Base description which applies to whole site
+

Bijlage 2 – Toezichtrelatie op het zelfstandig bestuursorgaan: Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame ontwikkeling (NCDO)

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft toezicht op de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO). De NCDO werkt aan voorlichting, educatie en bewustwording over internationale en ontwikkelingssamenwerking.

Voor wat betreft de subsidietaak die de NCDO uitvoert is de organisatie aangemerkt als zelfstandig bestuursorgaan.

Over de goedkeuring van de begroting 2010 en van de vermogenspositie van de NCDO zijn geen bijzonderheden te melden. In 2010 is er € 25 836 020 bevoorschot.

De NCDO dient nog een formele reactie te sturen op aandachtspunten van BZ n.a.v. de jaarstukken 2009. Dit is al wel mondeling toegelicht op 7 december 2010. Er is tot en met 2009 verantwoord. De verantwoording over 2010 dient uiterlijk 31 mei 2011 te zijn ontvangen.

De hierboven genoemde punten dienen bezien te worden binnen de subsidiebeschikking met de NCDO over de periode 2007–2010. Dit betrof een bedrag van € 130 400 000. Ter afronding van deze subsidieperiode zal de NCDO over 2011 en 2012 financiële verantwoording indienen.

Het jaar 2010 was overigens het laatste jaar van de NCDO als zbo. In 2008 is besloten de organisatie niet onder de Kaderwet zbo’s te brengen en in het vervolg subsidies onder ministeriële verantwoordelijkheid te verstrekken.

Dit besluit paste in een beleidsvernieuwing op het terrein van bevordering van maatschappelijke betrokkenheid bij internationale en ontwikkelingssamenwerking. Essentieel bij die vernieuwing was een duidelijker scheiding tussen advisering en subsidiëring. Na 2010 fungeert de NCDO als een kennis- en adviescentrum en verstrekt zij geen subsidies meer. Subsidies worden na 2010 verstrekt via de nieuwe Subsidiefaciliteit Burgerschap & OS (SBOS) die onder ministeriële verantwoordelijkheid opereert. Beheer en uitvoering van SBOS is uitbesteed. De voorbereiding van een en ander heeft in 2010 plaatsgevonden.

Naam organisatie

RWT

ZBO

Functie

Begrotingsartikel

Realisatiecijfers van het afgelopen jaar

URL

Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO)

 

X

De NCDO werkt aan voorlichting, educatie en bewustwording over internationale en ontwikkelingssamenwerking.

8

€ 25 836 020

www.ncdo.nl

Licence