Base description which applies to whole site
+

Beleidsartikel 3 Versterkte Europese Samenwerking

Beleidsartikel 3 versterkte Europese samenwerking (x EUR 1 000)
  

Realisatie 2006

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Vastgestelde begroting 2010

Verschil 2010

Verplichtingen:

6 858 952

7 971 324

7 417 181

5 961 095

6 090 076

7 027 524

– 937 448

         

Uitgaven:

       
         

Programma-uitgaven totaal

7 011 532

7 032 238

7 585 224

6 192 226

6 239 635

7 217 284

– 977 649

         

3.1

Nederlandse afdrachten aan de EU

6 846 926

6 858 625

7 394 668

5 990 672

6 022 099

7 003 076

– 980 977

         

3.2

Ondersteuning bij pre- en post-accessie

12 814

11 288

11 000

8 558

8 887

10 708

– 1 821

         

3.3

EOF Europees ontwikkelingsfonds

139 374

149 580

166 792

179 829

195 228

191 052

4 176

         

3.4

Nederlandse positie in de EU

3 410

3 442

3 585

3 678

3 752

3 145

607

         

3.5

Raad van Europa

9 008

9 303

9 179

9 489

9 669

9 303

366

         

Ontvangsten

560 253

627 005

674 689

2 789 303

576 496

599 200

– 22 704

         

3.10

Perceptiekostenvergoedingen

560 253

627 005

674 689

2 789 183

576 496

599 200

– 22 704

         

3.40

Restitutie Raad van Europa

0

0

0

120

0

0

0

Verplichtingen

De wijziging houdt verband met de hierna toegelichte mutatie op de uitgaven. Daarnaast is voor MATRA voor Europese samenwerking geen nieuwe verplichting afgesloten terwijl dit wel was voorzien. Dit wordt veroorzaakt doordat het subsidieplafond verlaagd is, vanwege budgettaire redenen, ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Ook is er een correctie uitgevoerd op de verplichtingenstand uit 2009 van de Nederlandse afdrachten aan de EU. Hierdoor wijkt deze met EUR 54,5 miljoen af van de uitgaven op artikel 3.1.

Uitgaven

Uitsplitsing van EU-afdrachten in 2010 (bedragen in EUR 1000)

Uitgaven:

Begroting

Realisatie

Verschil

Vierde eigen middel EU

4 253 173

3 433 086

– 820 087

BTW-afdrachten

353 103

257 245

– 95 858

Landbouwheffingen

303 000

243 811

– 59 189

Invoerrechten

2 093 800

2 087 957

– 5 843

    

Totaal uitgaven

7 003 076

6 022 099

– 980 977

3.1 Nederlandse afdrachten aan de EU

De EU-afdrachten bestaan uit vier componenten: BNI-afdrachten, BTW-afdrachten, invoerrechten en landbouwheffingen. De belangrijkste oorzaak van de lagere afdrachten betreft technische bijstellingen. Zo ontving Nederland nog 255 miljoen van een lager bijgestelde begroting en een surplus over 2009. Ook vond een neerwaartse correctie plaats van het Nederlandse BNI en BTW over eerdere jaren, evenals een neerwaartse bijstelling van de raming van het Nederlandse BNI over 2010. In combinatie met een lagere EU-begroting omdat de EU hogere opbrengsten had uit boetes leidde dit tot lagere afdrachten.

Ontvangsten

Perceptiekostenvergoedingen zijn vergoedingen die Nederland ontvangt voor het innen van landbouwheffingen en invoerrechten. De vergoeding bedraagt 25% van de geïnde middelen. Door gedaalde landbouwheffingen en invoerrechten daalden de perceptiekostenvergoedingen (–22,7 miljoen), hoewel in de suppletoire begroting nog een stijging van de raming werd voorzien. De reden waarom de perceptiekosten niet precies 25% van het landbouw- en douaneheffingen bedragen, is het feit dat Nederland een klein deel van haar perceptiekostenvergoeding afdraagt aan lidstaten waarmee zij een overkomst heeft inzake plaatsonafhankelijk heffen. Nederland droeg in dit verband ruim 6 mln euro af.

Slotwet

Beleidsartikel 3 Versterkte Europese samenwerking
 

Verplichtingen x EUR 1 000

Stand 2e suppletoire begroting 2010

6 110 144

Mutaties Slotwet 2010

– 20 068

Stand Slotwet 2010 (realisatie)

6 090 076

Verplichtingen

Geen toelichting

Beleidsartikel 3 Versterkte Europese samenwerking
 

Uitgaven x EUR 1 000

Stand 2e suppletoire begroting 2010

6 314 572

Mutaties Slotwet 2010

– 74 937

Stand Slotwet 2010 (realisatie)

6 239 635

Uitgaven

Geen toelichting

Beleidsartikel 3 Versterkte Europese samenwerking
 

Ontvangsten x EUR 1 000

Stand 2e suppletoire begroting 2010

628 167

Mutaties Slotwet 2010

– 51 671

Stand Slotwet 2010 (realisatie)

576 496

Ontvangsten

Perceptiekostenvergoedingen zijn vergoedingen die Nederland ontvangt voor het innen van landbouwheffingen en invoerrechten. De vergoeding bedraagt 25% van de geïnde middelen. Door gedaalde landbouwheffingen en invoerrechten daalden de perceptiekostenvergoedingen (– 51,6 miljoen).

Beleidsartikel 3

Onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid: overzicht met betrekking tot onderzoek geprogrammeerd voor afronding in 2010

Operationele doelstelling

Titel van de evaluatie

Jaar van afronding

 

Beleidsdoorlichtingen

 
 

 

Effectenonderzoek ex post

 
 

 

Overig evaluatieonderzoek

 
 

Voor dit beleidsartikel stonden voor 2010 geen evaluatieonderzoeken gepland.

Licence