Base description which applies to whole site

2. Totstandkoming (niet financiële) beleidsinformatie.

Aan het interne informatiesysteem wordt informatie ontleend ten behoeve van de wekelijkse vergadering van het Kapittel voor de Civiele Orden, het Managementsteam en de wekelijkse afdelingsoverleggen. Deze informatie is van betekenis voor de sturing van de processen binnen de organisatie van de Kanselarij der Nederlandse Orden. Daar het decoratiejaar voor het Kapittel voor de Civiele Orden loopt van 1 mei tot en met 30 april kan nog geen exacte weergave worden gedaan van het aantal decoratievoorstellen dat negatief dan wel positief is voorzien van een zwaarwegend advies van het Kapittel voor de Civiele Orden. Het jaarverslag is in overeenstemming met artikel 5 RPE.

Licence