Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Niet beleidsartikel 39 Algemeen

39 Algemene doelstelling

Op dit artikel worden de apparaatuitgaven begroot van de beheersmatige ondersteuning van het BZK-beleid door de ambtelijke staf. Tevens wordt op dit artikel de onderzoeksbudgetten van de stafdirectie kennis en de werkzaamheden van internationale zaken begroot.

Budgettaire gevolgen van beleid

39.1 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)

     

Realisatie

Vastgestelde

ISB begroting

Verschil

 

2007

2008

2009

2010

2011

2011

2011

Verplichtingen

     

121 170

215 936

225 380

– 9 444

               

Uitgaven

109 318

117 261

129 794

116 799

215 148

229 915

– 14 767

39.1 Apparaat algemeen

     

107 983

166 865

97 912

68 953

* Bijdrage baten- en lastendienst P-Direkt

     

4 585

0

1 919

– 1 919

* Bijdrage baten- en lastendienst Werkmaatschappij

     

64 120

0

34 859

– 34 859

39.5 Kennis, onderzoek (en internationaal)

     

7 731

840

3 091

– 2 251

39.6 Internationaal

     

720

24

1 465

– 1 441

39.7 Apparaat WWI

       

27 326

99 509

– 72 183

39.8 Regelingen WWI

       

0

9 481

– 9 481

39.9 Apparaat DGVz

       

9 126

5 302

3 824

39.10 Verzameluitkering

     

365

10 967

13 155

– 2 188

               

Ontvangsten

 

 

 

23 692

36 176

32 271

3 905

Financiële toelichting

Op het artikel Algemeen is minder uitgegeven dan geraamd. Onderstaand volgt een toelichting op artikelonderdeel om dit inzichtelijk te maken.

Uitgaven

39.1 Er is meer uitgegeven dan begroot. Dit wordt verklaard door doorberekeningen dienstverlening P-direkt en werkmaatschappij en de ontvlechting VROM/WWI. Hiervoor zijn bij Voorjaarsnota budgetbedragen toegevoegd.

39.5 De realisatie is substantieel lager omdat de beleidsgebonden strategische kennisontwikkeling en onderzoeksprogrammering decentraal belegd zijn na de interdepartemenale herindeling bij BZK. Bij Najaarsnota is het budget hierbij aangepast.

39.6 Door de interdepartementale herindeling is het budget bij Voorjaarsnota bijna volledig overgeboekt naar V&J.

Ontvangsten

Door de departementale herindeling moesten er in 2011 nieuwe DVA's opgesteld worden voor de RGD en Dienst van de Huurcommissie. Bij Voorjaarsnota heeft een ophoging van het ontvangstbudget plaatsgevonden.

39 Operationele doelstelling 1

Apparaat algemeen

Onder deze operationele doelstelling zijn de apparaatbudgetten van de departementale staf opgenomen. Deze apparaatuitgaven zijn niet specifiek toe te rekenen aan de beleidsdoelstellingen. Daarnaast worden op dit artikelonderdeel de uitgaven begroot voor de dienstverlening die de staforganisatie aan het kerndepartement verleent. Deze dienstverlening kenmerkt zich door een integrale, vraaggerichte aanpak waarbij resultaatgericht en kostenbewust opereren centraal staan.

39 Operationele doelstelling 5

Kennis en onderzoek

Naar aanleiding van de departementale herindeling is in 2011 de centraal georganiseerde kennisfunctie binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken opnieuw belegd. De beleidsgebonden strategische kennisontwikkeling en de onderzoeksprogrammering zijn decentraal belegd. De BZK-brede strategische kennisontwikkeling en advisering en de interdepartementale coördinatie blijven centraal belegd.

39 Operationele doelstelling 6

Internationale Zaken

De onder deze operationele doelstelling opgenomen budgetten zijn in verband met de departementale herindeling nagenoeg geheel overgeheveld naar het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Licence