Base description which applies to whole site
+

Beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

Beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging mensenrechten (x EUR 1 000)
  

Realisatie 2006

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Vastgestelde begroting 2010

Verschil 2010

Verplichtingen:

91 207

98 619

144 210

109 112

111 845

133 706

– 21 861

         

Uitgaven:

       
         

Programma-uitgaven totaal

78 805

92 467

121 966

115 304

109 081

111 940

– 2 859

         

1.1

Internationale rechtsorde

37 237

46 267

41 811

47 783

43 089

46 699

– 3 610

         

1.2

Mensenrechten

32 366

37 079

51 430

52 733

51 918

52 169

– 251

         

1.3

Internationale juridische instellingen

9 202

9 121

28 725

14 788

14 074

13 072

1 002

Verplichtingen

Er is in 2010 voor EUR 21,8 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan dan oorspronkelijk geraamd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een aantal grotere mutaties: de reguliere contributie aan de VN viel lager uit dan geraamd en daarnaast werd er op het mensenrechtenbudget (zowel centraal als decentraal) voor EUR 19,9 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan dan geraamd. Dit laatste wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de nieuwe meerjarige verplichting met OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) slechts voor twee jaar is aangegaan in plaats van de geplande vier jaar. Op het decentrale budget zijn voornamelijk in Ramallah en Islamabad lagere verplichtingen aangegaan dan was voorzien.

Uitgaven

1.1 Internationale rechtsorde

De onderuitputting op dit sub-artikel van EUR 3,6 miljoen wordt veroorzaakt doordat de reguliere contributie aan de Verenigde Naties zo’n EUR 4,5 miljoen lager uitviel dan geraamd. Hier staat een overschrijding tegenover op het budget voor «Bijdragen Internationaal Recht». Deze overschrijding wordt veroorzaakt door een additionele bijdrage van Nederland aan het in Nederland gevestigde Sierra Leone Tribunaal voor de berechting van oud-president Taylor van Liberia.

Slotwet

Beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging mensenrechten
 

Verplichtingen x EUR 1 000

Stand 2e suppletoire begroting 2010

111 048

Mutaties Slotwet 2010

797

Stand Slotwet 2010 (realisatie)

111 845

Verplichtingen

Geen toelichting

Beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging mensenrechten
 

Uitgaven x EUR 1 000

Stand 2e suppletoire begroting 2010

110 594

Mutaties Slotwet 2010

– 1 513

Stand Slotwet 2010 (realisatie)

109 081

Uitgaven

Geen toelichting

Beleidsartikel 1

Onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid: overzicht met betrekking tot onderzoek geprogrammeerd voor afronding in 2010

Operationele doelstelling

Titel van de evaluatie

Jaar van afronding

 

Beleidsdoorlichtingen

 
 

 

Effectenonderzoek ex post

 
 

 

Overig evaluatieonderzoek

 

1.1

1. One UN

2011

1.1

2. Evaluatie UNESCO

2010

Algemene toelichting:

Nadere informatie, inclusief (waar beschikbaar) de tekst van de evaluatieonderzoeken zelf, is te vinden op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken:

http://www.minbuza.nl/nl/Producten_en_Diensten/Evaluatie

Specifieke toelichting:

Ad 1. De One UN pilots werden in 2010 door de acht pilotlanden zelf geëvalueerd. In 2010 is ook de externe evaluatie van de One UN werkwijze gestart die in 2011 zal zijn afgerond.

Licence