Base description which applies to whole site

BELEIDSARTIKEL 1: GEZIN EN INKOMEN

Algemene doelstelling

Gezinnen zijn financieel in staat om kinderen gezond en veilig te laten opgroeien zien te ontplooien.

Budgettaire gevolgen van beleid

Bedragen x € 1 000
 

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Vastgestelde begroting 2010

Verschil 2010

Verplichtingen

4 218 357

4 456 566

4 506 386

4 292 764

213 622

      

Uitgaven

4 218 357

4 456 566

4 506 386

4 292 764

213 622

      

Programma-uitgaven

4 218 357

4 456 566

4 506 386

4 292 764

213 622

Financiële tegemoetkoming in de kosten van kinderen

4 218 357

4 456 566

4 506 386

4 292 764

213 622

– waarvan kinderbijslag (AKW)

3 386 700

3 413 000

3 381 000

3 352 426

28 574

– waarvan kindgebonden budget (WKB)

831 657

1 043 566

1 125 386

940 338

185 048

      

Ontvangsten

14 545

113 141

218 492

272

218 220

Toelichting programma uitgaven:

Gezinnen ontvangen een financiele tegemoetkoming in de kosten van het opvoeden en het onderhouden van kinderen.

Hieronder zijn de belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie verklaard. De gegevens betreffen de mutaties bij 1e en 2e suppletoire begroting en Slotwet.

Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)

4 292 764

Mutaties 1e suppletoire begroting:

 

1. Voor het kindgebonden budget is een nieuwe ramingsmethodiek ontwikkeld. Deze meerjarenraming houdt rekening met te verwachten uitgaven (inclusief nabetalingen) en terugvorderingen in komende jaren.

104 000

Stand 1e suppletoire begroting

4 396 764

Mutaties 2e suppletoire begroting:

 

1. Het verschil tussen de begrotingsraming en realisatie voor de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) is € 25,9 miljoen. Dit verschil wordt voor een bedrag van € 21,2 miljoen verklaard door de achteraf vastgestelde rechten. Dit zijn rechten die zijn ontstaan in het voorafgaande jaar en die op basis van terugwerkende kracht worden uitgekeerd. Het resterende verschil van € 4,6 miljoen wordt verklaard doordat het aantal kinderen met recht op kinderbijslag circa 8 000 meer dan begroot is.

25 900

2. Door een bijstelling van de uitgaven en ontvangsten in de Wet op het Kindgebonden Budget (WKB) komen per saldo de uitgaven van het kindgebonden budget € 372 000 hoger uit.

372

Stand 2e suppletoire begroting

4 423 036

Slotwetmutaties:

 

1. Dit betreft een stijging van de uitgaven voor de Wet op het Kindgebonden Budget (WKB). In december doet de Belastingdienst de eerste maandbetaling voor de WKB voor het nieuwe jaar. Bij de bepaling van het maandbedrag houdt de Belastingdienst rekening met de openstaande vorderingen van de ontvanger. Deze systematiek zorgt voor een mutatie in de ontvangsten en de uitgaven (inclusief nabetalingen).

80 676

2. Stijging uitgaven voor de Algemene Kinderbijslagwet (AKW).

2 674

Stand Realisatie 2010

4 506 386

Toelichting Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)

272

Mutaties 1e suppletoire begroting:

 

1. Voor het kindgebonden budget is een nieuwe ramingsmethodiek ontwikkeld. Deze meerjarenraming houdt rekening met te verwachten uitgaven (inclusief nabetalingen) en terugvorderingen in komende jaren.

167 000

Stand 1e suppletoire begroting

167 272

Mutaties 2e suppletoire begroting:

 

1. De afrekening op de kinderbijslag van 2009 heeft geleidt tot een terugbetaling van € 3,9 miljoen.

3 900

Stand 2e suppletoire begroting

171 172

Slotwetmutaties:

 

1. Dit betreft een stijging van de ontvangsten voor de Wet op het Kindgebonden Budget (WKB). In december doet de Belastingdienst de eerste maandbetaling voor de WKB voor het nieuwe jaar. Bij de bepaling van het maandbedrag houdt de Belastingdienst rekening met de openstaande vorderingen van de ontvanger. Deze systematiek zorgt voor een mutatie in de ontvangsten en de uitgaven (inclusief nabetalingen).

41 122

2. Stijging ontvangsten voor de Algemene Kinderbijslagwet (AKW).

6 198

Stand Realisatie 2010

218 492

(Evaluatie-)onderzoeken

In 2010 zijn geen beleidsdoorlichtingen, effectonderzoeken of andere evaluatieonderzoeken gestart of afgerond.

Licence