Base description which applies to whole site

2. Ontwikkeling van het constitutioneel fundament

Bij de ontwikkeling van het constitutioneel fundament gaat het om verhoging van kennis en inzicht bij de leden en medewerkers van de beide Afdelingen van de Raad in de constitutie in de brede zin: de nationale constitutie, de constitutie van Europa en de constitutie van het Koninkrijk. Die kennis en dat inzicht worden bevorderd door de preadviezen, die het «Constitutioneel beraad» aan beide Afdelingen op hun verzoek uitbrengt, door de wetenschappelijke studies op constitutioneel terrein in de brede zin die de Raad initieert en begeleidt en door symposia en andere bijeenkomsten met externe deskundigen, die de Raad organiseert over actuele vraagstukken van constitutioneel recht in de brede zin die voor het werk van de Raad relevant zijn.

Het Constitutioneel beraad

Het Constitutioneel beraad is samengesteld uit deskundigen uit beide Afdelingen, die op verzoek van een van de beide Afdelingen preadvies geven over vragen, die in het werk zijn gerezen betreffende de toepasselijkheid en uitleg van de Grondwet, het constitutionele recht van de Europese Unie, het EVRM en de andere mensenrechtenverdragen. De beide Afdelingen van de Raad bepalen zelf of en in hoeverre zij gebruik maken van het preadvies waarom zij hebben verzocht.

De preadviezen zijn voor intern gebruik en worden niet gepubliceerd. Wel wordt in het jaarverslag een bloemlezing opgenomen van thema's die daarin aan de orde zijn gekomen. In 2011 werd op verzoek van de Afdeling advisering door het Constitutioneel beraad in 26 gevallen preadvies uitgebracht. Daarvan werden 5 preadviezen uitgebracht aan de Afdeling advisering.

Licence