Base description which applies to whole site
+

Beleidsartikel 2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur

Beleidsartikel 2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur (x EUR 1 000)
  

Realisatie 2006

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Vastgestelde begroting 2010

Verschil 2010

Verplichtingen:

846 942

1 156 510

1 009 797

835 015

762 397

798 422

– 36 025

         

Uitgaven:

       
         

Programma-uitgaven totaal

790 934

915 165

1 032 340

901 474

854 810

822 628

32 182

         

2.1

Nationale en bondgenootschappelijke veiligheid

10 527

14 174

12 177

16 355

12 187

18 553

– 6 366

         

2.2

Bestrijding internationaal terrorisme

0

0

0

0

500

0

500

         

2.3

Non-proliferatie en ontwapening

8 265

8 480

9 164

9 350

9 575

8 917

658

         

2.4

Conventionele wapenbeheersing

0

0

0

0

0

0

0

         

2.5

Regionale stabiliteit en crisisbeheersing

274 381

396 083

435 035

363 042

379 585

355 377

24 208

         

2.6

Humanitaire hulpverlening

345 701

328 135

383 080

293 936

266 312

240 767

25 545

         

2.7

Goed bestuur

150 060

161 359

181 032

201 182

170 560

180 414

– 9 854

         

2.8

Het bevorderen van energievoorzieningszekerheid

0

0

0

0

0

0

0

         

2.9

Grotere veiligheid door strijd tegen milieudegradatie

2 000

6 934

11 852

17 609

16 091

18 600

– 2 509

         

Ontvangsten

1 107

1 952

1 262

1 211

1 084

1 147

– 63

         

2.10

Nationale en bondgenootschappelijke veiligheid

16

298

165

149

162

147

15

         

2.70

Humanitaire hulpverlening

1 091

1 654

1 097

1 062

922

1 000

– 78

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

2.1 Nationale en bondgenootschappelijke veiligheid

De verlaging van ruim EUR 6 miljoen op dit artikel wordt deels veroorzaakt door vertraging bij de aanbesteding voor de nieuwbouw van het NAVO hoofdkwartier in Brussel. Daarnaast is het budget voor POBB structureel met EUR 1,5 miljoen verlaagd in verband met ombuigingen.

2.2 Bestrijding internationaal terrorisme

De uitgave van EUR 0,5 miljoen wordt veroorzaakt door een bijdrage van vijf jaar aan het nieuwe Internationaal Anti-terrorisme Instituut.

2.5 Regionale stabiliteit en crisisbeheersing

De verhoging op dit artikel bestaat uit een saldo. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door vertragingen. Zo is sprake van een lagere bijdrage aan de OVSE. Daarnaast is op het centrale wederopbouwprogramma de bijdrage voor Soedan met EUR 7 miljoen verlaagd aangezien door vertraging in de huidige fase een geplande activiteit nog geen doorgang vond. EUR 2 miljoen hiervan is ingezet voor noodhulp in Soedan. Er heeft ook een verlaging op het stabiliteitsfonds plaatsgevonden. Door een lagere uitputting op dit fonds en de fasering van de bijdrage aan het Crisis Prevention and Recovery Fund van UNDP wordt dit artikel met ruim EUR 11 miljoen verlaagd. Anderzijds is er een verhoging van EUR 38 miljoen op de verplichte bijdrage aan de VN crisisbeheersingsoperaties. Ook werd de bijdrage aan het NAVO trust fonds ANA (Afghan National Army) verhoogd. Ten slotte werd ook het budget voor MFS vrede en veiligheid verhoogd als gevolg van een verhoogde liquiditeitsbehoefte bij de programma’s.

2.6 Humanitaire hulpverlening

De verhoging op dit artikel is een saldo en hangt grotendeels samen met een aanpassing van het noodhulpbudget naar aanleiding van de aardbeving in Haïti (EUR 14,9 miljoen in 2010) en de extra inzet van middelen naar aanleiding van de overstromingen in Pakistan. Daarnaast zijn de uitgaven op noodhulp voor niet-DAC- landen lager gezien het feit dat zich daar minder dan gemiddeld rampen voordeden.

2.9 Grotere veiligheid door strijd tegen milieudegradatie

De verlaging op dit artikel is grotendeel het gevolg van de vertraging in de Wereldbank activiteit ten behoeve van het Congo-bekken.

