBI een nieuw kostprijsmodel, modulair opgezet met nieuwe kostprijzen, ingevoerd.

Het boekjaar 2010 wordt afgesloten met een positief saldo van EUR 440 718. Het vermogen komt hierdoor EUR 853 030 uit boven de toegestane marge.

Ten slotte werd in 2009:

  • Wederom geen gebruik gemaakt van de leenfaciliteit. De omvang van het eigen vermogen en de liquiditeitspositie maakten het mogelijk diverse investeringen, zoals in huisvesting, ontwikkeling nieuwe website/intra-internet, uit eigen middelen te financieren.

  • De voorraad is, evenals in 2009 als passief op de balans opgenomen.

    De opdrachtgever van het CBI, DGIS, heeft gedurende 2010 een voorschot verleend van € 23 815 mln. Het voorschot bedraagt 15,6% van de totale opdracht.

Nadere specificatie opbrengst derden

Tot en met 2009 werden de bijdragen verrekend met de kosten van de programma’s. Met ingang van 2010 worden de bijdragen van de deelnemers apart opgenomen in het exploitatieoverzicht van de programma’s.

Nadere specificatie personele kosten

Met de introductie van het nieuwe kostprijs model worden de toerekenbare personele kosten direct ten laste van de producten geboekt. Het betreft hier enkel de indirecte personele kosten.

Nadere toelichting resultaat

Opdracht 1

De stand op 31 december 2010 van de productie onder opdracht 1 blijft binnen de overeengekomen 25%-marges. In 2010 zijn 99 bedrijven opgeleverd. Met de oplevering hiervan kan de totale opdracht onder opdracht 1 met 5,6 miljoen worden verlaagd tot EUR 2,6 miljoen.

Opdracht 2

Met de invoering van het nieuwe kostprijsmodel is afstand gedaan van de «oude» vier producten en biedt het CBI momenteel 23 modules aan. Deze modules zijn een (gemoderniseerde) afgeleide van de «oude» producten en worden in samenhang aangeboden.

Vanuit de ECP-modules is het programma interieurdecoratie en huishoudtextiel uitgesteld om een betere aansluiting bij de nieuwe geïntegreerde werkwijze mogelijk te maken. Een drietal ECP evaluaties zijn opgestart maar niet binnen de verslagperiode afgerond.

In 2010 is sectorale marktinformatie (market intelligence en tailored intelligence) geïdentificeerd, verzameld, geïnterpreteerd en middels de modulaire aanpak gedocumenteerd. Uitgangspunt voor 2010 was dat het CBI zou beschikken over een nieuwe website om de informatie toegankelijk te maken voor exporteurs en BSO's in ontwikkelingslanden. Door onvoorziene omstandigheden is de nieuwe website pas begin 2011 klaar zijn voor ingebruikname. Met de opdrachtgever zijn in dit kader nadere afspraken gemaakt over de afrekening.

Ook is vanwege het uitstel van de nieuwe website de ontwikkeling en aanbod van online trainingen niet van de grond gekomen. In 2011 zal dit worden opgepakt.

Binnen de BSOD modules zijn elf modules opgeleverd. Het tempo en de intensiteit van de BSO ondersteuning is afhankelijk van de absorptiecapaciteit van de BSO, om deze reden zijn een 10-tal modules qua datum oplevering doorgeschoven naar 2011.

 

omzet

lasten

resultaat

Opdracht 1

   

ecp (dgis)

5 556 429

5 556 429

0

ecp (eigen bijdrage deelnemers)

359 930

359 930

0

Modules

   

B- strategische conferentie

37 000

18 696

18 304

C- bedrijfsaudit en actieplan

3 476 800

2 485 264

991 536

E- export capaciteit opbouw

2 038 400

484 093

1 554 307

H- markttoegang EU

1 995 200

2 273 560

– 278 360

J- trainingen EU

4 093 200

3 603 832

489 368

K- training doellanden

5 077 500

3 629 757

1 447 743

M- markt intelligentie

2 240 000

3 639 846

– 1 399 846

N- export intelligentie

300 000

259 975

40 025

T- BSO diagnose en interventieontwerp

252 000

394 660

– 142 660

X- BSOD exportontwikkeling- en promotie

2 124 000

3 946 660

– 1 822 660

Y- ITC accountmanagement

100 000

153 466

– 53 466

TR – trainingen ex-bsod programma

1 287 000

1 678 886

– 391 886

Eigen bijdrage deelnemers

760 055

760 055

0

    

Totaal programma

29 697 514

29 245 109

452 405

    

Norad

70 000

70 000

0

Sippo

13 750

13 750

0

Chamber of Commerce of East-Sweden

10 000

10 000

0

Verkoop publicaties

25 494

0

25 494

Totaal programma

29 816 758

29 338 859

477 900

    
 

Dekking

Lasten

Resultaat

Apparaat

3 788 113

3 825 295

– 37 182

    

Totaal resultaat

  

440 718

Licence