Base description which applies to whole site

BELEIDSARTIKEL 2: GEZOND OPGROEIEN

Algemene doelstelling

Kinderen groeien lichamelijk en geestelijk gezond op.

Budgettaire gevolgen van beleid

Bedragen x € 1 000
 

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Vastgestelde begroting 2010

Verschil 2010

Verplichtingen

1 241 194

51 707

80 510

74 584

5 926

      

Uitgaven

287 837

342 969

375 574

399 642

– 24 068

      

Programma-uitgaven

287 837

342 969

375 574

399 642

– 24 068

1) kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen.

274 211

330 441

364 218

383 788

– 19 570

2) kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving.

13 626

12 528

11 356

15 854

– 4 498

      

Ontvangsten

4 939

7 552

1 869

1 977

– 108

Toelichting programma uitgaven:

De algemene doelstelling van dit beleidsartikel is vertaald in twee operationele doelstellingen:

  • 1. kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen;

  • 2. kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving.

Hieronder zijn de belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie verklaard. De gegevens betreffen de mutaties bij 1e en 2e suppletoire begroting en Slotwet.

1. Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen.

Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)

383 788

Mutaties 1e suppletoire begroting:

 

1. Overboeking naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bestemd voor het ontwikkelen van plusvoorzieningen voor overbelaste jongeren.

– 15 000

2. Dit betreft een doorschuif van € 2,7 miljoen impulsbudget BES Jeugd en Gezin dat in 2009 niet tot besteding is gekomen. Het impulsbudget moet worden ingezet voor zichtbare verbeteringen op het gebied van Jeugd en Gezin tot aan de transitiedatum (10–10-2010). Daarnaast is en blijft op de begroting van Jeugd en Gezin structureel € 3,5 miljoen beschikbaar voor de BES. BES staat voor Bonaire, St Eustatius en Saba.

2 700

3. Dit betreft doorschuif van middelen voor het project MKB/MOgroep. Bij 2e suppletoire wet 2009 is al vastgesteld dat de zwaarte van de projecten vooral in 2010 ligt.

2 400

4. Overige mutaties

– 2 240

Stand 1e suppletoire begroting

371 648

Mutaties 2e suppletoire begroting:

 

1. Deze budgettaire ruimte is ontstaan door onderuitputting op het budget voor het project Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (Elektronisch Kind Dossier).

– 3 370

2. Deze budgettaire ruimte is ontstaan bij de subsidieregeling Schippersinternaten.

– 1 500

3. Overige mutaties

– 1 630

Stand 2e suppletoire begroting

365 148

Slotwetmutaties:

 

1. Overige mutaties

– 930

Stand Realisatie 2010

364 218

2. Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving

Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)

15 854

Mutaties 1e suppletoire begroting:

 

1. Overboeking van het programmaministerie voor Jeugd en Gezin naar het ministerie van VWS in verband met projecten vrijwilligerswerk. De motie Slob (TK 2008–2009, 31 700 nr. 17) heeft hiervoor middelen vrijgemaakt op de begroting van Jeugd en Gezin. Uitvoering van deze projecten vindt plaats door ZonMw. In totaal is hiervoor in 2010 € 6,0 miljoen beschikbaar gesteld.

– 6 000

2 Overige mutaties

470

Stand 1e suppletoire begroting

10 324

Mutaties 2e suppletoire begroting:

 

1. Onvoorziene kosten van de Kijkwijzer en de pilot geschiktheidsinformatiesysteem Mediasmarties.

200

2. Overige mutaties

65

Stand 2e suppletoire begroting

10 589

Slotwetmutaties:

 

1. Overige mutaties

767

Stand Realisatie 2010

11 356

Toelichting Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)

1 977

Mutaties 1e suppletoire begroting:

 

1. Overige mutaties

0

Stand 1e suppletoire begroting

1 977

Mutaties 2e suppletoire begroting:

 

1. Overige mutaties

14

Stand 2e suppletoire begroting

1 991

Slotwetmutaties:

 

1. Overige mutaties

– 122

Stand Realisatie 2010

1 869

(Evaluatie-)onderzoeken

 

Onderzoek onderwerp

Nummer AD of OD

Start

Afgerond

Vindplaats

Beleidsdoorlichting

Beleidsdoorlichting jeugdstelsel

2.1, 3.1, 3.2

2009

2010

TK 32 385, nr. 1

Effectenonderzoek

ex-post

IBO GGZ

VWS 42.3.2

2009

2010

 

Overig evaluatieonderzoek

Diversiteit in het jeugdbeleid

2.2

2008

2011

TK 31 001, nr. 52

Licence