N.B. Aardbeving Haïti

Na de aardbeving in Haïti heeft de minister voor Ontwikkelingssamenwerking de toezegging aan de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) gedaan de opbrengsten van de nationale actie te verdubbelen. Ook heeft het ministerie andere uitgaven gedaan welke gerelateerd zijn aan de inzet in Haïti. De meeste uitgaven komen uit de begroting van artikel 2. Daarnaast zijn ook op consulair gebied uitgaven gedaan. Deze zijn terug te vinden onder het artikel welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland (artikel 7). Om een goed inzicht te krijgen in de totale uitgaven ten behoeve van de inzet in Haïti volgt hierna een extracomptabel overzicht van de uitgaven in 2010.

Opbouw uitgaven (x EUR 1 000)

Projectomschrijving

artikel

2010

Bijdrage World Food Programme

2

1 000

Inzet H.Ms Pelikaan

2

160

Luchttransport USAR 1

2

780

SHO publieksactie noodhulpbijdrage

2

12 000

SHO publieksactie wederopbouwbijdrage

2

Bijdrage Nederlands Rode Kruis

2

1 000

Inzet SCOT 2

7

35

Repatriëring weeskinderen

7

260

Totaal

 

15 235

1

Urban Search and Rescue team

2

Snel Consulair Ondersteuning Team.

Slotwet

Beleidsartikel 2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur
 

Verplichtingen x EUR 1 000

Stand 2e suppletoire begroting 2010

818 365

Mutaties Slotwet 2010

– 55 968

Stand Slotwet 2010 (realisatie)

762 397

Verplichtingen

Geen toelichting

Beleidsartikel 2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur
 

Uitgaven x EUR 1 000

Stand 2e suppletoire begroting 2010

874 966

Mutaties Slotwet 2010

– 20 156

Stand Slotwet 2010 (realisatie)

854 810

Uitgaven

Geen toelichting

Beleidsartikel 2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur
 

Ontvangsten x EUR 1 000

Stand 2e suppletoire begroting 2010

1 449

Mutaties Slotwet 2010

– 365

Stand Slotwet 2010 (realisatie)

1 084

Ontvangsten

De bij tweede Suppletoire Wet gerapporteerde hogere ontvangsten als gevolg van een hogere restitutie op de jaarlijkse contributies van Internationale Organisaties zijn niet gematerialiseerd.

Beleidsartikel 2

Onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid: overzicht met betrekking tot onderzoek geprogrammeerd voor afronding in 2010

Operationele doelstelling

Titel van de evaluatie

Jaar van afronding

 

Beleidsdoorlichtingen

 

  
 

Effectenonderzoek ex post

 

2.5

1. Evaluatie van het Nederlandse beleid ten aanzien van de Westelijke Balkan 2004 t/m 2008

2011

2.5

2. Conflictpreventie en vredesopbouw Zuid-Soedan (multi-donor)

2010

2.7

3. Institutional Evaluation of the Netherlands Institute for Multi-Party Democracy

2011

2.7

4. Het Nederlandse Latijns Amerika beleid – landenstudies Nicaragua en Bolivia

2010 en evt 2011

2.7

5. Goed bestuur als onderdeel van Balkanstudie

2011

 

Overig evaluatieonderzoek

 

2.6

6. Clusterbenadering humanitaire hulp

2010

Algemene toelichting:

Nadere informatie, inclusief (waar beschikbaar) de tekst van de evaluatieonderzoeken zelf, is te vinden op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken:

http://www.minbuza.nl/nl/Producten_en_Diensten/Evaluatie

Specifieke toelichting:

ad 1. Evaluatie werd vertraagd door problemen met uitvoerder. Inmiddels zijn deze problemen ondervangen en verwacht IOB de evaluatie in het tweede kwartaal van 2011 af te ronden.

ad 2. Het rapport is eind 2010 afgerond en werd samen met de beleidsreactie naar de Kamer gestuurd.

ad 3. Rapport is in november 2010 gepubliceerd en werd samen met de beleidsreactie op 4 maart 2011 naar de Kamer gestuurd.

ad 4. Het rapport van de landenstudie Nicaragua en de beleidsreactie zijn op 16 december 2010 naar de Tweede Kamer gestuurd (TK 32 500 V, nr. 124). Een voorstudie over Bolivia is afgerond. Een eventuele vervolgstudie zal worden afgerond in 2011.

ad 5. Zie toelichting ad 1.

Licence